De inning van promotiefondsen "Groenten en Fruit" gebeurt volgens de volgende regeling:

1. Witloof
De witloofproducent betaalt via de veiling of de vergunningshouder een bijdrage van:
- 0,46 cent op elke groeperingsverpakking van minder dan 3 kg
- 1,10 cent op elke groeperingsverpakking van 3 tot 7 kg
- 1,90 cent op elke groeperingsverpakking van meer dan 7 kg
Om de kosten voor het drukken van de kleefzegels door VLAM vzw te dekken, moeten de hierboven vermelde bijdragen verhoogd worden met 0,62 cent. De prijs van de kleefzegels wordt vastgesteld op respectievelijk 1,08 cent, 1,72 cent en 2,52 cent. De kleefzegels van 1,08 en 2,52 cent zijn uitgeput.

2. Eetbare paddenstoelen
De teler van eetbare paddenstoelen betaalt een bijdrage van 0,25 euro per vierkante meter teeltoppervlakte, met een minimumbijdrage van 25 euro per bedrijf.

3. Groenten
De teler van groenten, met uitzondering van witloof en paddenstoelen, betaalt een bijdrage van 0,40 cent per groeperingsverpakking.
Wie het zegelsysteem gebruikt, dient hierbij een bedrag van 0,62 cent voor de drukkosten toe te voegen. De kostprijs van de kleefzegels groenten komt dus op 1,02 cent.

4. Fruit
Alle in Vlaanderen gevestigde telers van appels en/of peren betalen een verplichte jaarlijkse bijdrage in functie van de teeltoppervlakte die ze tijdens het voorafgaande kalenderjaar aangewend hebben voor de teelt van appels en/of peren. De bijdrage bedraagt 40 euro per hectare teeltoppervlakte met een minimum van 50 euro per bedrijf.

De teler van fruit, met uitzondering van druiven, appels en peren, betaalt een bijdrage van 1 cent per groeperingsverpakking.

Wie het kleefzegelsysteem gebruikt, dient een bedrag van 0,62 cent voor de drukkosten toe te voegen. De kostprijs van de zegels fruit komt dus op 1,62 cent.
VLAM biedt ook kaartjes voor groenten en fruit aan met voorgedrukte zegel tegen de prijs van 1,80 cent per stuk (voor fruit), 1,27 cent per stuk (voor groenten) (incl. drukkosten 0,87 cent).
Zowel kleefzegels als kaartjes kunnen bij VLAM vzw besteld worden (zie 'voorbeelddocumenten'). De kleefzegels van fruit zijn uitgeput.

De bijdragen kunnen op verzoek van de veilingen voor hun leden aan VLAM betaald worden door de veilingen voor wat betreft de producten die via hen gecommercialiseerd worden. Telers van veilingen die niet dergelijk verzoek gedaan hebben, zijn gehouden zelf de bijdragen aan VLAM te betalen volgens de hiernavolgende betalingsmodaliteiten.

Voor producten die niet via de veiling gecommercialiseerd worden, worden de bijdragen betaald door middel van kleefzegels, afgeleverd door VLAM na voorafgaandelijke betaling van bijdragen en kosten, en door VLAM geïnd bij de teler of via de verpakker, die deze, via eventuele tussenpersonen in de handelscyclus, kan doorrekenen aan de teler. In geval van doorrekening worden de bijdragen afzonderlijk vermeld op de factuur.
De kleefzegels worden door de verpakker op elke groeperingsverpakking aangebracht. Ze worden aangebracht ofwel op het etiket, inlegblad of dekvel, samen met de in de kwaliteitsnormen ter uitvoering van de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit voorgeschreven gegevens betreffende de aanduiding van het product, ofwel samen met dezelfde door directe opdruk aangebrachte gegevens. De kleefzegels mogen slechts eenmaal de volledige handelscyclus doorlopen.

Telers, veilingen en verpakkers kunnen een overeenkomst sluiten met VLAM in verband met de modaliteiten van inning der bijdragen, zodat ze geen zegels moeten kleven.

Begrippen:
Groeperingsverpakking: verpakking die bestemd is tot het bevatten, het beschermen en het vervoeren van een bepaalde hoeveelheid van producten, hetzij los, hetzij in kleinverpakkingen, hetzij per stuk voorverpakt. Voor witloof worden hiervan uitgesloten : verpakkingen bestemd voor levering aan sorteer- en pakstations;
Verpakker: wie groenten, fruit en/of witloof verpakt in een groeperingsverpakking;
Verpakkingsfirma: wie groeperingsverpakkingen produceert;
Fruit: alle fruit van Vlaamse oorsprong bestemd om in verse toestand aan de verbruiker te leveren;
Groenten: alle groenten van Vlaamse oorsprong bestemd om in verse toestand aan de verbruiker te leveren, met uitzondering van witloof.

Deze tekst is informatief en vervangt geenszins de officiële besluiten van de Vlaamse regering.