Heffing

  • Erfbelasting
  • Schenkbelasting
  • Verkooprecht

Vlaamse Codex Fiscaliteit

  • 3.3.3.0.1.

Standpunt

In toepassing van art. 3.3.3.0.1, § 4/1 en § 4/2, VCF beschikt VLABEL over een gewone aanslagtermijn van 5 jaar om een aanslag in de erfbelasting of de registratiebelasting te vestigen. Voor de erfbelasting start de termijn van 5 jaar vanaf de dag waarop de aangiftetermijn begint te lopen, voor de registratiebelasting start de termijn van 5 jaar vanaf de dag van de registratie van de akte die of het geschrift dat aanleiding geeft tot de heffing van de registratiebelasting.

Deze aanslagtermijnen zijn ook van toepassing op aanslagen die worden verstuurd ten gevolge van een zogenaamde ‘tekortschatting’.

Voorafgaand aan de inkohiering van die aanslagen wordt de belastingplichtige in kennis gesteld van de intentie van VLABEL om aanvullende rechten te vestigen.

VLABEL zal de kennisgeving van de intentie om aanvullende rechten te vestigen bij een tekortschatting uitsturen binnen de 2 jaar na het indienen van de aangifte/nieuwe aangifte (erfbelasting) of binnen de 2 jaar vanaf de dag van de registratie van de akte die of het geschrift dat aanleiding geeft tot de heffing van de registratiebelasting.

De eigenlijke inkohiering kan buiten die termijn van 2 jaar gebeuren maar in ieder geval binnen de wettelijke aanslagtermijnen.

In geval van verzuim kan de kennisgeving van de intentie om aanvullende rechten te vestigen gedurende de volledige aanslagtermijn gebeuren.

Bij een combinatie van tekortschatting en verzuim binnen eenzelfde dossier zal VLABEL de beide termijnen apart respecteren.

Dit standpunt geldt enkel met betrekking tot de in België gelegen onroerende goederen en voor de roerende goederen die voor hun verkoopwaarde dienen te worden aangegeven.

Historische versies

Hieronder vindt u een overzicht van de historische versies van dit standpunt:

Standpunt nr. 18029 dd. 03.05.2018, publicatie op 23.05.2018