Energietransitie

Ons energiesysteem staat voor grote uitdagingen. Om de opwarming van de aarde tegen te gaan, moeten we de broeikasgasuitstoot drastisch terugdringen. Dit betekent dat het totale energieverbruik de komende jaren sterk moet dalen en de resterende energieconsumptie maximaal moet worden ingevuld door hernieuwbare energiebronnen. Tegelijkertijd moet de energievoorziening op alle ogenblikken gegarandeerd blijven en moet de totale kost voor de gezinnen en de bedrijven zo beperkt mogelijk worden gehouden.

Voor Vlaanderen is deze omslag niet eenvoudig, gezien ons hoog aandeel energie-intensieve industrie, de huidige staat van onze gebouwen en de bestaande ruimtelijke ordening (met o.a. een hoge bevolkingsdichtheid, ruimtelijke versnippering en Vlaanderen als belangrijke logistieke draaischijf).

Deze uitdagingen worden vertaald naar vier prioriteiten om de energietransitie te doen slagen:

 1. Verhoogde energie-efficiëntie
  In eerste instantie moeten we ons energieverbruik sterk reduceren. Dit vermindert niet alleen de uitstoot van broeikasgassen, maar beperkt ook de energiekosten van gezinnen en bedrijven. Tegelijk biedt het ook kansen. Zo worden innovatieve of aangepaste producten en diensten sneller ontwikkeld. Dit zorgt voor bijkomende exportmogelijkheden, stijgende lokale omzet en daarbij horende extra banen.
   
 2. Meer hernieuwbare energie
  Tegen 2020 moet 13% van ons nationale energieverbruik hernieuwbaar zijn waarna dit aandeel verder omhoog moet. We zetten in op de meest rendabele en efficiënte technologieën of op nieuwe technologieën met de beste vooruitzichten op dat vlak. Het uitgangsprincipe hierbij is dat ondersteuning door de overheid steeds tijdelijk en kostenefficiënt is.
   
 3. Flexibel energiesysteem
  Wind- en zonne-energie kunnen door hun variabele productieverloop niet continu voorzien in onze energiebehoeftes. We moeten daarom werk maken van verschillende vormen van vraagsturing en energieopslag zodat de energievraag en het -aanbod op elk moment op elkaar zijn afgestemd. Ook een betere koppeling tussen de elektriciteitsnetten van de verschillende lidstaten is essentieel om schommelingen in vraag en aanbod optimaal op te vangen.
   
 4. Doordachte innovatiestrategie
  Om bovenstaande prioriteiten te kunnen aanpakken, hebben we ook nood aan verschillende technologische en sociale innovaties. Hiervoor is een geïntegreerde innovatiestrategie nodig waarbij wordt samengewerkt over de verschillende sectoren heen. Technologische oplossingen zijn vandaag al grotendeels aanwezig, maar er is nog nood aan de doorontwikkeling van bestaande technologieën of processen om de kostprijs verder te verlagen of de efficiëntie ervan te verhogen. In bepaalde sectoren zullen meer ingrijpende of zelfs disruptieve innovaties nodig zijn. Een bijkomende opgave is om de verschillende technologieën slim te combineren tot een geïntegreerd geheel.

Een weloverwogen energie- en innovatiebeleid biedt de Vlaamse technologieaanbieders de ruimte om aangepaste of nieuwe innovatieve oplossingen te vinden voor de Vlaamse energie-uitdagingen. Die kunnen nadien worden opgeschaald zodat ze inzetbaar zijn in een zo groot mogelijke afzetmarkt.

Publicaties

Transitieprioriteit Zorgen voor een energietransitie. Startnota

Contact

Jan Vereecke (jan.vereecke@vea.be)