Gemeenten kunnen eigen belastingen beter innen

Audit Vlaanderen onderzocht in 20 Vlaamse gemeentebesturen de wijze waarop gemeentelijke belastingen en retributies worden geïnd en schreef hierover een globaal rapport. In dit rapport is terug te vinden dat de inning van de belastingen en retributies bij heel wat gemeentebesturen tekortkomingen vertoont. Dit ligt enerzijds aan de werking van de gemeentebesturen die beter kan. Maar ook de federale overheid, de Vlaamse overheid, de koepelverenigingen en de softwareleveranciers hebben hier een verantwoordelijkheid in.

Wat zijn de belangrijkste knelpunten die Audit Vlaanderen vaststelde bij de gemeentebesturen?

 1. Er is een gebrek aan regelmatige evaluatie van de reglementen en procedures,
 2. De gemeentebesturen hebben moeilijkheden om de belastingplichtigen op te sporen,
 3. De gemeentebesturen weten niet precies welke geleverde prestaties betaald zijn,
 4. Er is nood aan een degelijke opvolging van openstaande vorderingen in veel gemeentebesturen.

1. Er is een gebrek aan regelmatige evaluatie van de reglementen en procedures

Gemeenten stellen hun werking te weinig kritisch in vraag, op vlak van belastingen en retributies maar ook op andere domeinen. Het gebrek aan dergelijke evaluatie leidt vaak tot verouderde of onduidelijke reglementen met soms niet actuele tarieven, niet effectieve of efficiënte procedures en in een aantal gemeentebesturen ook tot een verlies aan inkomsten.

2. De gemeentebesturen hebben moeilijkheden om de belastingplichtigen op te sporen

Voor veel gemeentebesturen is het niet evident om alle belastingplichtigen op te sporen en correct vast te stellen hoeveel een bepaalde belasting moet bedragen. Zo hebben bijvoorbeeld heel wat gemeenten een belasting op leegstand, maar slagen ze er niet in om tot een objectieve lijst met leegstaande gebouwen te komen.

Het grootste probleem situeert zich echter op vlak van de belasting op drijfkracht die bedrijven moeten betalen. Geen enkel geauditeerd gemeentebestuur weet voldoende zeker of de belastingen, die het heft, volledig correct zijn. Een van de betrokken financieel beheerders noemde dit zelfs ‘een belasting op eerlijkheid’.

3. De gemeentebesturen weten niet precies welke geleverde prestaties betaald zijn

Audit Vlaanderen onderzocht hoe de verkoop van huisvuilzakken verloopt, hoe het zit met de verhuur van gemeentelijke lokalen en het afleveren van administratieve documenten. In heel wat gemeentebesturen wordt nauwelijks gecontroleerd of:

 • er van elke verkoop of verhuur effectief een factuur wordt opgemaakt;
 • de factuur overeenstemt met de gegevens uit het voorraadbeheer of lokaalbeheerssysteem;
 • de factuur tijdig opgemaakt en verstuurd wordt.

4. Er is nood aan een degelijke opvolging van openstaande vorderingen in veel gemeentebesturen.

In heel wat gemeentebesturen worden aanmaningen om openstaande belastingen of retributies te betalen niet tijdig of niet systematisch opgemaakt. Men kan spreken van een ongelijkheid in de striktheid waarmee wanbetalers tot betaling worden aangemaand.

Met dit rapport wil Audit Vlaanderen niet alleen de verbeterpunten blootleggen maar vooral de gemeentebesturen aansporen en ondersteunen om hun processen te verbeteren. Daarom geeft het rapport ook een aantal goede praktijken mee en kunnen niet-geauditeerde besturen zelf aan de slag met het controleprogramma dat de auditoren gebruikten.

Er is nood aan ondersteuning van buitenaf

Aan de Vlaamse overheid, de koepelverenigingen (zoals VVSG) en de softwareleveranciers worden duidelijke aanbevelingen gegeven over hoe zij de gemeentebesturen kunnen ondersteunen in de onderzochte materie. Vaak ligt het probleem namelijk niet enkel bij de gemeentebesturen zelf, maar zijn er knelpunten die buiten hun bereik liggen. Het gaat dan vooral om een gebrek aan uitwisseling van informatie, een kloof tussen de regelgeving en de praktijk, tekorten in de gebruikte softwaresystemen en een gebrek aan communicatie tussen diverse applicaties. Audit Vlaanderen hoopt met dit globale rapport de verschillende betrokken partijen tot actie aan te zetten om de werking rond gemeentelijke belastingen en retributies te verbeteren.

Meer informatie nodig? www.auditvlaanderen.be

Over gemeentelijke belastingen en retributies:

 • Elke gemeente beschikt over verschillende belastingen en retributies;
 • Gemeenten zijn in principe relatief vrij om te kiezen welke belastingen ze invoeren;
 • Gemeentelijke belastingen en retributies bedragen meer dan 1,3 miljard euro van de jaarlijkse inkomsten van alle gemeentebesturen van Vlaanderen, ofwel 11,39% van de totale inkomsten.

De geauditeerde gemeentelijke belastingen en retributies:

 • de belastingen op leegstand;
 • de belasting op onbebouwde gronden;
 • de belasting op tweede verblijven;
 • de belasting op drijfkracht;
 • de verkoop van huisvuilzakken;
 • de verhuur van lokalen;
 • de belasting op administratieve documenten.

Over Audit Vlaanderen:

 • een agentschap van de Vlaamse overheid, dat audits uitvoert bij de Vlaamse administratie en lokale besturen
 • werkt onafhankelijk
 • Werkte in 2015 aan 83 audits in lokale besturen  en aan 31 bij de Vlaamse administratie.

Websites

Eddy Guilliams
Audit Vlaanderen
administrateur-generaal