Werf woonwensen

In deze werf focussen we op de vraagzijde. We willen de woonwensen van de mensen heroriënteren naar de doelstellingen van Slim Wonen en Leven: wonen in een duurzame woning en woonomgeving, in een stad of dorpskern, en op maat van de levenssituatie (afstand wonen-werken, gezinsgrootte, zorgbehoefte, …). Naast onderzoek om de huidige wensbeelden van de inwoners van Vlaanderen te begrijpen, willen we actieve communicatie en methodieken van onszelf en van een breed partnerveld inzetten om nieuwe referentiebeelden aan te bieden en mensen te verleiden tot nieuwe keuzes en gedrag die passen binnen Slim Wonen en Leven en de Visie 2050 van de Vlaamse Regering. Een overzicht van de lopende acties in de werf woonwensen:

  • Onderzoek: eind april 2019 zullen de resultaten van het Groot Woononderzoek 2018, met specifieke vragen naar woonwensen bij 2800 Vlamingen, voorgesteld worden op een studiedag (zie nieuwsbericht). In 2019 loopt ook een gedragswetenschappelijk onderzoek naar compact wonen.
  • Referentiebeelden: we werken aan een format en aan een partnerschap voor de oprichting van een beeldenbank met vrij beschikbare referentiebeelden.
  • Communciatie: in het najaar van 2019 starten we een participatie- en communicatietraject gericht op meer duurzame vormen van woongedrag in Vlaanderen. In dit kader komt een online test ter beschikking voor burgers, waarin zij kunnen stilstaan bij hun huidig woongedrag en toekomstige woonvoorkeuren. Dit initiatief zal ondersteund worden door een Vlaamse publiekscampagne over woonwensen bij de lancering van deze applicatie in het najaar van 2019 (zie ook hieronder).

De werf woonwensen op de Woondag

Op 6 december 2018 verwelkomden VVSG en Slim Wonen en Leven een 400-tal deelnemers in de Mechelse Lamot voor de Woondag. De werf woonwensen werkte mee aan een van de meer dan 20 sessies van deze inspiratiedag en was ook aanwezig op de druk bezochte infobeurs. Ontdek hieronder meer over de inhoud van de sessie. Meer informatie over de sessies vanuit de andere werven van Slim Wonen en Leven vind je bij de werf buurtinitiatieven en de werf “betaalbaar verhuren”

Sessie: "geWOONtebreker - Samen met burgers je woonbeeld hertekenen"

Overheden én inwoners staan voor grote woonuitdagingen. Zo moeten we anders omgaan met onze open ruimte en oplossingen vinden voor mobiliteitskwesties en uitdagingen die de vergrijzing met zich meebrengt. Dit kan niet zonder ons woonideaal in vraag te stellen.

Met geWOONtebreker wil de provincie Antwerpen lokale besturen ondersteunen om een mentaliteitswijziging op vlak van wonen op gang te brengen. In deze sessie gaf de Provincie Antwerpen inkijk in de impact van geWOONtebreker in twee landelijke gemeenten (Malle en Nijlen). De sessie liet de deelnemers proeven van wat geWOONtebreker voor hun gemeente kan betekenen. Deze gemeenten vertelden hoe hun traject vorm kreeg en welke acties ze nog plannen. Provincie Antwerpen lichtte het verdere aanbod op dit vlak voor 2019 toe.

Slim Wonen en Leven zet vanuit de werf woonwensen o.a. in op een breed participatie- en communicatietraject gericht op de burger, met als doel de shift naar meer duurzame vormen van woongedrag in Vlaanderen te stimuleren. Binnen het traject ‘geWOONtebreker breekt uit’ onderzochten we welke ideeën en leerpunten uit het traject van de provincie Antwerpen een opschaling op Vlaams niveau kunnen krijgen.

De interactieve test van de gemeente Malle inspireerde ons, omdat hij toelaat op een laagdrempelig niveau in dialoog te gaan met burgers. Vanuit Slim Wonen en Leven zullen we een gelijkaardige test ter beschikking stellen van alle gemeenten, provincies en partners in het middenveld. Op die manier kan elk van hen actief aan de slag met woongedrag. De lancering van de online test voorzien we in het najaar 2019 en zal ondersteund worden door een Vlaamse mediacampagne.

Sprekers: Maarten Horemans (afdelingshoofd Ruimte gemeente Nijlen) en Lies Aernouts (huisvestingsambtenaar gemeente Malle). 

De presentatie van deze sessie vindt u hier.  (2.99 MB)