Werf woonwensen

In deze werf focussen we op de vraagzijde. We willen de woonwensen van de mensen heroriënteren naar de doelstellingen van Slim Wonen en Leven: wonen in een duurzame woning en woonomgeving, in een stad of dorpskern, en op maat van de levenssituatie (afstand wonen-werken, gezinsgrootte, zorgbehoefte, …). Naast onderzoek om de huidige wensbeelden van de inwoners van Vlaanderen te begrijpen, willen we actieve communicatie en methodieken van onszelf en van een breed partnerveld inzetten om nieuwe referentiebeelden aan te bieden en mensen te verleiden tot nieuwe keuzes en gedrag die passen binnen Slim Wonen en Leven en de Visie 2050 van de Vlaamse Regering. Een overzicht van de lopende acties in de werf woonwensen:

  • Onderzoek
    • Groot Woononderzoek 2018 (Steunpunt Wonen): Dit onderzoek bij 2800 huishoudens bevatte vragen die rechtstreeks werden afgeleid uit de startnota Slim Wonen en Leven. De resultaten geven een nulmeting over de woonwensen van de Vlaming vandaag en maken duidelijk voor welke grote opgave we staan. Gevraagd naar hun voorkeur voor verschillende woningtypes antwoordt bijvoorbeeld 72% het liefste in een open of halfopen woning te wonen, 10% zou het liefste een rijwoning betrekken en 17% een appartement of studio. De stad of de kern van een dorp zijn slechts voor één op drie huishoudens de favoriete woonplaats, één op drie verkiest de rand van de stad en één op drie het platteland. De wensen van de Vlaamse huishoudens over hun buurt staan daarentegen veel minder veraf van het toekomstbeeld ‘Slim Wonen en Leven’ dan de wensen over de individuele woning. Uit de antwoorden blijkt bijvoorbeeld een grote bereidheid om het gedrag te veranderen indien de buurt er anders zou uitzien. Zo zegt 69% van de respondenten in geval van verhuis naar een buurt waar mooi verzorgde pleintjes en groen zijn, tevreden te zijn met een minder grote private buitenruimte (tuin of terras). De resultaten werden voorgesteld op een studiedag eind april 2019 met o.a. een panelgesprek en een presentatie van de lopende projecten in de werf woonwensen. U leest hier het volledige rapport op de website van het Steunpunt Wonen. 
    • In 2019 loopt ook een gedragswetenschappelijk onderzoek naar compact wonen (oplevering januari 2020). In dit onderzoek worden inzichten uit gedragswetenschappen, en inzichten rond wonen en woongedrag uit de ruimtelijke ordening en het woonbeleid samengebracht. Naast een strategie om woongedrag  te veranderen, wordt ook gewerkt aan beschrijvingen, verhalen en beelden over toekomstig wonen.
  • Referentiebeelden: we werken aan een format en aan een partnerschap voor de oprichting van een beeldenbank met vrij beschikbare referentiebeelden.
  • Communciatie: in het najaar van 2019 starten we een participatie- en communicatietraject gericht op meer duurzame vormen van woongedrag in Vlaanderen. In dit kader komt een online test ter beschikking voor burgers, waarin zij kunnen stilstaan bij hun huidig woongedrag en toekomstige woonvoorkeuren. Dit initiatief zal ondersteund worden door een Vlaamse publiekscampagne over woonwensen bij de lancering van deze applicatie in het najaar van 2019 (zie ook hieronder).

De werf woonwensen op de Woondag

Op 6 december 2018 verwelkomden VVSG en Slim Wonen en Leven een 400-tal deelnemers in de Mechelse Lamot voor de Woondag. De werf woonwensen werkte mee aan een van de meer dan 20 sessies van deze inspiratiedag en was ook aanwezig op de druk bezochte infobeurs. Ontdek hieronder meer over de inhoud van de sessie. Meer informatie over de sessies vanuit de andere werven van Slim Wonen en Leven vind je bij de werf buurtinitiatieven en de werf “betaalbaar verhuren”

Sessie: "geWOONtebreker - Samen met burgers je woonbeeld hertekenen"

Overheden én inwoners staan voor grote woonuitdagingen. Zo moeten we anders omgaan met onze open ruimte en oplossingen vinden voor mobiliteitskwesties en uitdagingen die de vergrijzing met zich meebrengt. Dit kan niet zonder ons woonideaal in vraag te stellen.

Met geWOONtebreker wil de provincie Antwerpen lokale besturen ondersteunen om een mentaliteitswijziging op vlak van wonen op gang te brengen. In deze sessie gaf de Provincie Antwerpen inkijk in de impact van geWOONtebreker in twee landelijke gemeenten (Malle en Nijlen). De sessie liet de deelnemers proeven van wat geWOONtebreker voor hun gemeente kan betekenen. Deze gemeenten vertelden hoe hun traject vorm kreeg en welke acties ze nog plannen. Provincie Antwerpen lichtte het verdere aanbod op dit vlak voor 2019 toe.

Slim Wonen en Leven zet vanuit de werf woonwensen o.a. in op een breed participatie- en communicatietraject gericht op de burger, met als doel de shift naar meer duurzame vormen van woongedrag in Vlaanderen te stimuleren. Binnen het traject ‘geWOONtebreker breekt uit’ onderzochten we welke ideeën en leerpunten uit het traject van de provincie Antwerpen een opschaling op Vlaams niveau kunnen krijgen.

De interactieve test van de gemeente Malle inspireerde ons, omdat hij toelaat op een laagdrempelig niveau in dialoog te gaan met burgers. Vanuit Slim Wonen en Leven zullen we een gelijkaardige test ter beschikking stellen van alle gemeenten, provincies en partners in het middenveld. Op die manier kan elk van hen actief aan de slag met woongedrag. De lancering van de online test voorzien we in het najaar 2019 en zal ondersteund worden door een Vlaamse mediacampagne.

Sprekers: Maarten Horemans (afdelingshoofd Ruimte gemeente Nijlen) en Lies Aernouts (huisvestingsambtenaar gemeente Malle). 

De presentatie van deze sessie vindt u hier.  (2.99 MB)