Op het moment van de aanvraag moet u aan volgende voorwaarden voldoen:

Inkomen

Het inkomen van de bewoner en de eventuele partner en eventuele andere inwonenden op het moment van de aanvraag, mag voor aanvragen in 2020 niet meer bedragen dan:

 • 44.160 euro voor alleenstaanden zonder persoon ten laste

 • 63.090 euro voor alleenstaanden met één persoon ten laste, te verhogen met 3.540 euro per extra persoon ten laste

 • 63.090 euro voor gehuwden en wettelijk of feitelijk samenwonenden, te verhogen met 3.540 euro per persoon ten laste.

  Voor aanvragen in 2020 wordt gekeken naar het 'gezamenlijk belastbaar inkomen' van het 2de jaar dat voorafgaat aan de aanvraagdatum. Dat gezamenlijk belastbaar inkomen vindt u terug op de afrekening (aanslagbiljet) van uw inkomstenbelasting die u kreeg voor het inkomstenjaar 2018.

  Let op: bij een ouder-kindrelatie kijkt men enkel naar het inkomen van de aanvrager, nl. de ouder of het kind, tenzij die ouder of kind ook een zakelijk recht heeft in de premiewoning.

 • Voor de verhuurder, die zijn woning voor 9 jaar verhuurt via een sociaal verhuurkantoor (SVK), gelden er geen inkomensgrenzen.

Facturen

 • De facturen mogen op de datum van de aanvraag max. 2 jaar oud zijn
 • U moet per categorie voor min. 2.500 euro (excl. btw) aan facturen kunnen voorleggen. Per aanvraag mag u maximaal uit 2 categorieën van werken facturen indienen.
 • U mag facturen voorleggen van zowel werken uitgevoerd door een aannemer als facturen van materiaalaankopen voor werken die u zelf hebt uitgevoerd.
 • Voeg een kopie van uw facturen aan uw dossier.
 • Bewaar uw originele facturen steeds tot uw dossier volledige afgerond is.

Woning

Op het moment van de aanvraag moet u als eigenaar/bewoner uw domicilie in de woning hebben (deze voorwaarde geldt niet voor de verhuurder).

De woning of het gebouw dat u tot woning gaat omvormen, moet in het Vlaamse Gewest liggen.

Het gebouw, deel van het gebouw of de woning moet minstens 30 jaar oud zijn en moet hoofdzakelijk bestemd zijn voor de huisvesting van een gezin of alleenstaande. De ouderdom van de woning of het gebouw kunt u navragen bij de gemeente waar de woning gelegen is.

 • Ook appartementen komen in aanmerking: Elke bewoner komt in aanmerking als hij aan de voorwaarden voldoet en moet apart een aanvraag indienen. Ook werken aan de gemeenschappelijke delen kunnen in aanmerking komen, maar slechts voor dat gedeelte van de totale kosten dat de bewoner moet betalen volgens de vastgelegde verdeelsleutel.
 • Kamers en studentenkamers komen niet in aanmerking voor de renovatiepremie.

Eigendom

De bewoner en zijn eventuele partner (op het moment van de aanvraag), mogen, naast de woning waarvoor de renovatiepremie wordt aangevraagd, geen andere woning, kamerwoning of studentenhuis volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben op de aanvraagdatum of tijdens de periode van 3 jaar voor de aanvraag. U mag wel de naakte eigendom van een woning hebben of een bouwgrond. Hierop zijn enkele uitzonderingen:

 • Het andere goed is op de aanvraagdatum gesloopt en de aanvrager heeft op de aanvraagdatum geen perceel bestemd voor woningbouw volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik.
 • De andere woning is op de aanvraagdatum vervreemd (bv. verkocht) en de aanvrager bewoonde het tot hij verhuisd is naar de woning waarvoor hij de renovatiepremie aanvraagt.
 • De andere woning werd ongeschikt of onbewoonbaar verklaard en komt dus niet meer in aanmerking voor bewoning, en de aanvrager was de laatste bewoner ervan.

Voor de verhuurder, die de woning verhuurt aan een SVK, gelden geen eigendomsvoorwaarden. De verhuurder kan echter enkel een aanvraag indienen voor huurwoningen, niet voor de eigen woning.

Nog geen renovatiepremie toegekend

Volgens het oude systeem kon u als persoon EN per woning slechts 2 keer een renovatiepremie krijgen in 10 jaar, vanaf de datum van de 1ste aanvraag (de aanvraagdatum staat vermeld op de ontvangstmelding). De 2de renovatiepremie kunt u ten vroegste 1 jaar en ten laatste 2 jaar na de 1ste aanvraag indienen.

Ontving u of uw woning in de voorbije 10 jaar een renovatiepremie, dan kunt u pas 10 jaar na die aanvraag opnieuw een renovatiepremie aanvragen.