Energie en water

 • De Vlaamse overheid geeft een eenmalige vergoeding (1 maand) voor de water- en energiefactuur voor werknemers die tijdelijk werkloos werden ten gevolge van de coronacrisis.
 • Door de coronamaatregelen zijn heel wat studentenkoten in april en mei 2020 leeg blijven staan en zijn er geen kosten gemaakt voor het verbruik van energie en water. Studenten bleven wel verplicht om daarvoor een maandelijks voorschot of forfait te betalen. De Vlaamse Regering besliste daarom dat de studenten de kosten voor het verbruik van energie en water voor de maanden april en mei 2020 niet verschuldigd zijn. Ze kunnen die kosten dus terugvragen van de verhuurder. 
  Op de website van Wonen-Vlaanderen vindt u antwoorden op een aantal vragen over de invloed van de coronamaatregelen op de verhuring van studentenkamers (opent in nieuw venster) in het Vlaamse Gewest.

Woonleningen

Deze en andere maatregelen voor uw woning (opent in nieuw venster) vindt u op de website van Wonen-Vlaanderen.

Huren en verhuren

 • De huurder kan tijdens de duurtijd van de coronamaatregelen de verlenging van de huurovereenkomst wegens buitengewone omstandigheden aan de verhuurder vragen met een e-mail.
 • De sociale huurprijzen worden berekend op het inkomen van de huurders. Sociale huurders met betalingsmoeilijkheden ten gevolge van de coronacrisis nemen best zo snel mogelijk contact op met hun sociale huisvestingsmaatschappij of sociaal verhuurkantoor. De verhuurder zal nagaan of de huurder recht heeft op een vermindering van de huurprijs of een uitstel van betaling van de huur.
 • Op de private huurmarkt is er geen specifieke regeling voorzien voor de betaling van de huurprijs tijdens de coronacrisis. De Vlaamse overheid vraagt wel aan de verhuurders om zich soepel op te stellen wanneer de huurder of kotstudent vraagt om de maandelijkse huurprijs uitgesteld of in schijven te betalen. Gemaakte afspraken worden best schriftelijk vastgelegd.
 • Een sociale verhuurder (sociale huisvestingsmaatschappij, sociaal verhuurkantoor, ...) kan een huurovereenkomst van 6 maanden afsluiten met een alleenstaande of gezin dat door de coronacrisis in een noodsituatie verkeert. Als de huurovereenkomst eindigt tijdens de coronamaatregelen, wordt de huurovereenkomst op verzoek van de huurder verlengd met 6 maanden.

Op de website van Wonen-Vlaanderen vindt u antwoorden op een aantal vragen over de invloed van de coronamaatregelen op de verhuring van private en sociale woningen (opent in nieuw venster) in het Vlaamse Gewest.

In de periode van coronavirusmaatregelen wordt ook de procedure voor de Vlaamse huurpremie en de Vlaamse huursubsidie aangepast (opent in nieuw venster):

 • Aanvragen kunnen via e-mail worden ingediend.
 • Bepaalde termijnen in de procedure worden verlengd.

Bemiddeling bij huurproblemen naar aanleiding van corona

Bij huurconflicten naar aanleiding van de coronacrisis moeten huurder en verhuurder eerst samen proberen een oplossing te vinden voor het probleem. Lukt dat niet, dan kunnen huurder en verhuurder tot en met 30 september 2020 terecht bij de Vlaamse Ombudsdienst voor bemiddeling.

Bemiddeling door de Vlaamse Ombudsdienst geldt enkel voor gezinswoningen waar de huurder zijn of haar domicilie heeft, dus niet voor studentenkamers of handelshuur.

Uithuiszettingen

Een gedwongen uithuiszetting kan enkel worden uitgevoerd door een gerechtsdeurwaarder en op basis van een vonnis van de vrederechter. De Vlaamse Regering heeft echter beslist dat uithuiszettingen die voortvloeien uit woninghuurgeschillen tot en met 17 juli 2020 niet konden worden uitgevoerd (opent in nieuw venster) vanwege de beperkende maatregelen. Deze maatregel was van toepassing op zowel de sociale als de private huurmarkt.

Bouwen en verbouwen

Opvang van daklozen en thuislozen

Sociale huurwoningen mogen buiten het sociaal huurstelsel verhuurd worden in het kader van de winteropvang aan dak- en thuislozen. Die woningen mogen in beperkte mate afwijken van de woningkwaliteitsvereisten van de Vlaamse Wooncode.

Aangezien de gewone opvangcapaciteit door de beperkende coronamaatregelen extra onder druk staat, heeft de Vlaamse Regering beslist om die afwijking te laten doorlopen tot 31 augustus 2020, op voorwaarde dat:

 • de woningen geen veiligheids- of gezondheidsrisico’s hebben
 • de afwijkingen geen betrekking hebben op gebreken in verband met vocht, stabiliteit en toegankelijkheid
 • de verhurende instelling zorgt voor woonbegeleiding van de personen die in de woning worden opgevangen.