Gewestplan Oudenaarde

Op voorstel van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN heeft
de Vlaamse regering vier besluiten goedgekeurd waardoor
het gewestplan Oudenaarde definitief wordt gewijzigd.

Een eerste besluit voorziet op het grondgebied van de
stad Ronse een omschakeling van woonzone naar regionaal
bedrijventerrein met openbaar karakter.

Een tweede besluit voorziet een wijziging van bestemming
op het grondgebied van de gemeente Nazareth, met het oog
op de mogelijkheid om baggerspecie te bergen in de
"Callemoeievijver".

Het derde besluit heeft betrekking op het grondgebied van
de stad Oudenaarde, met name de uitbreiding van het
bedrijventerrein "De Bruwaan".

Het vierde besluit omvat herzieningen op het grondgebied
van de gemeenten Brakel, Deinze, Gavere, Horebeke,
Kluisbergen, Kruishoutem, Maarkedal, Nazareth, Ronse,
Wortegem-Petegem, Zingem, Zulte en Zwalm.

Dit besluit wordt genomen in overeenstemming met de
bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en
van het Vlaams Regeerakkoord, dat stelt dat 10.000 ha
bosuitbreiding en 38.000 ha extra natuurgebied moeten
worden voorzien via groene gewestplanwijzigingen.

Door de nu goedgekeurde gewestplanwijzigingen, die
betrekking hebben op ongeveer 1050 ha, worden 750 ha tot
natuurgebied en 250 ha tot bosgebied bestemd. Daarnaast
worden 50 ha bestemd tot zone voor bedrijven.

Bijzondere aandacht werd besteed aan de natuurwaarde van
de vallei van de Bovenschelde en aan de bescherming van
het Bos van Ename, deels als natuurgebied, deels als
reservaat. Op deze wijze wordt in de Vlaamse Ardennen
een belangrijk aaneengesloten bosgebied vastgelegd, dat
in de toekomst nog kan uitbreiden als de nabestemming van
het aanpalende ontginningsgebied wordt gerealiseerd.

Ook het "Burreken", een gebied dat gelegen is op de grens
tussen Brakel en Schorisse en dat reeds beschermd is door
de Habitatrichtlijn, wordt door de voorziene
bosuitbreiding een belangrijk natuurreservaat.

In Oudenaarde wordt het industriegebied "Rytmeersen" tot
natuurgebied bestemd, kaderend in het grote natuurgebied
van de Scheldevallei.

De reservatiestrook voor de verbinding Kortrijk - Brussel
(A9) wordt geschrapt, gezien het voorgestelde tracé door
een landschappelijk belangrijk gebied zou lopen. Het
oude tracé (N60) door Ronse wordt behouden, gelet op de
dringende noodzaak van deze verbinding voor de regio.

In Oudenaarde wordt in de nabijheid van het centrum een
gebied voor stedelijke ontwikkeling voorzien en op de
Donk wordt een regionaal bedrijventerrein ingericht.

De archeologische site van de abdij van Ename krijgt de
bestemming natuurgebied met toeristische waarde, zodat de
nodige accommodatie kan worden uitgebouwd.


info : Marc De Roeck, woordvoerder van
minister Van Mechelen - tel. (02) 553 64 11
e-mail: persdienst.vanmechelen@vlaanderen.be