Coronamaatregelen voor de woningmarkt

De Vlaamse Regering keurde op 23 oktober 2020 een nieuw protocol voor de woonsector ((opent in nieuw venster)) goed, een set met heldere en gedragen richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus. De toepassing van de maatregelen wordt afhankelijk gemaakt van de fase waarin de coronaviruspandemie zich bevindt. De kleurencode wordt bij ministerieel besluit bepaald. De code rood voor de woonsector sinds 12 november 2020 is op 9 juni 2021 overgeschakeld naar code oranje.

In het protocol kunnen eigenaars, huurders en verhuurders van (sociale) woningen nagaan wat van hen verwacht wordt tijdens contacten tussen de verschillende partijen (bv. plaatsbezoek, contract ondertekenen, sleutels overhandigen, onderhoudswerken uitvoeren). Uiteraard blijven de algemene maatregelen altijd van toepassing (hygiëne, veiligheidsafstand, mondmaskers, extra voorzorgen bij risicogroepen, geen fysieke afspraak met mensen die ziek of besmet zijn).

Woonleningen

Deze en andere maatregelen voor uw woning ((opent in nieuw venster)) vindt u op de website van Wonen-Vlaanderen.

Huren en verhuren

 • De huurder kan tijdens de duurtijd van de coronamaatregelen de verlenging van de huurovereenkomst wegens buitengewone omstandigheden aan de verhuurder vragen met een e-mail.
 • De sociale huurprijzen worden berekend op het inkomen van de huurders. Sociale huurders met betalingsmoeilijkheden ten gevolge van de coronacrisis nemen best zo snel mogelijk contact op met hun sociale huisvestingsmaatschappij of sociaal verhuurkantoor. De verhuurder zal nagaan of de huurder recht heeft op een vermindering van de huurprijs of een uitstel van betaling van de huur.
 • Op de private huurmarkt is er geen specifieke regeling voorzien voor de betaling van de huurprijs tijdens de coronacrisis. De Vlaamse overheid vraagt wel aan de verhuurders om zich soepel op te stellen wanneer de huurder of kotstudent vraagt om de maandelijkse huurprijs uitgesteld of in schijven te betalen. Gemaakte afspraken worden best schriftelijk vastgelegd.
 • Een sociale verhuurder (sociale huisvestingsmaatschappij, sociaal verhuurkantoor, ...) kan een huurovereenkomst van 6 maanden afsluiten met een alleenstaande of gezin dat door de coronacrisis in een noodsituatie verkeert. Als de huurovereenkomst eindigt tijdens de coronamaatregelen, wordt de huurovereenkomst op verzoek van de huurder verlengd met 6 maanden.

Op de website van Wonen-Vlaanderen vindt u antwoorden op een aantal vragen over de invloed van de coronamaatregelen op de verhuring van private en sociale woningen ((opent in nieuw venster)) in het Vlaamse Gewest.

In de periode van coronavirusmaatregelen wordt ook de procedure voor de Vlaamse huurpremie en de Vlaamse huursubsidie aangepast ((opent in nieuw venster)).

Uithuiszettingen

Een gedwongen uithuiszetting kan enkel worden uitgevoerd door een gerechtsdeurwaarder en op basis van een vonnis van de vrederechter. De Vlaamse Regering heeft echter beslist dat uithuiszettingen die voortvloeien uit woninghuurgeschillen tot en met 17 juli 2020 niet konden worden uitgevoerd ((opent in nieuw venster)) vanwege de beperkende maatregelen. Deze maatregel was van toepassing op zowel de sociale als de private huurmarkt.

Uithuiszettingen kunnen weer worden uitgevoerd.

Bouwen en verbouwen

 • Op 12 februari 2021 heeft de Vlaamse Regering de civiele noodsituatie voor de volksgezondheid verlengd ((opent in nieuw venster)). Deze civiele noodsituatieloopt tot en met 26 juni 2021. Hierdoor blijft het mogelijk om tijdens deze periode een beroep te doen op de afwijkingsregeling op vlak van omgevingsvergunnings- en meldingsplicht voor onder andere de bouw en uitbating van bijkomende ziekenhuis- en andere verzorgingsfaciliteiten, bijkomende productiefaciliteiten voor geneesmiddelen en medisch materiaal, onderzoeksinstellingen in verband met de uitbraak van het coronavirus, en voortaan ook vaccinatiecentra.
 • In de periode van coronavirusmaatregelen wordt de procedure voor de Vlaamse renovatiepremie aangepast ((opent in nieuw venster)). Bepaalde termijnen in de procedure worden verlengd.
 • Voor EPB-aangiften bij nieuwbouw en renovatie die tussen 20 maart en 17 juli 2020 ingediend moesten worden, werd de indientermijn verlengd met 120 dagen.

Opvang van daklozen en thuislozen

Sociale huurwoningen mogen buiten het sociaal huurstelsel verhuurd worden in het kader van de winteropvang aan dak- en thuislozen. Die woningen mogen in beperkte mate afwijken van de woningkwaliteitsvereisten van de Vlaamse Wooncode.

Aangezien de gewone opvangcapaciteit door de beperkende coronamaatregelen extra onder druk staat, heeft de Vlaamse Regering beslist om die afwijking te laten doorlopen tot 31 augustus 2020, op voorwaarde dat:

 • de woningen geen veiligheids- of gezondheidsrisico’s hebben
 • de afwijkingen geen betrekking hebben op gebreken in verband met vocht, stabiliteit en toegankelijkheid
 • de verhurende instelling zorgt voor woonbegeleiding van de personen die in de woning worden opgevangen.

Energie en water

 • Op initiatief van de Belgische overheid hebben energieleveranciers een ‘Corona-charter’ ((opent in nieuw venster)) ondertekend. De energieleveranciers die dit charter ondertekenen, verbinden zich er toe, zeker nog tot eind 2021, particulieren en professionals te ondersteunen die door de coronacrisis getroffen zijn. Dit door verschillende betalingsplannen en uitstel van betaling toe te staan en/of door voorschotten te verlagen.
 • De Vlaamse overheid gaf een eenmalige vergoeding (1 maand) voor de water- en energiefactuur voor werknemers die in de periode van 20-3-2020 tot en met 17-7-2020 minstens 1 dag tijdelijk werkloos geweest zijn ten gevolge van de coronacrisis.