DIABOLO – project: Noordelijke ontsluiting van de luchthaven van Zaventem

Het investeringsproject 'Noordelijke Ontsluiting van de luchthaven van Zaventem' is onderdeel van het START-programma (STrategisch Actieplan voor Reconversie en Tewerkstelling in de luchthavenregio)van de Vlaamse Regering, en is het eerste wegenbouwproject dat via een PPS-constructie gerealiseerd zal worden.
In dit investeringsproject wordt het bestaande complex nr. 12 Vilvoorde - Luchthavenlaan op de E19 vervolledigd en geoptimaliseerd, met de aanleg van extra uit- en toeritten langs de noordzijde van het complex.
Het gelijkgrondse niveau van de Luchthavenlaan, de Bataviastraat en het kruispunt met de Haachtsesteenweg wordt volledig heringericht. Om de capaciteit van de vrachttoegang van Brussels Airport (Cargo zone) te verhogen, wordt er ook een viaduct aangelegd vanaf de bestaande brug over de E19, verder over de Luchthavenlaan en de Haachtsesteenweg. Daardoor zal er een rechtstreekse aansluiting op de ingang van de Cargo-zone van Brussel Airport Company zijn en zal de vrachttoegang tot de luchthaven sterk worden verbeterd. Ter verduidelijking wordt een inplantingsplan als bijlage toegevoegd.

Ook wordt er ten noorden van het (nieuwe) complex een fietsbrug gerealiseerd, wat zal resulteren in een volledig gescheiden afwikkeling van het fietsverkeer binnen deze zone. Het project wordt samen uitgevoerd met het DIABOLO-project van de NV Infrabel, dat een nieuwe spoorverbinding vanuit het station Brussel Nationaal Luchthaven richting Brussel en Antwerpen wil realiseren. Hiertoe zal een spoorwegtunnel worden geboord vanaf Brussel Nationaal Luchthaven via de Haachtsesteenweg en Luchthavenlaan, die in de middenberm van de E19 aansluit op de nieuwe spoorlijn 25N, zowel in de richting van Brussel als in de richting van Antwerpen.

Beide investeringsprojecten zullen gezamenlijk gerealiseerd worden door de Vlaamse overheid en de NV Infrabel. De gecombineerde uitvoering van beide projecten resulteert in significante economische en maatschappelijke voordelen. Enerzijds wordt de globale investeringskost sterk gereduceerd en anderzijds zal de hinder voor de weggebruikers tot een minimum worden beperkt dankzij de geplande minder-hindermaatregelen en de geïntegreerde fasering van de werkzaamheden. De financiering van beide projecten gebeurt zowel door Infrabel als het Vlaamse Gewest via een private partner.

De werkzaamheden zullen in verschillende fasen worden uitgevoerd:
Fase 1:
Tijdens fase 1 worden de voorbereidende werkzaamheden aan de rioleringen aangevat ter hoogte van het nieuwe uit- en toerittencomplex in de noordwestelijke lus van de E19. Hierbij wordt ook het archeologisch onderzoek in voornoemde zone uitgevoerd. Deze werkzaamheden zijn sinds november aangevat, zonder impact op het verkeer.
Ook zijn de voorbereidende werkzaamheden aan de vertrekschacht van de spoortunnel op domein van de luchthaven aangevat per 29 oktober, evenwel zonder impact op het verkeer.
Fase 2:
Tijdens fase 2 wordt de passage van de spoortunnel onder de Luchthavenlaan (tussen de bestaande uitrit en brug over E19) in 3 fasen uitgevoerd. Deze werkzaamheden zijn gepland van februari 2008 tot en met oktober 2008.
Het doorgaand verkeer op de Luchthavenlaan blijft evenwel mogelijk in beide richtingen volgens de huidige capaciteit van de Luchthavenlaan.
In de loop van deze fase wordt eveneens de bestaande uit- en toerit van de E19 op de Luchthavenlaan (nr. 12) deels omgelegd, waarbij alle huidige verkeersbewegingen mogelijk blijven.
Fase 3:
In deze fase wordt het nieuwe uit- en toerittencomplex langs de noordwestelijke zijde van de E19 gerealiseerd en zullen de Bataviastraat en de Haachtsesteenweg ter hoogte van de ingang Brucargo omgelegd worden via een tijdelijke ontsluitingsweg. De uitvoering van deze fase is gepland van september 2008 tot en met mei 2009.
Tijdens deze fase zal eveneens de E19 richting Antwerpen ter hoogte van het huidige uit- en toerittencomplex nr. 12 via een tijdelijke ontsluitingsweg omgelegd worden naar de huidige middenberm, die dezelfde capaciteit zal hebben als de huidige E19. Deze fase is gepland van september 2008 tot en met mei 2010.
Fase 4:
Tijdens deze fase zal de plaatsing van de stalen fietsbrug over de E19 uitgevoerd worden, wat gepland is rond december 2008. Hierna kan tijdens het voorjaar van 2009 het nieuwe fietstraject in dienst genomen worden. Tijdens deze fase (van oktober 2008 t.e.m. mei 2009) zal ook een deel van de Haachtsesteenweg en Bataviastraat tijdelijk omgelegd worden ten behoeve van de aanleg van de spoortunnel in deze zone.
Fase 5:
Vervolgens wordt het nieuwe uit- en toerittencomplex langs de noordoostelijke zijde van de E19 gerealiseerd, alsook de zone Leuvensesteenweg/Bataviastraat (vanaf maart 2009). Tegelijkertijd worden verschillende moten van de spoortunnel onder de Haachtsesteenweg en Luchthavenlaan gerealiseerd, van april t.e.m. december 2009.
Fase 6:
In deze fase (vanaf voorjaar 2010 tot midden 2011) zal de constructie van het viaduct over de Luchthavenlaan worden aangevat. Tijdens deze fase zal de integrale Luchthavenlaan - alsook het kruispunt met de Haachtsesteenweg - via een tijdelijke ontsluitingsweg omgelegd worden vanaf de bestaande brug over de E19 tot in de Brucargo-zone van de luchthaven.
Fase 7 :
Vervolgens zal de herinrichting van het gelijkgrondse niveau van de Luchthavenlaan uitgevoerd worden van begin 2011 tot oktober 2011.
Ten slotte zal de aangepaste uitrit van de E19 naar de Luchthavenlaan - en het viaduct - gerealiseerd worden van eind 2011 tot en met februari 2012.

De Tijdelijke Handelsvereniging DIALINK voert de werkzaamheden uit. Door de financiering van deze projecten via PPS wordt het constructierisico in hoofdzaak overgedragen aan de private partner. Hiervoor werd er een speciale projectvennootschap (SPV) Via-Zaventem NV opgericht. Deze SPV is belast met het ontwerpen, bouwen, financieren en onderhouden van de infrastructuur. De investeerders kunnen aanspraak maken op een periodieke vergoeding, die echter pas dient betaald te worden op het moment dat de infrastructuur in gebruik kan worden genomen.

Volgens de geplande uitvoeringstermijn zouden de werkzaamheden voor 25 februari 2012 voltooid moeten zijn.

Op maandag 29 oktober 2007 werd fase 1 aangevat, deze werkzaamheden brengen geen verkeershinder met zich mee.

 

Frans Venstermans
Agentschap Infrastructuur, Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant