De toekomst van ons zorgmodel

We kiezen resoluut voor een zorgmodel waarbij de persoon met een zorgvraag centraal staat en het zorgaanbod afgestemd wordt op de behoeften in onze samenleving.

Door consequent in te zetten op gezondheids- en welzijnspromotie en gepersonaliseerde ziektepreventie in alle beleidsdomeinen, zal het traditioneel model van medisch handelen geleidelijk worden vervangen door een multidisciplinaire aanpak die meer gericht is op de kwaliteit van het leven. In dit opzicht is het ook belangrijk dat in alle beleidsdomeinen wordt ingezet op het creëren van kansen voor kwetsbare Vlamingen en in het bijzonder op de blijvende toegankelijkheid van de zorg, inbegrepen de toegankelijkheid tot nieuwe technologieën en gepersonaliseerde behandelingen.

De introductie van artificiële intelligentie in de medische consultatie (al dan niet van op afstand) kan leiden tot meer gepersonaliseerde en dus effectievere medicatietoediening en behandeling. Nano-robotica en nano-assemblage maken productie op uiterst kleine schaal mogelijk, met bijvoorbeeld vele toepassingen in de hersenen en bij neurodegeneratieve aandoeningen. Ook zal de farmaceutische industrie de doorlooptijd van klinische studies kunnen inkorten door het slimme gebruik van big data.

Om de voordelen van de digitale transformatie volop ingang te doen vinden in de welzijns- en zorgsector, blijft het veilig en accuraat delen van gegevens van en over de persoon met een zorgnood, een essentiële bouwsteen. Ook voor het maximaal kunnen benutten van de voordelen van mobile health is dit een essentiële en voorafgaandelijke noodzaak.

Vlaanderen zet hierop vandaag al voluit in door het verplicht gebruik van het elektronisch patiënt(cliënt)dossier in alle sectoren. Mede hierdoor kan de persoon met een zorgnood volwaardig participeren in het management van zijn zorg en gelijkwaardig met de zorgprofessionals mee bouwen aan een aanpak op maat. Deze visie vraagt de nodige aandacht om de nog steeds bestaande digitale kloof in onze samenleving weg te werken. Dit geldt evenzo voor het succesvol invoeren van de automatische rechtentoekenning.

Zowel binnen als buiten Vlaanderen werken we daarnaast mee aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Tenslotte willen we consequent voor ogen houden dat een duurzame financiering van het welzijns- en gezondheidszorgsysteem, met duidelijke afspraken over basisfinanciering en solidariteit, een uitermate belangrijke uitdaging vormt, die de nodige beleidsbeslissingen vraagt, nu en in de toekomst.