Kantoorgebouw R. Colaertplein, Ieper - Totaalrenovatie

Bouwheer
Het Facilitair Bedrijf
Ontwerpers
Havana Architectuur bvba, Sileghem & Partners architecten en ingenieurs cvba (stabiliteit), Ingenium nv (technieken), Bureau De Fonseca bvba (akoestiek), Feys bvba (EPB en veiligheidscoördinatie)
Status
Finalisatie aanbestedingsdossier; (aanvang werken: eind 2021)

Dit project betreft de totaalrenovatie van het voormalige hotel Skindles, een waardevol gebouw dat op de Inventaris voor Onroerend Erfgoed prijkt. Deze verbouwing dient de potenties van het gebouw tot zijn recht te laten komen in relatie tot zijn gebruikers, zijn omgeving en zijn maatschappelijk kader. De Vlaamse Overheid wenst het gebouw te renoveren met een uitgesproken nadruk op een doorgedreven duurzaamheid en energiezuinigheid. Het project kadert in het behalen van de klimaatdoelstellingen tegen 2030 en wordt mee gefinancierd vanuit het Vlaams Klimaatfonds. Het gerenoveerde gebouw zullen de diensten van het Justitiehuis Ieper en Jeugdhulp Ieper huisvesten.

Met de verplaatsing van het Justitiehuis en Jeugdhulp bieden beide diensten aan hun klanten en personeel een meer zichtbare en toegankelijke aanwezigheid in het stadscentrum. De diensten van het Justitiehuis zijn momenteel immers  gevestigd buiten het stadscentrum. 

 

Hotel Skindles

Het voormalige Hotel Skindles op het René Colaertplein te Ieper ligt aan de rand van het middeleeuws stadscentrum, frontaal gelegen tegenover het station, en gelegen binnen het gezichtsveld van het beschermd monument ‘Oude vesting en omwalling’. Het gebouw werd omstreeks 1921-1922 als hotel met grand café en restaurant ontworpen en is gekend als het voormalige hotel Skindles. Het richtte zich onder meer op Britten die het naoorlogse Vlaanderen bezochten. Tot eind 2016 vormde het de huisvesting van het Justitiehuis Ieper, en voordien ook van het belastingskantoor. Een verbouwingsproject uit 2012 werd niet uitgevoerd omwille van de overdracht van het gebouw van Federale naar Vlaamse bevoegdheid en van de veranderde context.

Het gebouw werd in twee fases ontworpen door twee verschillende architecten: het rechtergedeelte naar ontwerp van architect Victor Danneels (Brussel) van 1921, en het linkergedeelte in aansluitende bouwtrant naar ontwerp van architect Oscar Hallaux (Brussel) van 1922. Die fases zijn nog als dusdanig in het gevelbeeld herkenbaar: de eerste langsheen de Vooruitgangstraat met 4 traveeën op het Colaertplein, de tweede aan de westelijke zijde met de lange gevel op het plein en de conciërgewoning in de Stationsstraat. Het hotelcomplex vormt duidelijk één gebouw, maar toch zijn ook de twee afzonderlijke entiteiten te onderscheiden.

 

Voorontwerp Havana architectuur

Eind 2019 werd het renovatieproject toegewezen aan het ontwerpteam van Havana Architectuur. In hun ontwerp zien de ontwerpers een kans in het koppelen van het tweeledige programma van Justitiehuis en Jeugdhulp aan de twee fases van het voormalige hotel in functie van de leesbaarheid van het gebouw en het programma, zowel voor bezoekers als gebruikers. Beide diensten krijgen elk hun ‘huis’, maar resideren onder één dak, hetgeen zowel hun autonomie als hun onderlinge samenwerking in de verf zet. Elk huis krijgt een eigen adres. De dienst Jeugdhulp wordt ontsloten in de Stationsstraat, via een discrete deur in de gevel van de voormalige conciërgewoning. De ingang van het Justitiehuis wordt even discreet aan de andere kant van het bouwblok in de Vooruitgangstraat ontworpen. Op die manier wordt contact tussen bezoekers van beide diensten vermeden. De vroegere hoofdingang van het hotel bevindt zich tussenin en wordt ingezet als toegang voor personeel en voor externe dienstverleners in het kader van structureel netwerkoverleg en seminaries.

Doordat de planopbouw het mogelijk maakt enkele gespreksruimtes gemeenschappelijk te gebruiken zonder afbreuk te doen aan de nodige scheiding van de twee cliëntengroepen, worden de beschikbare ruimtes op een economische manier ingezet, en wordt het mogelijk om de gehele frontoffice op het gelijkvloers te organiseren. Het maakt ook de toegang tot de backoffice eenvoudig beheersbaar.
 

Op de kantoorvloer zet de duidelijke opdeling in de diensten Jeugdhulp en Justitiehuis zich door: elk heeft zijn eigen vleugel waarin de ruimtes die strict aan hen toebehoren  (werkplekken, cockpits,… ) zijn afgeschermd van andere zones. De ondersteunende functies (sanitair, circulatie, servicelokaal, enz. ) worden in een neutrale zone ingepland waar ze gemeenschappelijk gebruikt worden, en de medewerkers van de verschillende diensten elkaar  kunnen ontmoeten (koffiehoek, cafetaria, dakterras, …). Strategisch ingepland op de hoek van het Colaertplein en de Vooruitgangstraat krijgt de cafetaria er zicht op het station en het groen van de Vesten.

De kantooromgeving wordt rigoureus ontworpen conform de richtlijnen van Het Nieuwe Werken (HNW), waarbij een goede balans wordt gezocht tussen contact en afscherming volgens de specifieke noden van de twee diensten.

De inplanting van vergaderruimtes laat toe dat ze door beide diensten gebruikt kunnen worden. De verschillende verdiepingen zijn zodanig planmatig opgebouwd dat werkplekken, kleinere en grotere overlegruimtes eenvoudig inwisselbaar zijn en makkelijk geanticipeerd kunnen worden op wijzigende behoeftes in de toekomst.

De omgang met het erfgoed beperkt zich niet tot het verplicht behoud van de straatgevels, maar speelt verregaand in op het herwaarderen van de bestaande gebouwstructuur als geheel en haar ruimtelijke kwaliteiten; waardoor er al in de basis van het ontwerp ingespeeld wordt op circulariteit en een verantwoorde inzet van middelen en materialen.