Interne vacature

Enkel medewerkers van de Vlaamse overheid kunnen solliciteren voor deze vacature.

De functie in het kort

Voor onze nieuwe MasterCampus Antwerpen zoeken we een coördinator die vanuit Facility het aanspreekpunt is voor de ongeveer 500 VDAB-collega’s die er dagelijks werken.

In deze functie teken je mee het plan uit over hoe we aangenaam samenwerken met de VDAB-bemiddelaars en -instructeurs binnen de 2 grote VDAB-vestigingen die straks samen één MasterCampus vormen in het hart van Antwerpen-stad.
Je gaat in dialoog met collega’s en VDAB-partners en zoekt mee waar je vanuit Facility oplossing kunt bieden aan hun noden. Of (nog beter) je ziet pro-actief kansen om van ‘jouw’ gebouw een plek te maken waar het comfortabel en duurzaam werken is.
Tegelijk stuur je het Onthaalteam aan voor deze gebouwen want ook de klantenbeleving van de MasterCampus vraagt jouw aandacht en je werkt samen met het centraal en provinciaal Facilityteam.

VDAB investeert in de nabije toekomst in één grote Mastercampus in elke provincie.
Voor Antwerpen wordt dit de samenvoeging van onze huidige vestigingen in de Copernicuslaan, de Somersstraat en de Provinciestraat tot 1 Mastercampus Antwerpen-Stad op twee nabijgelegen locaties.

Voor de opstart en nadien het beheer van deze Mastercampus Antwerpen zoeken we op korte termijn een Facility Coördinator.
Deze Facility Coördinator heeft de verantwoordelijkheid om het gebouw mee in te richten en te beheren voor zowel interne als externe klanten. Hij of zij is het aanspreekpunt voor de collega’s, de partners, de externe lesgevers en bezoekers over alles wat de Mastercampus aangaat en geeft leiding aan het Onthaalteam op beide locaties.
De mastercampus wordt aldus de bruisende locatie binnen de provincie.

Takenpakket:

 • je stelt concrete doelstellingen op zodat je een duidelijke richting en houvast kan geven aan de medewerkers om de werking van de Mastercampus te optimaliseren.
 • je gaat in dialoog met het VDAB-management over het gebruik en de optimalisaties van de MasterCampus
 • je geeft leiding aan het onthaalteam
 • je bent visibel en aanspreekbaar voor iedereen binnen de MasterCampus
 • je bent aanspreekpunt voor externe bezoekers, Stad Antwerpen, nutsbedrijven, …
 • je draagt bij tot de organisatie van events op de site; je zorgt voor de facilitaire ontzorging
 • je bewaakt de gebouwgebonden afspraken en rapporteert op regelmatige tijdstippen over oa bezettingsgraad, comfort, veiligheid, …
 • je werkt samen met het centrale en provinciale Facilityteam
 • je stimuleert, volgt op en verhoogt de kwaliteit van de dienstverlening om zo maximaal te kunnen aansluiten aan de behoeften van de klanten.
 • je beheert de toegewezen middelen zo efficiënt mogelijk.
 • je verzorgt de interne en externe communicatie om zo de efficiëntie en kwaliteit van de dienstverlening te verzekeren.
 • je behandelt dossiers, vragen en/of werkzaamheden.
 • je rapporteert aan de Regioverantwoordelijke Facility

Wie zoeken we?

Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je ofwel aan de voorwaarden voor bevordering ofwel aan de voorwaarden voor horizontale mobiliteit:

Voorwaarden voor bevordering binnen niveau (zie bijlage 4 van het VPS - art VI 39)

 • Je bent een ambtenaar (op proef of vastbenoemd) binnen de eigen entiteit in de graad van Deskundige (niveau B1)
  of
 • je bent een contractueel personeelslid (al dan niet in proeftijd) binnen de eigen entiteit én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking[1] en je wordt betaald in een salarisschaal in de graad van Deskundige (niveau B1)
  en
 • Je beschikt op de uiterste sollicitatiedatum over minstens 6 jaar relevante beroepservaring of 6jaar schaalanciënniteit in één of meer salarisschalen van de toeganggevende graad
  en
 • Je laatste functioneringsevaluatie mag niet besloten zijn met een onvoldoende.

voorwaarden voor horizontale mobiliteit:

 • Je werkt als statutair ambtenaar in dezelfde of een hogere rang dan de rang van de vacature in de eigen entiteit. 

[1] Contractuele selectieprocedures werden algemeen bekend gemaakt indien ze gepubliceerd werden in het Belgisch Staatsblad en/of de website van de VDAB en/of de website van Jobpunt Vlaanderen (tussen 1 januari 2006 en 31 oktober 2014), op de website van VDAB (tussen 1 november 2014 en 31 december 2017), op de website van de VDAB en/of www.werkenvoorvlaanderen.be (vanaf 1 januari 2018).  Voor de contractuele personeelsleden die vóór hun indiensttreding of overheveling geslaagd zijn voor een selectie bij een andere overheid moet de contractuele selectieprocedure vanaf 1 januari 2006  bekend gemaakt zijn op de website van Selor, de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, de VDAB of Jobpunt Vlaanderen  (VPS art. III 31). 

Wat bieden we?

● Je wordt overgeplaatst of bevorderd in de graad van hoofddeskundige (rang B2) met de bijbehorende salarisschaal B211.
● De functie of bevorderingsbetrekking wordt opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing.
● Je eerste 9 maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma. De proeftijd is niet van toepassing indien je reeds als Vlaams ambtenaar in dezelfde of een hogere rang bent tewerkgesteld.
● Je wordt pas definitief bevorderd nadat je met goed gevolg de proeftijd hebt doorlopen (VPS art. VI 36).

Meer weten over werken bij de Vlaamse Overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be ((opent in nieuw venster))

De werkplek

Adres

Copernicuslaan 3, Antwerpen 2018 BEL

Routeplanner(opent in nieuw venster)

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Download documenten

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Kirsten Van Roey

De Vlaamse overheid wil de diverse samenleving weerspiegelen en selecteert op basis van kwaliteiten en vaardigheden los van geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Heb je bepaalde aanpassingen nodig? Weet dat de Vlaamse overheid redelijke aanpassingen voorziet in het selectieproces.

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: