Interne vacature

Enkel medewerkers van de Vlaamse overheid kunnen solliciteren voor deze vacature.

De functie in het kort

De verantwoordelijke van de dienst HR is samen met de HR-verantwoordelijke en de andere HR-specialisten, verantwoordelijk voor het vertalen van het HR-beleid van de Vlaamse overheid naar een HR-jaarprogramma van de VMM.  Je staat mee in voor de uitvoering van de programma’s en adviseert de HR-specialisten.

Jij bent als HRBP (HRBusiness Partner) het aanspreekpunt voor de AG (administrateur generaal), de leden van de DR (directieraad) en de leidinggevenden bij de praktische toepassing van het HR-beleid.

Je bent  verantwoordelijk voor:
-De analyse van de behoeften inzake HR op basis van de dagelijkse praktijk of specifieke behoefteanalyses
-De opmaak en uitvoering van het jaarlijks HR-jaarprogramma op basis van de behoefteanalyse
-Het ontwerpen en aanpassen van HR-processen (profielbeheer en functieclassificatie, werving en selectie, evaluatiecyclus, vorming en ontwikkeling, loopbaanbegeleiding en interne mobiliteit, proeftijden,…) en waken over de kwaliteitsvolle uitvoering ervan
-Het trekken van HR-projecten, in het bijzonder rol HR in veranderende organisatie (traject 2030 VMM)
-Het opvolgen van HR-projecten op het niveau van de VMM en de Vlaamse overheid (geïnitieerd door het Agentschap Overheidspersoneel), de advisering van beleidsvoorbereidende documenten en deelname in werkgroepen op het niveau van het beleidsdomein Omgeving en de Vlaamse overheid
-Leidinggevende ondersteunen in het behandelen van functioneringsproblemen van individuele personeelsleden of binnen bepaalde samenwerkingsverbanden, door persoonlijke interventie of door het aanreiken van specifieke hulp op maat
-De communicatie en informatie aan het personeel ivm HR-processen
-De coördinatie van de opmaak van een jaarlijks personeelsrapport en de interpretatie van de kengetallen en trends in personeelszaken
-Het periodiek (laten) meten van de personeelstevredenheid en de interpretatie van de resultaten, opstellen van HR balanced scorecards binnen de krijtlijnen van de VMM
-Het sturen en coördineren van het welzijns- en preventiebeleid

Meer info over de taakinhoud lees je in het selectiereglement.
Indien je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met de heer Michiel Van Peteghem  0476 69 11 84  of 053 72 66 85 of via mail of via mail m.vanpeteghem@vmm.be

Wil je weten hoe VMM medewerkers hun taak ervaren?  Lees op onze website:  https://www.vmm.be/jobs/jobs-in-de-kijker

Wie zoeken we?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan ofwel  de voorwaarden voor bevordering ofwel de voorwaarden voor horizontale mobiliteit:

Voorwaarden voor bevordering binnen niveau:

Je werkt als een ambtenaar (op proef of vastbenoemd) binnen de diensten van de Vlaamse overheid in de graad van adjunct van de directeur
of
Je bent een contractueel personeelslid (al dan niet in proeftijd) binnen de diensten van de Vlaamse overheid én geslaagd  voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking en je wordt betaald in een salarisschaal in de graad van adjunct van de directeur.

Je beschikt op de uiterste inschrijvingsdatum over 6  jaar functierelevante beroepservaring.  De 6 jaar beroepservaring bestaat uit ervaring  met de HR processen en/of leidinggeven maar minstens 1 jaar ervaring in HR processen is noodzakelijk om de functie uit te kunnen oefenen.

Je laatste functioneringsevaluatie mag niet besloten zijn met een onvoldoende.

Voorwaarden voor horizontale mobiliteit:

Je werkt als statutair ambtenaar in dezelfde of een hogere rang dan de rang van de vacature binnen de diensten van de Vlaamse overheid.

Of
Je bent contractueel tewerkgesteld binnen de diensten van de Vlaamse overheid met een salarisschaal van dezelfde rang als de rang van de vacature en met een overeenstemmende of gelijkwaardige inhoud als die van de vacante functie én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking
Of
Je bent contractueel tewerkgesteld in een gelijkwaardige functie (dit is een functie in dezelfde rang met een salarisschaal die overeenkomt met de salarisschaal van de graad van de vacature) binnen de diensten van de Vlaamse overheid en hebt een vrijstelling[3] voor het generieke gedeelte bij aanwerving voor de graad van de vacature (VPS art. III 22).

Meer info over de competenties lees je in het selectiereglement.  Kijk zeker ook de technische competenties eisen na.
Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je mailen naar vacatures@vmm.be.

Wat bieden we?

Je wordt overgeplaatst of bevorderd in de graad van Directeur (rang 211).
Meer info over het niveau en salaris vind je op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator ((opent in nieuw venster)).
Lees zeker https://overheid.vlaanderen.be/personeel/verloning-en-voordelen ((opent in nieuw venster))
Functierelevante privé-ervaring kan worden in aanmerking genomen voor de berekening van de geldelijke anciënniteit (artikel VII 2, §1 VPS).

De werkplek

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Download documenten

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Ann Meert

De Vlaamse overheid wil de diverse samenleving weerspiegelen en selecteert op basis van kwaliteiten en vaardigheden los van geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Heb je bepaalde aanpassingen nodig? Weet dat de Vlaamse overheid redelijke aanpassingen voorziet in het selectieproces.

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: