1. Een inschrijving kan slechts ingediend en aanvaard worden bij instemming met dit gebruiksreglement, de verwerking van persoonsgegevens uit de formulieren voor de opname in de community en administratieve afhandeling daarvan en de verwerking van het e-mailadres voor inschrijving op de nieuwsbrief voor de opname in de community en administratieve afhandeling daarvan. 

 

2. Door goedkeuring van de inschrijving door VLAM vzw, wordt een overeenkomst gesloten tussen de ambassadeur (geïdentificeerd in het inschrijvingsformulier) en VLAM vzw, met zetel te Koning Albert II-laan 35 bus 50, 1030 Brussel, met KBO nr. 0454.423.323 en met RPR Brussel tot het gebruik door de inschrijver van door VLAM vzw ter beschikking gestelde materialen. 

VLAM vzw beslist soeverein over de goedkeuring van de inschrijving. VLAM vzw kan ook op eender welk ogenblik soeverein, maar gemotiveerd beslissen een einde te maken aan een gebruiksovereenkomst met een ambassadeur. 

De inschrijver kan geen enkel recht putten louter door in te schrijven, noch kan een ambassadeur enig ander recht putten dan deze toegekend in dit gebruiksreglement. 

 

3. VLAM vzw is eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op de ter beschikking gestelde materialen en verleent aan de ambassadeur louter een gebruiksrecht voor de fysiek ter beschikking gestelde materialen en louter een reproductie- en verspreidingsrecht voor de digitaal ter beschikking gestelde materialen zoals hierna bepaalt. 

VLAM vzw stelt de hierna vermelde materialen ter beschikking en dit enkel en alleen voor het gebruik of de reproductie en verspreiding er van zoals hierna bepaald (of het op redelijke wijze vergelijkbaar gebruik,): 

 

3.a) Fysiek materiaal 

-Aluminium uithangbord met logo (20 x 20 cm) 

Het uithangbord wordt met behulp van 4 schroeven aan de buitenzijde van het bedrijf gehangen zodat passanten kunnen zien dat het bedrijf een ‘ambassadeur Lekker van bij ons’ is. 

-Dubbelzijdige raamsticker met logo (20 x 20 cm) 

De sticker wordt op een doorzichtig oppervlak gekleefd, idealiter een glazen deur van de winkel, maar even goed een raam, toonbank… De sticker is dubbelzijdig gedrukt en bijgevolg van twee zijden zichtbaar, bv. zowel bij het binnenkomen als bij het buitengaan. 

-Pancarte in karton met het logo (20 x 20 cm) 

De pancarte met het logo kan op de toonbank of op een serveertafel worden geplaatst. 

-Pin met het logo (35 x 35 mm) 

De pin heeft een sterke magneet en kan op de (werk-)kleding van de ambassadeur gedragen worden. 

-Beachvlag en roll-upbanner 

Deze kunnen op aanvraag uitgeleend worden door een organisatie of bedrijf dat zijn ‘ambassadeurschap Lekker van bij ons’ zichtbaar willen maken op een evenement. Dit onder de afzonderlijk af te spreken voorwaarden. De aanvraag dient minstens 14 dagen op voorhand te gebeuren via voedselverbindt@vlam.be

  

3.b) Digitaal materiaal 

-Logo Ambassadeur Lekker van bij ons met verschillende extensies: .jpg, .pdf, .eps + kleurcodes 

Mag gebruikt worden in de communicatie van de ambassadeur: 

 • Drukwerk: flyers, prijslijsten, posters …  
 • Digitaal: eigen website, sociale media, …  

In communicatie naar consumenten dient de ambassadeur de website lekkervanbijons.be te vermelden als volgt: ’Inspiratie met het lekkerste van bij ons vind je op www.lekkervanbijons.be.’ 

  

4. Het gebruik van de materialen in art. 3 gebeurt steeds op een wijze in overeenstemming met de waarden van het ambassadeurschap: 

In de praktijk betekent het ambassadeurschap dat de voorkeur gegeven wordt aan lokale producten. Wat er ook verkocht, verwerkt of aangeboden wordt: producten van eigen bodem vormen de basis. Zo wordt de herkenbaarheid van lokale producten verhoogd. 

  

5. Het is de ambassadeur niet toegestaan de door VLAM vzw ter beschikking gestelde materialen en intellectuele eigendomsrechten die er op rusten op eender welke andere wijze te gebruiken dan bepaalt in deze gebruiksovereenkomst. 

Niet-naleving van deze bepaling leidt tot beëindiging van de gebruiksovereenkomst en de aansprakelijkheid van de ambassadeur voor de desgevallende schade die VLAM vzw dientengevolge lijdt. 

  

6. Een beslissing tot beëindiging van de gebruiksovereenkomst wordt steeds ter kennis gebracht op het door de ex-ambassadeur meegedeeld e-mailadres, waarvan aangenomen wordt dat de inbox dagelijks gelezen wordt. 

Na de verzending van deze kennisgeving heeft de ex-ambassadeur 10 werkdagen de tijd om het gebruik van al het materiaal stop te zetten. Ingeval er praktische hindernissen zijn die de stopzetting van het gebruik in deze termijn verhinderen (vb. het kort voor de beëindiging besteld hebben van een hoge oplage drukwerk met logo’s), dient de ex-ambassadeur dit te melden zodat een afwijkende termijn kan overeengekomen worden. 

Bij vaststelling van verdergezet gebruik na verstrijken van de gebruikstermijn door de ex-ambassadeur zal, onverminderd het recht op vergoeding van de schade die VLAM vzw dientengevolge lijdt, een strafbeding van toepassing zijn. Een bedrag van 500 euro per vastgestelde en door VLAM vzw zelf gedocumenteerde inbreuk zal verschuldigd zijn door de ex-ambassadeur. Na elke vaststelling zal VLAM vzw de ex-ambassadeur op de hoogte brengen van de vaststelling en de verschuldigde boete via e-mail en via gewone post. Tussen vaststellingen van inbreuken moet minimaal 24 uur zitten. 

  

7. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt zoals omschreven in de privacyverklaring van VLAM

Volgende persoonsgegevens worden verwerkt: 

 • Naam + voornaam 
 • Bedrijfsnaam (optioneel) 
 • Btw-nummer 
 • E-mailadres 
 • Adres 
 • Telefoon- of gsm-nummer  
 • Bedrijfstak 
 • URL Website 
 • Beschrijving LVBO 
 • Logo 

En dit voor volgende doeleinden: 

 • De projectadministratie; 
 • Het kunnen opzenden per e-mail van de ambassadeursnieuwsbrief. 

En dit voor volgende termijn: 5 jaar vanaf inschrijving.