Indien u van oordeel bent dat u de bijdragen niet (geheel) verschuldigd bent, kan u zowel schriftelijk als per fax of e-mail een bezwaarschrift indienen bij:

VLAM - sector sierteelt
T.a.v. Team bijdragen
Koning Albert II-laan 35 bus 50
1030 Brussel 

bijdragen.sierteelt@vlam.be
fax : 02 552 80 01

In uw bezwaarschrift vermeldt u uw klantnummer, ondernemingsnummer, factuurnummer alsook uw motivatie, en voegt de nodige stavingsstukken in bijlage.

Eventuele beroepsprocedures vinden plaats bij de gewone rechtbanken.