Slim Wonen en Leven

Slim Wonen en Leven

Het toekomstbeeld van Slim Wonen en Leven is een duurzame buurt waar iedereen kan en wil wonen en leven. Een duurzame woning en omgeving, op een slimme locatie. Met een aanbod op maat van de woonbehoefte en met duurzame woonwensen.

Nieuws

05/03/2019

Studiedag Resultaten Woonsurvey 2018 (25 april 2019)

Vorig jaar werden op initiatief van de minister bevoegd voor Wonen 3 000 huishoudens in Vlaanderen mondeling bevraagd over hun woonsituatie. De resultaten van deze ‘Woonsurvey 2018’ zetten aan tot reflectie, en vooral tot doen. Op 25 april 2019 organiseert het Steunpunt Wonen samen met Slim Wonen en Leven een studiedag om deze resultaten onder de aandacht te brengen.

Na de Woonsurvey 2005 en het Grote Woononderzoek 2013 is de Woonsurvey 2018 de derde grootschalige bevraging in Vlaanderen over wonen. Net zoals bij vorige metingen levert deze bevraging gedetailleerde informatie over de woningen, de woonuitgaven, betaalbaarheid, kwaliteit, eigen woningbezit, … Tijdens de studiedag belichten de onderzoekers in de voormiddag de voornaamste resultaten en evoluties. Vertegenwoordigers uit het werkveld zullen hierop een reflectie te geven.

Nieuw in deze editie van de Woonsurvey is een reeks vragen die peilen naar de woonwensen van huishoudens. Deze vragen werden afgeleid uit de doelstellingen van Slim Wonen en Leven, één van de transitieprioriteiten uit Visie 2050. Hierin wordt het toekomstbeeld geschetst van een duurzame buurt waarin iedereen kan en wil wonen en leven. De resultaten voor dit vragenblok geven een ‘nulmeting’ voor de transitieprioriteit Slim Wonen en Leven. Zo wordt het een instrument om in de toekomst te zien welke vooruitgang zal zijn geboekt. Maar ook vandaag maken deze resultaten al duidelijk voor welke grote opgave we staan. De uitdagingen van Slim Wonen en Leven en vooral de woonwensen en het woongedrag staan centraal in de namiddag. De onderzoekers tonen de resultaten en we gaan met een aantal stakeholders het gesprek over de uitdagingen aan.

Het volledige programma en inschrijvingsformulier zijn te vinden op de website van het Steunpunt Wonen.

06/12/2018

Woondag van 6 december was een succes!

Op 6 december 2018 verwelkomden VVSG en Slim Wonen en Leven een 400-tal deelnemers in de Mechelse Lamot voor de Woondag - een overrompelend succes!

Hoe werken we aan duurzame buurten, waar iedereen wil en kan wonen en leven? Wie zal nog een betaalbare woning vinden in onze gemeente? Waar en hoe willen onze kinderen wonen? Hoe versterken we het sociale weefsel in steeds compactere woonkernen? Vindt iedereen op de woonmarkt een passend aanbod? Hoe creëren we kansen voor duurzame woonkeuzes? In meer dan 20 sessies gingen gedreven sprekers op deze en andere vragen in aan de hand van boeiende lezingen en innoverende praktijken. Wil je meer weten over de sessies van Slim Wonen en Leven? Neem dan een kijkje in de respectievelijke werven:

Ook op de druk bezochte infobeurs konden deelnemers inspiratie verzamelen om aan de slag te gaan met de woonuitdagingen van vandaag en morgen. Slim Wonen en Leven was ook hier aanwezig met een interactieve stand van de werf woonwensen. 

Alle presentaties van de Woondag kan je trouwens terugvinden op de site van de Woondag.  

16/03/2018

Samenwerking met Vicinia in de werf ‘Buurtinitiatieven’

Met als doel ‘een duurzame buurt waar iedereen kan en wil wonen en leven’, gaat de werf ‘Buurtinitiatieven’ nauw samenwerken met de vzw Vicinia (www.vicinia.be). Om duidelijke afspraken te maken hebben de transitiemanager van Slim Wonen en Leven (Helmer Rooze), de Secretaris Generaal van het departement Kanselarij en Bestuur (Martin Ruebens) en de directeur van vzw Vicinia (Luc Galoppin) een overeenkomst getekend waarin het doel en de voorwaarden van de samenwerking staan beschreven.

Vicinia werd opgericht door vijf partners (Matexi, BNP Paribas Fortis, Partena Promeris, bpost en de Koning Boudewijnstichting) en wil buurtinitiatieven verzamelen en vervolgens onderzoeken waarom ze op de ene plaats wel lukken en op de andere niet. We willen als Slim Wonen en Leven ook graag weten waarom bepaalde buurtinitiatieven succes hebben en andere niet, en daarom zijn we van plan om onder andere te helpen in het verzamelen van buurtinitiatieven en het formuleren van de onderzoeksvragen. Op deze manier willen we meewerken aan een goede lokale mix van (overheids-), burger- en commerciële initiatieven.

Naar een duurzame buurt waar iedereen kan en wil wonen en leven

We zullen in 2050 met 478.000 huishoudens meer zijn, we moeten de klimaatsverandering tegengaan, onze mobiliteit verbeteren, onze overblijvende ruimte slim benutten, inspelen op de vergrijzing, … Bovendien evolueert het woningaanbod traag: in veel van de woningen waarin we vandaag wonen, zal in 2050 ook nog gewoond worden. We moeten inspelen op verschillende maatschappelijke evoluties. Daarom start de Vlaamse Regering nu al met het veranderingstraject Slim Wonen en Leven.

In de duurzame buurt wordt ingezet op de leefbaarheid en op de ecologische, sociale en economische aspecten. We streven naar een inclusieve samenleving waarin iedereen meetelt. Daarom zeggen we dan ook dat iedereen in deze buurten kán wonen en leven. De buurt biedt een thuis aan alle groepen uit de samenleving, ook aan wie uit de boot dreigt te vallen of zijn woonbehoefte niet op eigen kracht kan invullen. De buurt biedt een antwoord op zorgnoden van de bewoners, toegankelijkheid, specifieke noden van kinderen (voldoende en veilige speelruimte, …). In het toekomstbeeld voelen bewoners zich (mede-) verantwoordelijk voor hun buurt.

We zorgen ervoor dat iedereen in deze buurten wíl wonen en leven. Dit kan via een gevarieerd palet van buurten of woon- en leefomgevingen. De voordelen van een duurzame buurt zijn voor iedereen vanzelfsprekend, waardoor de vraag naar duurzame buurten grotendeels vanuit de burger zelf komt.

Om deze duurzame buurten een concretere invulling te geven, werken we met vier pijlers, maar buiten deze pijlers werken natuurlijk ook meer algemene maatschappelijke innovaties op de duurzame buurt in. Hierbij zien we vooral dat technische innovaties (zoals Smart Cities of technische ontwikkelingen in de bouwsector) en bestuurlijke innovaties ons vooruit zullen helpen.

Werven

Om het transitieproces echt handen en voeten te geven, werken we in werven. Dit zijn tijdelijke thematische samenwerkingen, waar ontwikkelingsruimte is voor proefprojecten, waar we innovatieve samenwerkingsverbanden kunnen opzetten en waar andere ondersteunende initiatieven van relevante stakeholders ruimte kunnen krijgen.

De ambities van de werven mogen onderling verschillen. Bij werven die draaien rond beginnende experimenten is er eerder de vrijheid om te leren wat werkt en wat niet, en wat kan worden verbeterd. Bij werven rond het opschalen en toepassen van bepaalde experimenten, zal het doel de daadwerkelijke implementatie van een nieuwe werkwijze zijn.

De werven zijn geen vrijblijvende denktanks; we moeten resultaten boeken, zoals voorstellen voor nieuw beleid, aangepaste regelgeving en kaders, innovatieve producten en diensten of een verandering in de waarden en het gedrag bij burgers en organisaties.

Concreet nodigen we in deze werven allerlei experten, ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigende organisaties uit. Omdat de transitie Slim Wonen en Leven in beweging moet blijven, zijn deze werven in principe in de tijd beperkt. Na twee jaar moet een werf landen en concrete resultaten voorleggen.

Over ons

Centraal binnen de transitie Slim Wonen en Leven staat de strategische denkgroep met leden van binnen en buiten de Vlaamse overheid die het globale traject van de transitieprioriteit vanuit het toekomstbeeld 2050 te bewaken. Voor het dagelijks bestuur van de Slim Wonen en Leven en de ondersteuning van de Strategische Denkgroep is er een Coördinatieteam opgezet met daarin medewerkers van het Agentschap Wonen-Vlaanderen en het Departement Kanselarij en Bestuur.

Publicaties

Transitieprioriteit Slim wonen en leven. Startnota

De transitieprioriteit Slim Wonen en Leven wordt concreet gemaakt via het toekomstbeeld van een duurzame buurt waar iedereen kan en wil wonen en leven. De buurt is de interactie tussen de bewoner, zijn woning en zijn woon- en leefomgeving. De startnota sluit aan bij de nota Visie2050, de langetermijnstrategie voor Vlaanderen, die de Vlaamse Regering in maart 2016 heeft voorgesteld. Die strategie