Wie komt in aanmerking voor een ereteken?

De Vlaamse Regering kent jaarlijks en tegen uiterlijk 30 juni de eretekens toe. Alle leden van de Vlaamse Regering kunnen één of meer personen voordragen.

Het Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap kan alleen aan natuurlijke personen worden toegekend. Postume toekenning kan alleen binnen een jaar na het overlijden.

Het Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap kan niet worden toegekend aan:

  • personen die veroordeeld zijn of tegen wie een strafrechtelijke of tuchtrechtelijke procedure loopt
  • mandatarissen, tijdens de periode van hun mandaat:
    • de leden van het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat, of gemeenschaps- of gewestparlementen
    • de ministers of staatssecretarissen
    • de provinciegouverneurs of de leden van de deputatie
    • de burgemeesters, schepenen of OCMW-voorzitters.

De Vlaamse Regering kan het ereteken intrekken als de houder de principes en de waarden niet meer naleeft die door het Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap worden gehonoreerd.

Het Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap is ingesteld bij decreet van 28 maart 2014.