Gesprekstafels

Hieronder volgt een korte beschrijving van de verschillende gesprekstafels. Bij inschrijving wordt er gevraagd om jouw top 3 thema's door te geven.

 

Duurzame samenleving

Bouwen aan een duurzame samenleving impliceert het bouwen aan een vreedzame, rechtvaardige en inclusieve samenleving met gelijke kansen voor iedereen. Dat begint al van bij de geboorte en loopt doorheen alle levensfasen. Tijdens deze gesprekstafel daagt Dirk Van de Poel, voorzitter van het TransitieNetwerk Middenveld, ons uit en schetst zijn visie op een duurzame samenleving. Aan jou de vraag wat een ‘duurzame samenleving’ voor jou betekent en wat voor jou daarbij de grootste uitdagingen zijn. Daarop aansluitend de vraag wat er op korte en op langere termijn dient te gebeuren om onze ideale samenleving ook effectief te realiseren.

 

Reflecterende samenleving

Tijdens deze gesprekstafel willen we aan de hand van enkele inspirerende praktijkvoorbeelden, verteld door Patrick Allegaert van Museum Dr. Guislain, een plaats trachten te geven aan reflectie en onderzoek in de toekomstige samenleving. Huidige trends zoals artificiële intelligentie (AI), digitalisering en individualisering maar ook tal van ethische vraagstukken die in een versneld tempo op ons afkomen, dagen ons uit om op een geestelijk gezonde en sociaal verantwoorde manier stil te staan bij onszelf, de samenleving en de manier waarop we omgaan met chaos, verandering, angst en onzekerheid. Aan jou de vraag om hierover mee te reflecteren.

 

Sociale cohesie

Tijdens deze gesprekstafel gaan wij samen met jou op zoek naar mogelijke en noodzakelijke stappen die de Vlaamse overheid op korte, middellange en lange termijn zou moeten zetten, om het bindweefsel tussen mensen binnen lokale gemeenschappen te versterken. De centrale vraag is hoe dat wij willen dat onze ‘samen-leving’ eruit ziet binnen 10, 20 of 30 jaar? Dient de Vlaamse overheid meer aan de burger en het spontane initiatief over te laten? Of is haar taak net om te stimuleren, al dan niet middels (financiële) incentives, om de samenleving te smeden tot een warme plek waar het goed is om te wonen, te werken, zorg te dragen voor elkaar en van sport en cultuur te genieten? Samen met een expert inzake zorgvernieuwing en een expert inzake sociale innovatie gaan we op zoek naar mogelijke antwoorden. Doe je mee?

 

Vermaatschappelijking

Van oudsher verenigen mensen zich om buiten de officiële instanties noden te lenigen van buurtbewoners, van familieleden of bijzondere doelgroepen, maar ook om zinvolle activiteiten aan te bieden voor kinderen en jongeren, ouderen, mensen met een beperking, om zich te ontspannen, samen te musiceren, om creatief en recreatief bezig te zijn. Sommigen zien hierin een terugkeer naar sociale netwerken van weleer als tegenbeweging tegen de professionalisering van de laatste decennia. Anderen zien er een besparingsoefening in van de overheid. Tijdens deze gesprekstafel willen wij onder de loep nemen welke impact een beleidskeuze voor vermaatschappelijking heeft op de rol van de overheid en de verwachtingen naar de vrijwilliger, de professional en de gebruiker. Wat is jouw mening?

 

Toekomst van ons zorgmodel

Zorgen voor morgen?

In de visie 2050 is de Vlaamse gezondheids-, welzijns- en gezinszorg kwaliteitsvol en toegankelijk voor iedereen. Er is een maatschappelijk aanvaard evenwicht tussen solidariteit, met gelijke basiszorg en betaalbaarheid vanuit collectieve en eigen middelen. Het algemene welbevinden en de kwaliteit van leven staan centraal, zowel op lichamelijk als op geestelijk vlak. Vind jij dit ook? Deze gesprekstafel buigt zich over de ontwikkelingen die daartoe nodig zijn: beleidsmatig, organisatorisch, ethisch, architecturaal, professioneel en informeel. We focussen op wat verbindt, liever dan op wat verdeelt.

 

Health in all policies

Het gezond gedrag van de Vlaming gaat er op vooruit, maar niet alle tendensen zijn positief.Health-in-all-policies blijft essentieel, meer dan ooit. Het is vanzelfsprekend dat onder andere ook onderwijs, mobiliteit, werk, leefmilieu en zeker vrije tijd een voorname rol spelen in de gezondheid van de Vlaming. Diverse beleidsdomeinen hebben expliciet de wil uitgedrukt om hun steentje bij te dragen. Klopt dit met de realiteit? Wat kan er beter? Wat willen we in 2050 bereiken? Wij willen jouw ideeën horen aan onze gesprekstafel in de voormiddag. En die input nemen we mee naar de namiddagsessie om samen met jullie uit te zoeken wie kan zorgen dat onze ideeën werkelijkheid worden.
Schrijf snel in want het aantal deelnemers voor deze gesprekstafel is beperkt tot 4 x 10 personen.

Klik hier om in te schrijven voor de gesprekstafels.