Gewestplanwijziging in verband met Doel

Op voorstel van Vlaams minister van Economie, Ruimtelijke
Ordening en Media, Dirk VAN MECHELEN heeft de Vlaamse
regering vandaag beslist haar principiële goedkeuring te
hechten aan de definitieve vaststelling van het
ontwerpplan tot gedeeltelijke wijziging van het
gewestplan Sint-Niklaas - Lokeren, en hierover het advies
van de Raad van State in te winnen.

De zoneringen op het gewestplan en de bijhorende
aanvullende stedenbouwkundige voorschriften zijn in
overeenstemming met de regeringsbeslissing dd. 19/5/2000
omtrent Doel en vormen de juridische basis voor de
uitvoering van het sociaal begeleidingsplan. Hierna
volgen de belangrijkste wijzigingen en bepalingen.

De woonkern Doel en de onmiddellijke omgeving worden
herbestemd naar zeehavengebied type 3, waardoor
instandhoudings- en renovatiewerken die verband houden
met de leefbaarheid van het gebied worden toegestaan, en
dit tot de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning
voor een tweede getijdedok (ten vroegste in het jaar
2007) wordt afgeleverd.

Ten zuiden en ten zuidwesten van Doel is een
reservatiestrook voor een leefbaarheidsbuffer ingetekend.
Ingevolge de aanleg en de uitbating van de
containerterminal ter hoogte van het Deurganckdok zal
deze buffer de leef- en woonkwaliteit van de woonkern
Doel garanderen, overeenkomstig de aanbevelingen
geformuleerd in de uitgevoerde leefbaarheidsstudie.

In het kader van het zuinig ruimtegebruik bij de
gefaseerde ontwikkeling van het linkerscheldeoevergebied
werd geopteerd voor de demping van de noordelijke helft
van het Doeldok met baggerspecie uit het Deurganckdok.
Na consolidatie kan dit deel ingeschakeld worden in het
havengebeuren. Het zuidelijk deel blijft behouden in het
kader van de toekomstige ontwikkelingen op het vlak van
de goederenbehandeling naar binnen- en zeescheepvaart.

De zone die op het ontwerp-gewestplan was ingekleurd als
voorwaardelijk zeehavengebied type 2, wordt nu omgezet in
de bestemming "zeehavengebied met tijdelijk
landbouwgebruik". De uiteindelijke bestemming van dit
gebied kan slechts gerealiseerd worden na het vaststellen
van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, en dit
ten vroegste in het jaar 2007. Tot dan zullen in dit
gebied gelegen ten westen en ten zuidwesten van Doel geen
zandopspuitingen gebeuren en is het landbouwgebruik dus
gewaarborgd. In deze periode zijn verbouwings- en
uitbreidingswerken aan bestaande landbouwbedrijven en aan
bestaande woningen mogelijk volgens de normale
stedenbouwkundige en andere regels die betrekking hebben
op agrarisch gebied. De inplanting van nieuwe
landbouwbedrijven, al dan niet met bijhorende
bedrijfswoningen, is niet toegestaan.

Het complex van De Putten werd thans bestemd als
"zeehavengebied met tijdelijk landbouwgebruik type 2" in
plaats van als "voorwaardelijk zeehavengebied type 2"
(onmiddellijk aanwendbaar voor ontwikkeling bij het niet
dempen van het Doeldok) zoals voorzien in het
ontwerpplan. Tevens werd het, in afwachting van een
nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (ten vroegste vanaf
2007), bijkomend beschermd door het van toepassing
verklaren van het aanvullend stedenbouwkundig voorschrift
"valleigebied".

Dus kunnen deze poldergronden, gelegen in de zone ZTL en
ZTL 2, slechts na evaluatie van de noodwendigheden
betreffende de havenontwikkeling, ten vroegste vanaf
2007, aangesneden worden.

Langs de hele westelijke rand van het zeehavengebied
wordt een reservatiestrook voor een volumebuffer ten
opzichte van de aanpalende gebieden voorzien. Deze
volumebuffer heeft een breedte van gemiddeld 200 meter,
waarvan de buitenste 100 meter zal worden ingericht als
krekengebied als onderdeel van compensatiegebieden voor
het verlies van natuurwaarden in het verloren EU-
vogelrichtlijngebied. Het verlenen van bouwvergunningen
binnen het zeehavengebied type 2 in een zone van 500
meter vanuit deze volumebuffer zal afhankelijk worden
gesteld van de realisatie van deze buffer.

Het natuurgebied in de Zuidelijke bufferzone-Oost wordt
uitgebreid en het Paardenschor ten noorden van de
kerncentrale wordt herbestemd naar natuurgebied met
wetenschappelijke waarde omwille van het belang van
dergelijke schorrengebieden in het ecosysteem van de
Schelde. Het Groot Rietveld in de Melselepolder wordt
uitgebreid in noordelijke richting om één groot
aaneengesloten natuurgebied te realiseren. Kallo wordt
op deze manier volledig gebufferd van de
zeehavenactiviteiten.

Het gebied van een multimodale logistieke zone in de
zuidwestelijke hoek van de Waaslandhaven wordt beperkt
tot het gebied ten zuiden van de geplande havenringweg.
Hierdoor wordt vermeden dat hoogwaardige gronden tussen
de havenringweg en het Verrebroekdok worden ingenomen
door niet-watergebonden logistieke activiteiten. De in
het ontwerp-gewestplan gesuggereerde relatie tussen de
multimodale logistieke zone en het Verrebroekdok voor de
overslag naar de binnenscheepvaart is ook mogelijk binnen
het zeehavengebied type 2.

De in het ontwerp-gewestplan ingetekende reservatiestrook
voor de toekomstige mogelijke aanleg van een
goederenspoorweg langs de N49/A11 tussen het
zeehavengebied Antwerpen linkeroever en het
zeehavengebied Zeebrugge blijft behouden, doch de breedte
ervan wordt herleid van 100 meter naar 50 meter breedte.

Het bestaande op- en afrittencomplex te Kallo op de N49
blijft behouden, omdat dit zorgt voor de ontsluiting van
het kleinstedelijk gebied Beveren naar de hoofdweg
N49/A11.


Persinfo : ir. Willy Borré, adjunct-kabinetschef van
minister Van Mechelen - tel.02 - 553 64 60