Behandeling en begeleiding van seksuele delinquenten

Midden 1996 startte het overleg tussen de Vlaamse over-
heid en het federale Ministerie van Justitie om tot
samenwerking te komen op het vlak van begeleiding en
behandeling van seksuele delinquenten. Het overleg resul-
teerde in een ontwerp-samenwerkingsakkoord, dat vandaag
door de Vlaamse regering is goedgekeurd. Het partner-
schap tussen het Ministerie van Jusitie en de hulpverle-
ning die vanuit de Vlaamse overheid wordt georganiseerd,
heeft alle seksuele delinquenten als doelgroep.

Justitie voorziet in een aanzienlijke uitbreiding van het
personeelskader in het kader van ambulante maatregelen,
en voor de penitentiaire aanpak van seksuele delinquenten
werden gespecialiseerde psychosociale teams uitgebouwd
die deel uitmaken van de bredere sociale dienst van de
gevangenis.

Langs Vlaamse zijde wordt op initiatief van Vlaams minis-
ter van Cultuur, Gezin en Welzijn Luc MARTENS en Vlaams
minister voor Gezondheidsbeleid Wivina DEMEESTER voorzien
in de uitbouw van een geografisch gespreid netwerk van
gespecialiseerde voorzieningen voor de ambulante begelei-
ding en/of behandeling van daders van seksueel misbruik.
Er worden gespecialiseerde centra uitgebouwd: enerzijds
vijf centra voor algemeen welzijnswerk, en anderzijds
acht netwerken van centra voor geestelijke gezondheids-
zorg.

Delinquenten die verdacht worden van seksueel misbruik
van minderjarigen, worden doorverwezen naar de centra
voor geestelijke gezondheidszorg, waar de eindverantwoor-
delijkheid bij een medicus ligt. Andere seksuele delin-
quenten worden voor begeleiding verwezen naar zowel de
centra voor algemeen welzijnswerk als naar de centra voor
geestelijke gezondheidszorg. In het samenwerkingsakkoord
wordt ook de informatie-uitwisseling tussen de diensten
van het Ministerie van Justitie en de gespecialiseerde
diensten van de Vlaamse overheid geregeld. De gespecia-
liseerde voorziening die de gedwongen begeleiding of
behandeling aanvaardt, is gehouden aan een beperkte
informatieplicht ten aanzien van de opdrachtgever,
waaronder bijvoorbeeld risicosituaties die terugval doen
vrezen.

In het algemeen welzijnswerk wordt vanaf dit jaar voor de
vijf centra in een bijkomende subsidiƫring voorzien voor
een totaal bedrag van 17,4 mio fr. voor daderbegeleiding.
Voor wat de centra voor geestelijke gezondheidszorg
betreft werd voor de acht netwerken in een bijkomende
financiering van 30 mio fr. voorzien.


info : Veerle Aendekerk, woordvoerster van
minister Martens - tel. (02) 227 28 11
e-mail: persdienst.martens@vlaanderen.be
info : Carl Buyck, woordvoerder van minister Demeester
tel. (02) 227 24 11
e-mail: persdienst.demeester@vlaanderen.be