Uitvoeringsbesluit muziekdecreet definitief goedgekeurd

Op 5/5/1998 hechtte de Vlaamse regering haar principiële
goedkeuring aan het ontwerpbesluit tot uitvoering van het
Muziekdecreet van 31/3/1998 en subsidiëring van composi-
tie-opdrachten voor het muziektheater. Deze compositie-
opdrachten kaderen in het Podiumkunstendecreet, maar in
de uitvoeringsbesluiten van dit decreet werd destijds
geen bepaling opgenomen die de toekenning van subsidies
regelt.

Opdat het Muziekdecreet effectief zou kunnen ingaan op
1/1/1999 werd dringend advies ingewonnen bij de Raad van
State over het ontwerpbesluit. Na verwerking van dit
advies keurde de Vlaamse regering het uitvoeringsbesluit
op het Muziekdecreet vandaag definitief goed.

In dit uitvoeringsbesluit wordt in de eerste plaats inge-
gaan op de procedures m.b.t. de structurele erkenning
voor een periode van vier jaar van muziekverenigingen
(het kan gaan om professionele muziekensembles, concert-
organisaties, muziekclubs, muziekeducatieve organisaties
en festivals). Zo wordt toegelicht wat de inhoud moet
zijn van het artistieke en financiële beleidsplan en hoe
de jaarlijkse actualisering van dit plan moet gebeuren.

Daarnaast wordt overlopen wat de voorwaarden tot subsidi-
ëring van de erkende initiatieven zijn. Zo wordt o.m.
ingegaan op de verplichting om een minimumpercentage aan
eigen inkomsten te verwerven. En de professionele
muziekorganisaties moeten in een periode van vier jaar
minstens één compositie-opdracht toekennen aan een Vlaams
componist.

Het uitvoeringsbesluit gaat niet alleen in op de structu-
rele dossiers, maar geeft ook toelichting bij de project-
matige betoelaging van niet-erkende verenigingen en van
erkende maar niet structureel gesubsidieerde muziekvere-
nigingen.

Ook de subsidiëring van compositie-opdrachten in het
kader van het muziekdecreet en van compositie-opdrachten
voor muziektheaterproducties in het kader van het Podium-
kunstendecreet, wordt geregeld.

En naar analogie met andere sectoren in het cultuurbeleid
voorziet het decreet in werkbeurzen. In het uitvoerings-
besluit wordt het maximumnetto-inkomen om in aanmerking
te komen voor een beurs vastgelegd op 1.250.000 fr.

Ten slotte wordt in het uitvoeringsbesluit ingegaan op de
subsidiëring van het op te richten Muziekcentrum voor de
Vlaamse Gemeenschap.

Initiatieven die in aanmerking menen te komen voor erken-
ning en/of subsidiëring, kunnen tot einde juni 1998 een
dossier indienen bij de bevoegde administratie. Na
beoordeling van de dossiers door de beoordelingscommissie
Muziek, zal Cultuurminister Luc Martens in november 1998
de beslissing over de initiatieven die vanaf 1999 erkend
en/of gesubsidieerd worden, bekendmaken.

Het Muziekdecreet en het uitvoeringsbesluit kunnen
geraadpleegd worden via de internetsite van de Vlaamse
overheid : http://www.vlaanderen.be/cultuur/


info : Veerle Aendekerk, woordvoerster van
minister Martens - tel. (02) 227 28 11
e-mail: persdienst.martens@vlaanderen.be