Communicatiejaarverslag Vlaamse Regering

Van 1996 tot en met 2017 brachten we jaarlijks verslag uit over de communicatie van de Vlaamse overheid.

Dit verslag bevat een aantal realisaties uit 2015, een overzicht van de media-aankopen in 2015, en de resultaten van de recentste kwaliteitsmeting van het communicatiebeleid.

Doelstellingen in de praktijk gebracht

Voor het communicatiebeleid van deze regeerperiode heeft de Vlaamse overheid vijf doelstellingen. In zeventien verhalen tonen we hoe die doelstellingen in 2015 in praktijk zijn gebracht.

Communicatie integreren in het beleid

We gaan voor een Vlaamse overheid die luistert en openstaat voor overleg. Om degelijk, gedragen en begrijpelijk beleid te maken, moeten we communicatie integreren in het beleid.

Communicatie dient niet om op het einde de genomen beslissing te verkopen. Beleids- en communicatiemedewerkers werken in een vroeg stadium samen. Ze stellen de beleidsdoelen helder, brengen de verschillende actoren in kaart en bekijken of, waarom, wanneer en hoe ze het best met hen in dialoog kunnen gaan. Communicatie integreren in het beleid betekent niet noodzakelijk participatie organiseren, maar het helpt wel om daar bewust al dan niet voor te kiezen en de participatie vervolgens goed aan te pakken.

In onze werking zijn communicatie en beleid helemaal vergroeid

Gilles Bavay teamverantwoordelijke bij de afdeling Milieu-integratie en Subsidiëringen van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

Door mensen uit het veld erbij te betrekken vergroot je je kennis en blijf je met beide voeten op de grond

Frank Van den Branden en Koen Devroey medewerkers van de afdeling Welzijn en Samenleving van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Een burgerkabinet brengt mensen van alle strekkingen, leeftijden en achtergronden samen om aanbevelingen te geven voor het beleid

Gert Van Tittelboom en Bart De Boiserie communicatieverantwoordelijke van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media en teamverantwoordelijke Cultureel Leren en Participeren

Inzicht in drempels en hefbomen, kennis van gedrag

Mensen informatie geven en sensibiliseren is niet genoeg om het gedrag van mensen duurzaam te veranderen. We zoeken uit wat we nog meer kunnen doen. We gebruiken nieuwe methodes die ook kijken naar de manier waarop diensten worden ontworpen, de manier waarop mensen keuzes maken, en de aanleidingen voor mensen om hun gedrag te wijzigen. We onderzoeken welke drempels mensen tegenhouden, en welke hefbomen we kunnen inzetten om het beleidsdoel te bereiken.

Dankzij de persona's is het gebruikersperspectief veel meer een reflex geworden: ‘wat zouden Geert en Liesbeth daarvan vinden’?

Frank Van Swalm communicatieverantwoordelijke van Kind en Gezin

Als mensen de regels niet toepassen, wat zijn dan de drempels? En welke hefbomen  kunnen wij inzetten?

Diana Leuci diensthoofd Milieucommunicatie en -informatie bij het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

We moeten ouders zo snel mogelijk vertrouwd maken met kleuteronderwijs

Elke Naessens beleidsmedewerker Basisonderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs bij het Departement Onderwijs en Vorming

De digitalisering gebruiken om op mensenmaat te communiceren

De digitalisering van de maatschappij biedt mogelijkheden om veel gerichter en meer op maat te communiceren met burgers, bedrijven en organisaties.

Tijdens deze regeerperiode bieden we steeds meer relevante informatie en transacties proactief aan in de juiste context, door gebruik te maken van (gepersonaliseerde en gedepersonaliseerde) data en gecapteerde signalen, over entiteiten en zelfs over overheden heen.

We blijven ook aandachtig voor mensen die digitaal nog niet zo sterk staan of minder zelf op zoek gaan naar informatie. We laten aan burgers, organisaties en bedrijven de keuzevrijheid hoeveel gegevens ze vrijgeven in ruil voor informatie op maat.

Dankzij een goede begeleiding door monitoring en analyse kunnen signalen gecapteerd worden en gekruist worden met andere data of kennis uit andere disciplines, waardoor communicatie én beleid sneller kunnen worden bijgestuurd.

Klasse evolueerde van push- naar pullcommunicatie

Hans Vanderspikken en Michel Van Laere hoofdredacteur en redacteur/teamleider bij Klasse

Het e-loket voor de erkenning van gezondheidszorgberoepen biedt de aanvragers livebegeleiding

Joris Moonens (foto) en Peter De Proft communicatiemedewerker bij het agentschap Zorg en Gezondheid en domeinverantwoordelijke bij de afdeling Informatiekanalen van het agentschap Informatie Vlaanderen

Onze verkeersstatistieken zijn voor iedereen online toegankelijk

Stefaan Hoornaert en Peter Bruyninckx projectverantwoordelijke Verkeersindicatoren en woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum

Coherent delen wat de Vlaamse overheid doet

We komen op een coherente manier naar buiten met wat we als Vlaamse overheid doen. We vertellen de baanbrekende verhalen die er zijn, tonen onze rol en meerwaarde, maar zeggen het ook als iets minder goed loopt en waarom.

De entiteiten van de Vlaamse overheid stemmen hun communicatie op elkaar af, zodat er minder losse of zelfs tegenstrijdige boodschappen verspreid worden. We maken keuzes en stellen prioriteiten.

Om nog beter te kunnen samenwerken in dienst van de samenleving, versterken we ook de interne communicatie bij de Vlaamse overheid.

Bij reorganisaties is interne communicatie extra belangrijk

Nele Vanslembrouck en Mieke De Meester diensthoofd Communicatie bij het Departement Landbouw en Visserij en communicatieverantwoordelijke bij het Agentschap Overheidspersoneel

De ontwikkeling van het havengebied Antwerpen is een complex proces met veel partners en belanghebbenden

Laura Vanderwegen en Maarten Goris communicatieverantwoordelijke en adviseur bij de Stafdienst van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Alle overheidsinformatie voor onderwijspersoneel samen op één website

Jos Everts teamleider Redactie Departement Onderwijs en Vorming

De boodschap is klaar en duidelijk: zonder pesticiden is het gezonder

Jan Dhaene (foto) en Dan Slootmaekers communicatiespecialist en beleidsmedewerker bij de Vlaamse Milieumaatschappij

De video's van onze infrastructuurwerken creëren een groter draagvlak

Guy Muësen hoofd Communicatie bij Waterwegen en Zeekanaal

Evaluatie en onderzoek inbedden

We bedden evaluatie en onderzoek structureel in de communicatie van de Vlaamse overheid in. Door te onderzoeken en te evalueren kunnen we beter onderbouwde keuzes maken, tussentijds bijsturen, en betere resultaten halen.

Als we een communicatie-initiatief plannen, bepalen we meteen hoe we het zullen evalueren. We verzamelen en delen de resultaten van onze onderzoeken, en gebruiken ook de expertise van andere onderzoekers en organisaties.

We meten systematisch, in het kader van permanente kwaliteitszorg, en blijven zo aandacht besteden aan essentiële zaken, zoals correcte en heldere taal, gebruiksvriendelijkheid en inclusie.

Onderzoek is nodig om alles scherp te krijgen

Marie-Laure Vanwanseele Communicatieverantwoordelijke en woordvoerder van het Agentschap voor Natuur en Bos

De moeilijkste stap in de strijd tegen zwerfvuil is die van bewustwording naar aanpassing van het gedrag

Jan Verheyen woordvoerder, pr-verantwoordelijke en communicatieambtenaar van de OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

Doel van ons onderzoek: hoe houden we de administratieve last voor de scholen minimaal?

Kaat Huylebroeck adviseur bij de afdeling Strategische Beleidsondersteuning van het Departement Onderwijs en Vorming

Overzicht van de media-aankopen 2015

In 2015 kocht de Vlaamse overheid voor bijna 14 miljoen euro mediaruimte. Dat is 16% minder dan in 2014. Het bedrag daalt procentueel het meest bij magazines en vakbladen, commerciële radio, regionale televisie en bioscoop.

Sinds begin 2013 heeft de Vlaamse overheid een raamovereenkomst met het mediabureau Mindshare voor de planning en aankoop van mediaruimte. Dat noemen we centrale media-aankoop (CMA). Een aantal entiteiten hebben een eigen contract met een mediabureau, of kopen af en toe rechtstreeks bij de mediaregies. De mediaruimte die gekocht wordt buiten CMA, is goed voor 71% van het totaal.

7.641.892 euro van de buiten CMA bestede 9.971.670 euro in 2015 komt uit promotiefondsen die door de VLAM geïnd worden bij de land- en tuinbouwsectoren en de visserijsector. Dat is dus geen overheidsgeld.

 • 23,20%
  Internet
 • 15,10%
  Bioscoop
 • 9,10%
  Radio
 • 8,23%
  TV
 • 33,87%
  Affichage
 • 10,50%
  Print
 • Internet

  Voor het eerst sinds enkele jaren is er in 2015 minder mediaruimte op het internet gekocht in vergelijking met het jaar voordien. Toch is het aandeel van internet in het totaalpakket met 1,25% gestegen.

 • Bioscoop

  Traditioneel kopen de Vlaamse overheidsdiensten weinig bioscoopreclameruimte. Dat was in 2015 niet anders. Daarmee zet de dalende trend sinds 2013 zich voort.

 • Radio

  Het totaalbedrag mediaruimte dat werd gekocht bij radiozenders, is in 2015 met 13% gedaald in vergelijking met 2014. De bestedingen bij de commerciële radiozenders daalden het meest. Maar van 2013 naar 2014 was er nog een grote toename van de radiobestedingen, vooral bij de commerciële zenders. In de loop van de voorbije vier jaar is het aandeel van radio in de mediamix gestegen van 12% naar 15%.

 • TV

  Het bedrag van de in 2015 aangekochte mediaruimte bij tv-zenders is gedaald met 22% tegenover het jaar ervoor. Daarmee daalt het aandeel van televisie van 48% naar 44%. Er is een daling bij commerciële en openbare televisie, maar vooral bij de regionale zenders.

 • Affichage

  Er is ongeveer 3% minder mediaruimte voor affichage gekocht in 2015. Toch is het aandeel van affichage in het totaalbedrag licht gestegen, met 0,5%.

 • Print

  Het totaalbedrag gekochte mediaruimte voor print is gedaald met bijna 10% in vergelijking met 2014. Dat is volledig toe te schrijven aan de dalende bestedingen bij magazines en vakbladen. Gratis pers steeg met 5%. De voorbije vier jaar is het aandeel van print licht gedaald, met 4%, maar de printsector is in totaal nog altijd goed voor 22% van de aangekochte mediaruimte.

Evaluatie van de kwaliteit van het communicatiebeleid

Met een jaarlijkse evaluatie monitort de Vlaamse overheid de kwaliteit van haar communicatiebeleid. De meting wordt uitgevoerd op basis van een set indicatoren. Een groep van communicatiemedewerkers, beleids- of projectmedewerkers en leidinggevenden geeft een score aan de indicatoren. Ze motiveren die scores in een groepsgesprek. Zo krijgen we een goede indruk van de kwaliteit van vier communicatiedomeinen en vijf dimensies. De domeinen zijn corporate communicatie, beleidscommunicatie, interne communicatie en de organisatie van de communicatie. De dimensies zijn duidelijkheid, omgevingsgerichtheid, consistentie, responsiviteit en efficiëntie en effectiviteit.

De sterkste punten van de communicatie van de Vlaamse overheid zijn haar centraal informatiepunt, haar klantvriendelijke reactie op vragen en klachten en regelmatig onderzoek naar de tevredenheid van de medewerkers.Het volledige rapport van de kwaliteitsmeting kunt u hieronder downloaden.

Evolutie van de kwaliteit van het overheidsbeleid 2015

Vier verbeterpunten voor de kwaliteit van de overheidscommunicatie

Op basis van de jaarlijkse kwaliteitsmonitoring zijn de volgende vier verbeterpunten gekozen. We zetten daar extra op in. Het zijn verbeterpunten die op langere termijn moeten worden aangepakt. Ze zijn dan ook meegenomen in de communicatiedoelstellingen van deze regeerperiode. Elk jaar worden ze opnieuw geëvalueerd in het licht van de nieuwe resultaten.

Contact

Departement Kanselarij en Bestuur

Adres
Departement Kanselarij en Bestuur
Havenlaan 88 bus 20
1000 Brussel
België
Telefoon
02 553 59 68
E-mail