Versterken van het mentaal welzijn   

Om het mentaal welbevinden op te krikken investeert het relanceplan extra middelen in de hulplijnen 1712, Tele-Onthaal, chat Nupraatikerover.be, de Druglijn en de Zelfmoordlijn 1813.

Meer informatie op zorgenvoormorgen.be ((opent in nieuw venster)).

Bekijk het dashboard waarmee de Vlaamse overheid het herstel monitort en de kernindicatoren ((opent in nieuw venster)) waar het relanceplan een (in)directe impact op wil hebben, met aandacht voor gezonde groei.

OverKop heeft zo goed als mijn leven gered.

Alicia

OverKophuis, Gent

OverKophuizen

OverKophuis Aalst

Met de 33 OverKophuizen biedt de Vlaamse Regering jongeren laagdrempelige en veilige ontmoetingsplekken waar ze gewoon kunnen langslopen. Ze vinden er een luisterend oor en kunnen professionele hulp krijgen, zonder een label opgeplakt te krijgen.

OverKop heeft zo goed als mijn leven gered”, klinkt het bij Alicia (21). “Wanneer je het gevoel hebt dat je bij niemand terechtkunt, kan OverKop echt iets betekenen in je leven. Je kunt er niet alleen naartoe als je hulp nodig hebt, maar je kunt er ook gewoon zijn, zonder dat je dingen moet vertellen. Gewoon deelnemen aan activiteiten of nieuwe vrienden maken, kan enorm helpen als je je niet goed in je vel voelt. Ik heb hier heel snel nieuwe banden opgebouwd. OverKop is zo veelzijdig dat er voor mij echt een hele nieuwe wereld openging.”

Meer informatie over de OverKophuizen ((opent in nieuw venster)).

Huizen van het Kind  

De Vlaamse Regering investeert relancemiddelen in 24 Huizen van het Kind die gezinnen met kinderen en aanstaande ouders een geïntegreerde dienstverlening aanbieden. Ze kunnen er terecht voor preventieve gezondheidszorg, spel, ontmoeting en gezinsondersteuning. Daarnaast hebben sommige gezinnen vaak behoefte aan ondersteuning op andere vlakken zoals opvang, onderwijs, werk, opleiding, integratie en inburgering en armoedebestrijding. Omdat deze behoeften vaak met elkaar verstrengeld zijn, maakt integratie van dienstverlening echt het verschil.

Werf gezinscoach Leuven
De werf gezinscoach is zo’n Huis van het Kind waar de stad Leuven en het OCMW samen met netwerkpartners, kwetsbare gezinnen met kinderen tot 13 jaar ondersteunen. In de strijd tegen (kinder)armoede biedt de gezinscoach hen laagdrempelige, langdurige en integrale ondersteuningstrajecten aan en gaat onderbescherming tegen.

Meer info vind je op huizenvanhetkind.be ((opent in nieuw venster)).

Crisisbegeleiding

Om in te spelen op het stijgend aantal verontrustende gezinssituaties, trekt de Vlaamse Regering Vlaamse Veerkrachtmiddelen uit voor de aanpak van crisissituaties in gezinnen. Zo konden er 332 extra crisisbegeleidingen worden opgestart. Een crisisbegeleiding bij conflicten in het gezin duurt gemiddeld 28 dagen en kan ambulant zijn, samenlopen met verblijf of vertrekken vanuit het netwerk van de kinderen en jongeren.

Crisisbegeleiding in de praktijk

Stijn Beirens legt uit hoe een crisisbegeleiding verloopt: “Een moeder meldt zich aan omdat er conflicten in het gezin zijn met haar puberzoon. De crisisbegeleider voert vier weken gesprekken met moeder, vader, kinderen, grootouders en kinderpsychiater. Die gesprekken vinden thuis plaats, tijdens een wandeling, online of telefonisch. Na afloop is de vader meer betrokken en heeft het gezin een beter inzicht in hoe en wanneer de spanning zich opbouwt. Het gezin krijgt laagdrempelige vervolghulp en kan afspraken maken met het CLB en de psychiater. Op het eind van de begeleiding kan de jongere thuis blijven wonen.”

Bij de crisisbegeleidingen kon het overgrote deel (77%) na afloop terug naar huis. Voor 20% van de jongeren werd een verblijf in een voorziening of ziekenhuis gezocht en 3% vond een oplossing in het eigen netwerk.

Proefprojecten De ideale wereld

Met relancemiddelen voor de proefprojecten De ideale wereld wil de Vlaamse overheid kinderen en jongeren in de residentiële jeugdhulp beter ondersteunen. In die projecten hebben alle spelers in de jeugdhulp een gedeelde verantwoordelijkheid en delen ze expertise. Zo kunnen ze geblokkeerde trajecten vermijden.

Patronen doorbreken

Jeugdhulp wil zoveel mogelijk kansen creëren voor kinderen en jongeren die extra ondersteuning nodig hebben. Sommige minderjarigen hebben het moeilijk in de residentiële jeugdhulp. Ze worden dan doorverwezen naar een andere vorm van hulp vanuit de idee ‘een nieuwe plaats, met nieuwe kansen’. Soms haken organisaties dan af en herhalen patronen zich, waarbij de hulpverlening opnieuw vastloopt. En dan begint de zoektocht naar nog meer gespecialiseerde hulp opnieuw.

Door die breuken in trajecten, krijgen kinderen en jongeren niet altijd de beste ondersteuning. Soms raken de jongeren en hun gezinnen het overzicht kwijt. Het project ‘Gedeelde verantwoordelijkheid en de ideale wereld’ wil die dynamiek van breuken in de hulpverlening omkeren door de ondersteuning op een andere manier te bekijken en door samenwerkingen op te zetten tussen alle spelers.

Meer informatie is te vinden op Ideale werelden | Jeugdhulp ((opent in nieuw venster))

Residentiële ouderenzorg     

De samenleving weerbaar maken betekent ook zorgen voor ouderen. Daarom investeert de Vlaamse Regering relancemiddelen voor bijkomend personeel in de woonzorgcentra. Ruim 2600 werkkrachten versterken de multidisciplinaire teams in verschillende woonzorgcentra.

Er zijn veel tewerkstellingskansen in de residentiële ouderenzorg. Voor de dagelijkse zorg voor de bewoners worden zorgkundigen en verpleegkundigen aangeworven, naast kinesisten, logopedisten, diëtisten, ergotherapeuten en psychologen. Ook zijn er logistieke medewerkers nodig voor de huishoudelijke taken, zodat de zorgmedewerkers zich kunnen focussen op de zorg op maat van iedere bewoner.

Muziek in je leven

Zo wierf het Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk een muziektherapeut aan. Maarten Biesmans ziet het als zijn missie om met muziek als centrale leidraad te bouwen aan een hogere kwaliteit van leven voor zowel bewoners, familieleden als medewerkers. “Muziek brengt je naar een plaats waar zowel het hier en nu als je diepste herinneringen samenkomen, een plaats die je kan delen en je uitnodigt contact te maken met anderen.”

Extra paar handen, ogen en hart

Lucia, graduaat orthopedagogie, ging als halftijdse medewerker reactivatie aan de slag bij een residentie voor bewoners met dementie. Lucia zorgt voor extra aandacht bij maaltijdbegeleiding, en stimuleert bewoners om te wandelen of te fietsen op de zitfiets. “Er zijn tal van manieren om mensen te motiveren iets te doen”, meent Lucia. “Het zijn vaak de kleine momenten die echt belangrijk zijn. Gewoon oprecht luisteren en een spontane babbel, dat geeft een glimlach op het gezicht. Door humor, dans en muziek op allerlei manieren te gebruiken kan er zoveel. Voor mij is het oprecht aanwezig zijn en het contact maken met de bewoners het belangrijkste. Ik heb een uitgebreide taakomschrijving in de voormiddag, maar dat is juist de uitdaging. Ik zie mezelf als een extra paar handen, ogen en hart. Ik ben tussen de bewoners aanwezig als de zorgmedewerkers nog met andere taken bezig zijn. Ik bekijk moment per moment waar de nood in het team ligt en draag op die manier mijn steentje bij om wonen en leven in de residentie tot iets moois te maken.”

Zorgzame buurten  

De Vlaamse Regering financiert 133 Zorgzame Buurtenprojecten met Vlaamse Veerkrachtmiddelen. Een Zorgzame Buurt is een buurt waar jong en oud samenleven, waar mensen zich geborgen voelen, waar levenskwaliteit centraal staat. Een Zorgzame Buurt helpt om vereenzaming te voorkomen: het draait er om ‘het kleine helpen’, ontmoeting en solidariteit.

Birgit Goris, docent aan UCLL en sinds maart 2022 buurtcoach, begeleidt tien projecten, verspreid over heel Vlaanderen: “Ik vind Zorgzame Buurten een heel tof project omdat er heel wat lijnen samen komen. Partners uit welzijn en zorg werken samen en de burger bepaalt mee het tempo.”, verduidelijkt ze. “Het is eigenlijk een van de eerste projecten waarbij een overheid van onderuit vertrekt, en waarbij ze de grootste stem geeft aan de mensen die in de buurt wonen. Zo moeten de sociale professionals dat tempo wel volgen en zich daar aan aanpassen. Dat is uniek.”

“Een zorgzame buurt moet de tijd nemen om een sterk en divers netwerk te creëren.”, legt Goris uit. Zorg ervoor dat je zelf de stap naar buiten zet en aanwezig bent op plekken waar je mensen kunt ontmoeten. Verwacht niet dat mensen naar je toe zullen komen, er zijn altijd drempels, zelfs als je expliciet zegt dat je heel laagdrempelig bent.”

Het is de bedoeling om de werking als goede praktijk internationaal op de kaart te zetten.

Meer informatie vind je op Een nieuw perspectief op de buurt | Zorgen voor Morgen ((opent in nieuw venster)).