‘Workshop Klimaatscenario’s voor de Vlaamse Kust’

12 december 2018 – Waterbouwkundig Laboratorium, Antwerpen.

Op initiatief van de Vlaamse overheid bekeken een 30-tal klimaatexperts de klimaatscenario’s voor de Vlaamse Kust. De bekomen scenario’s zullen de basis vormen voor toekomstige onderzoeken en beleidsbeslissingen omtrent kustverdediging, overstromings-, verziltings- en droogteproblematiek in onze kustregio.

Na het herfstweer van afgelopen weekend blijkt opnieuw hoe belangrijk een toekomstvisie op de kustverdediging is: door de combinatie van stormwind en springtij ontstonden er in Bredene kliffen op het strand. Deze interactie tussen de zee en onze zandige kust zal in de toekomst verder onder druk komen als gevolg van de wijzigende weerpatronen en de stijgende zeespiegel.

De Vlaamse overheid werkt met het complex project ‘Kustvisie’ een aanpak uit om de Vlaamse kust tot 2100 te beschermen tegen overstromingen vanuit zee, rekening houdend met de onzekerheden over de zeespiegelstijging. Hiervoor wordt verder gebouwd op het bestaande Masterplan Kustveiligheid, dat in uitvoering is en een bescherming tot 2050 voorziet.

De klimaatverandering heeft gevolgen voor alle regio’s op aarde. Omdat de wijziging van bestaande weerpatronen leidt tot een stijging van de zeespiegel, zijn de gevolgen voor de kust in het bijzonder erg groot. Deze zeespiegelstijging wordt nu al waargenomen en klimaatmodellen voorspellen dat ze tijdens volgende decennia nog kan toenemen.

De mate en de snelheid waarmee de zeespiegel zal stijgen, is bepalend voor de omvang van de ingrepen om de kust te beschermen tegen overstromingen uit zee en voor de snelheid waarmee deze ingrepen moeten worden gerealiseerd. De onzekerheid die hoort bij de voorspelling van de grootte en snelheid van de zeespiegelstijging, stelt de waterbeheerders en tal van andere betrokken actoren voor ongeëvenaarde uitdagingen.

Op 12 december vond de workshop ‘Klimaatscenario’s voor de Vlaamse Kust’ plaats op het Waterbouwkundig Laboratorium in Borgerhout, Antwerpen. Deze workshop ging uit van de projecten Kustvisie en CREST.
Voor deze projecten is er nood aan geactualiseerde, uniforme klimaatscenario’s, waarin de nieuwste wetenschappelijke inzichten vervat zitten en die ondersteund worden door de wetenschappelijke gemeenschap. De bekomen scenario’s zullen de basis vormen voor toekomstige onderzoeken en beleidsbeslissingen omtrent kustverdediging, overstromings-, verziltings- en droogteproblematiek in onze kustregio, met het zichtjaar 2100.

De workshop werd bijgewoond door een 30-tal klimaatexperts van verschillende publieke en private instanties in het land: o.a. KMI, KBIN, KU Leuven, UGent, VUB, VLIZ, Waterbouwkundig Laboratorium, Vlaamse Milieu Maatschappij. Er ontstond een boeiende en open discussie over de klimaatveranderingen. Aan het eind van de dag zijn vier klimaatscenario’s geformuleerd die gebruikt kunnen worden voor het vervolgonderzoek. Het
meest extreme scenario gaat uit van een zeespiegelstijging van 3 meter in 2100. Daarnaast kwam ook naar voren dat de verwachte veranderingen in waterstanden, golven, wind en neerslag niet eenduidig vastgesteld kunnen worden, maar een zekere bandbreedte hebben naarmate we verder in de toekomst kijken.
Zeer positief is dat de verschillende publieke en private instanties hun expertise hebben gedeeld en het vertrouwen om samen te werken en af te stemmen in de toekomst is gegroeid.

De besluiten van deze workshop worden voorgelegd aan een internationaal klimaatpanel dat betrokken is bij het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC.) Het rapport verschijnt eind januari 2019.
Volgende stappen in het complex project ‘Kustvisie’

Het complex project ‘Kustvisie’ bevindt zich in de onderzoeksfase. Momenteel werkt een consortium van studiebureaus een alternatievenonderzoeksnota uit. Deze nota bepaalt welke alternatieven worden onderzocht en welke onderzoeksmethodiek daarbij gehanteerd zal worden. De publieke raadpleging over de alternatievenonderzoeksnota is gepland in het voorjaar 2019.

Meer informatie

  • Meer informatie over het complex project ‘Kustvisie’ vindt u op www.kustvisie.be.
  • Meer informatie over het ‘CREST4’ project vindt u op: www.crestproject.be

Contact

  • Voor mondelinge duiding: Peter Van Besien, directeur-ingenieur Team Infrastructuur Kust, 059 55 42 48
  • Voor schriftelijke duiding: Stafdienst, agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, stafdienstmdk@mow.vlaanderen.be

 

Zie hoger