Slim Wonen en Leven

Slim Wonen en Leven

Het toekomstbeeld van Slim Wonen en Leven is een duurzame buurt waar iedereen kan en wil wonen en leven. Een duurzame woning en omgeving, op een slimme locatie. Met een aanbod op maat van de woonbehoefte en met duurzame woonwensen. Ontdek in deze infografiek waar Slim Wonen en Leven over gaat.

Nieuws

16/09/2019

Community Land Trust-draaiboek en ervaringsuitwisseling op 26 september

CLT Gent organiseert een peer-to-peer-dag op 26 september 2019 die zal doorgaan in Meulestede, nabij de toekomstige CLT-site, het CLT-pilootproject in Vlaanderen. Op de dag zullen ervaringen met CLT uitgewisseld worden. De voormiddag richt zich op lokale besturen, lokale woonactoren en beleidsmakers. Meer informatie en programma vindt u op http://cltgent.be/ervaringsuitwisseling-community-land-trust

26/08/2019

VIBE-congres 'De gezonde en veerkrachtige gemeente' op 5 en 6 september

Op donderdag 5 en vrijdag 6 september organiseren VIBE vzw en Odisee Hogeschool een nieuwe editie van het VIBE-congres, met focus op gezonde en veerkrachtige gemeenten. Deelnemers maken tijdens het congres kennis met ontwerpmaatregelen en -strategieën om toekomstbestendige en klimaatrobuuste gemeentes uit te bouwen. De klimaatdoelstellingen van 2050 naderen immers met rasse schreden. De klemtoon van het VIBE-congres ligt in eerste instantie op de verhouding tussen gezondheid, biodiversiteit en klimaatneutrale stedenbouw. Toch worden ook thema’s als circulariteit, aanpasbaarheid en sociale inclusie aangesneden en besproken. Voor meer informatie en om in te schrijven, kan u terecht op de website van het VIBE congres.

25/06/2019

Inspiratieboek ‘Stappen naar een betaalbaar en kwaliteitsvol huuraanbod in Vlaanderen’

Uit een bevraging van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten blijkt dat 70% van de Burgemeesters en OCMW-voorzitters vindt dat het niet makkelijk is om in hun gemeente een betaalbare en kwaliteitsvolle woning te huren.

We zien de voorbije jaren dan ook meer en meer initiatieven van lokale besturen, stedelijke ontwikkelingsbedrijven of intercommunales die, zelf of in samenwerking met externe partners, stappen zetten om een goed en betaalbaar huuraanbod te ontwikkelen. Het gaat dan bv. om starterswoningen voor jongeren, woningen voor kandidaat-huurders die (net) niet aanmerking komen voor een sociale huurwoning, coöperatieve woonprojecten, enz. In het Inspiratieboek ‘Stappen naar een betaalbaar en kwaliteitsvol huuraanbod in Vlaanderen belichten we dergelijke projecten. We brengen in beeld op welke doelgroep ze mikken, hoe geschikte gronden of panden worden gevonden, hoe de verhuurrisico's worden opgevangen en hoe het verdienmodel eruit ziet.

 

 

05/03/2019

Groot Woononderzoek 2018 met nulmeting over woonwensen

Op 25 april 2019 werden de resultaten van de Woonsurvey 2018 uitgebreid toegelicht en besproken tijdens een studiedag in Brussel, georganiseerd door het Steunpunt Wonen en Slim Wonen en Leven. De voornaamste vaststelling is dat in 2018 nog steeds een vijfde van de Vlaamse huishoudens een risico heeft op een betaalbaarheidsprobleem terwijl 23% een woning betrekt die niet van goede kwaliteit is. Het rapport bevat ook de resultaten van de nulmeting voor de transitieprioriteit Slim Wonen en Leven. Deze werden tijdens het namiddaggedeelte van de studiedag uitvoerig bediscussieerd door een panel met vertegenwoordigers uit Vlaamse overheid, lokale besturen, middenveld en bedrijfsleven.

Programma en presentaties van deze studiedag alsook meer informatie over de Woonsurvey 2018 vindt u op de website van het Steunpunt Wonen.

06/12/2018

Woondag van 6 december was een succes!

Op 6 december 2018 verwelkomden VVSG en Slim Wonen en Leven een 400-tal deelnemers in de Mechelse Lamot voor de Woondag - een overrompelend succes!

Hoe werken we aan duurzame buurten, waar iedereen wil en kan wonen en leven? Wie zal nog een betaalbare woning vinden in onze gemeente? Waar en hoe willen onze kinderen wonen? Hoe versterken we het sociale weefsel in steeds compactere woonkernen? Vindt iedereen op de woonmarkt een passend aanbod? Hoe creëren we kansen voor duurzame woonkeuzes? In meer dan 20 sessies gingen gedreven sprekers op deze en andere vragen in aan de hand van boeiende lezingen en innoverende praktijken. Wil je meer weten over de sessies van Slim Wonen en Leven? Neem dan een kijkje in de respectievelijke werven:

Ook op de druk bezochte infobeurs konden deelnemers inspiratie verzamelen om aan de slag te gaan met de woonuitdagingen van vandaag en morgen. Slim Wonen en Leven was ook hier aanwezig met een interactieve stand van de werf woonwensen. 

Alle presentaties van de Woondag kan je trouwens terugvinden op de site van de Woondag.  

16/03/2018

Samenwerking met Vicinia in de werf ‘Buurtinitiatieven’

Met als doel ‘een duurzame buurt waar iedereen kan en wil wonen en leven’, gaat de werf ‘Buurtinitiatieven’ nauw samenwerken met de vzw Vicinia (www.vicinia.be). Om duidelijke afspraken te maken hebben de transitiemanager van Slim Wonen en Leven (Helmer Rooze), de Secretaris Generaal van het departement Kanselarij en Bestuur (Martin Ruebens) en de directeur van vzw Vicinia (Luc Galoppin) een overeenkomst getekend waarin het doel en de voorwaarden van de samenwerking staan beschreven.

Vicinia werd opgericht door vijf partners (Matexi, BNP Paribas Fortis, Partena Promeris, bpost en de Koning Boudewijnstichting) en wil buurtinitiatieven verzamelen en vervolgens onderzoeken waarom ze op de ene plaats wel lukken en op de andere niet. We willen als Slim Wonen en Leven ook graag weten waarom bepaalde buurtinitiatieven succes hebben en andere niet, en daarom zijn we van plan om onder andere te helpen in het verzamelen van buurtinitiatieven en het formuleren van de onderzoeksvragen. Op deze manier willen we meewerken aan een goede lokale mix van (overheids-), burger- en commerciële initiatieven.

Naar een duurzame buurt waar iedereen kan en wil wonen en leven

We zullen in 2050 met 478.000 huishoudens meer zijn, we moeten de klimaatsverandering tegengaan, onze mobiliteit verbeteren, onze overblijvende ruimte slim benutten, inspelen op de vergrijzing, … Bovendien evolueert het woningaanbod traag: in veel van de woningen waarin we vandaag wonen, zal in 2050 ook nog gewoond worden. We moeten inspelen op verschillende maatschappelijke evoluties. Daarom start de Vlaamse Regering nu al met het veranderingstraject Slim Wonen en Leven.  

In de duurzame buurt wordt ingezet op de leefbaarheid en op de ecologische, sociale en economische aspecten. We streven naar een inclusieve samenleving waarin iedereen meetelt. Daarom zeggen we dan ook dat iedereen in deze buurten kán wonen en leven. De buurt biedt een thuis aan alle groepen uit de samenleving, ook aan wie uit de boot dreigt te vallen of zijn woonbehoefte niet op eigen kracht kan invullen. De buurt biedt een antwoord op zorgnoden van de bewoners, toegankelijkheid, specifieke noden van kinderen (voldoende en veilige speelruimte, …). In het toekomstbeeld voelen bewoners zich (mede-) verantwoordelijk voor hun buurt.

We zorgen ervoor dat iedereen in deze buurten wíl wonen en leven. Dit kan via een gevarieerd palet van buurten of woon- en leefomgevingen. De voordelen van een duurzame buurt zijn voor iedereen vanzelfsprekend, waardoor de vraag naar duurzame buurten grotendeels vanuit de burger zelf komt.

Om deze duurzame buurten een concretere invulling te geven, werken we met vier pijlers, maar buiten deze pijlers werken natuurlijk ook meer algemene maatschappelijke innovaties op de duurzame buurt in. Hierbij zien we vooral dat technische innovaties (zoals Smart Cities of technische ontwikkelingen in de bouwsector) en bestuurlijke innovaties ons vooruit zullen helpen.

Werven

Om het transitieproces echt handen en voeten te geven, werken we in werven. Dit zijn tijdelijke thematische samenwerkingen, waar ontwikkelingsruimte is voor proefprojecten, waar we innovatieve samenwerkingsverbanden kunnen opzetten en waar andere ondersteunende initiatieven van relevante stakeholders ruimte kunnen krijgen.

De ambities van de werven mogen onderling verschillen. Bij werven die draaien rond beginnende experimenten is er eerder de vrijheid om te leren wat werkt en wat niet, en wat kan worden verbeterd. Bij werven rond het opschalen en toepassen van bepaalde experimenten, zal het doel de daadwerkelijke implementatie van een nieuwe werkwijze zijn.

De werven zijn geen vrijblijvende denktanks; we moeten resultaten boeken, zoals voorstellen voor nieuw beleid, aangepaste regelgeving en kaders, innovatieve producten en diensten of een verandering in de waarden en het gedrag bij burgers en organisaties.

Concreet nodigen we in deze werven allerlei experten, ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigende organisaties uit. Omdat de transitie Slim Wonen en Leven in beweging moet blijven, zijn deze werven in principe in de tijd beperkt. Na twee jaar moet een werf landen en concrete resultaten voorleggen.

Over ons

Centraal binnen de transitie Slim Wonen en Leven staat de strategische denkgroep met leden van binnen en buiten de Vlaamse overheid die het globale traject van de transitieprioriteit vanuit het toekomstbeeld 2050 te bewaken. Voor het dagelijks bestuur van de Slim Wonen en Leven en de ondersteuning van de Strategische Denkgroep is er een Coördinatieteam opgezet met daarin medewerkers van het Agentschap Wonen-Vlaanderen en het Departement Kanselarij en Bestuur.