Projectoproep aankoop van te bebossen gronden met middelen van het Bossencompensatiefonds 2016

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) staat in voor het behoud en het versterken van de natuur in Vlaanderen. Het agentschap neemt deze taak op in samenwerking met haar partners.

Via deze projectoproep  wil het ANB de kans bieden aan privépersonen en privaatrechtelijke rechtspersonen en ook aan alle publiekrechtelijke rechtspersonen om een bijdrage te leveren tot bebossing. In die laatste categorie komen naast gemeenten, steden en provincies ook onder meer OCMW ’s, polders en wateringen, kerkfabrieken en universiteiten in aanmerking voor subsidies. De eerste categorie omvat naast individuele burgers onder meer bedrijven en vzw’s.

Aankoopprojecten van gronden voor bebossing die deel uitmaken van de realisatie van stadsrandbossen, speelbossen of het versterken van lokale bosuitbreidingsinitiatieven krijgen voorrang. Ook projecten gelegen in Speciale Beschermingszones (SBZ), die bijdragen tot de realisatie van de specifieke instandhoudingsdoelen per Natura 2000-gebied krijgen voorrang. Deze voorrang geldt eveneens voor projecten die door middel van de gerealiseerde bosuitbreiding bijdragen tot de bescherming van soorten via de door de minister vastgestelde soortenbeschermingsprogramma’s en voor projecten die bijdragen tot de realisatie van meer toegankelijk groen in de Vlaamse Rand rond Brussel.

De subsidie bedraagt 60% van de aankoopprijs met een maximumsubsidie van 2,5€/m². Enkel nog te verwerven gronden komen in aanmerking voor subsidie. Minister Schauvliege heeft hiervoor 1 miljoen euro voorzien uit het Bossencompensatiefonds.

Voor inrichting en bebossing kunnen bestaande subsidieregelingen gebruikt worden.

Praktisch

  • Uiterlijk 30 september 2016 moet het project ingediend worden bij het ANB.
  • Alle details, inclusief infobundel, met betrekking tot de projectoproep aankoop van te bebossen gronden vindt u op www.natuurenbos.be/projectoproep-bebossing

Contact

Voor meer informatie kunt u rechtstreeks met ons contact opnemen:

Katrin Goyvaerts
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel
Tel: 02 553 81 06
Katrin.Goyvaerts@lne.vlaanderen.be

Websites