Vlaamse Regering keurt GRUP VSGB principieel definitief goed

Vandaag keurde de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘afbakening van het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel en aansluitende open ruimtegebieden – cluster C3 – reconversiezone Vilvoorde-Machelen’ principieel definitief goed. Deze beslissing kadert in het rechtsherstel van deze projectzone, waar diverse brownfieldontwikkelingen zijn gepland, na de vernietiging door de Raad van State, in 2014, van de vroegere beslissing van de Vlaamse Regering van 2011.

De Vlaamse Regering nam een eerste voorlopige beslissing over dit GRUP in februari van dit jaar. Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd van 20 maart tot en met 18 mei. Tijdens het openbaar onderzoek werden 73 bezwaarschriften ingediend, waarvan 69 individuele bezwaren of adviezen en 4 petities. 

De Vlaamse Regering besliste een aantal wijzigingen door te voeren aan het plan en de bestemmingsvoorschriften. Zo wordt deelgebied ‘De Molens’ uit het GRUP geschrapt omdat de stad Vilvoorde hieromtrent een eigen RUP opmaakte en dit gebied reeds in realisatie is. Ook de geplande kantorenzone wordt verder verkleind, er komt zo’n 2,5 ha gemengd regionaal bedrijventerrein in de plaats. Ook werden de garanties voor de mobiliteit in de regio aangescherpt. Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan treedt niet onmiddellijk in werking. Totdat de vergunning voor het GEN-station Kerklaan is verleend en De Lijn heeft beslist over het inleggen van een hoogfrequente pendelbusverbinding die onder meer de zone waar het project Uplace gepland wordt moet verbinden met minstens de luchthaven en het station van Vilvoorde, zullen de huidige bestemmingen en voorschriften van het gewestplan Halle-Vilvoorde en de plannen van aanleg van kracht blijven. Indien de 2 mobiliteitsvoorwaarden niet zijn gerealiseerd uiterlijk op 31 december 2017, dus over 2 jaar, dan treedt het ruimtelijk plan zelfs niet in werking en blijven de huidige bestemmingen en voorschriften gelden.

De Vlaamse Regering bevestigde haar beslissing om extra 82.800 m² bruto vloeroppervlakte kleinhandel en extra 72.000 m² bruto vloeroppervlakte recreatie te voorzien in het bewuste plan op het grondgebied van de gemeenten Vilvoorde en Machelen. De bezwaren en adviezen in dit verband gemaakt werden enerzijds weerlegd en gaven anderzijds aanleiding tot het opnemen van bijkomende  garanties voor de mobiliteit. 

Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wordt nu aan de Raad van State voorgelegd voor advies. Begin volgend jaar zal de Vlaamse Regering definitief beslissen over het dossier.

Benjamin Muylaert
Jan Pauwels