De functie in het kort

Je komt aan het hoofd van de afdeling Kanselarij. De kernopdracht van de afdeling is de ondersteuning van de kwalitatieve en efficiënte werking van de Vlaamse regering, met bijzondere aandacht voor de besluitvorming. De afdeling zet in op kwalitatieve vertalingen en op helder taaladvies en op kwalitatieve protocollaire ondersteuning van zowel Vlaamse als internationale activiteiten en ontvangsten. Daarnaast staat de afdeling in voor het beheer van het rampenfonds. Als afdelingsverantwoordelijke geef je zo mee vorm aan een slagkrachtige, efficiënte en effectieve overheid.

Als afdelingsverantwoordelijke ben je ook het eerste aanspreekpunt voor de “Vlaamse Statistische Autoriteit”. De VSA werkt inhoudelijk onafhankelijk, maar komt met beheersvragen inzake de omkadering van de werking bij jou terecht.

Lees meer over de vacature in het selectiereglement.  Het selectiereglement vind je als bijlage bij ‘hoe solliciteren’. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure.

Wie zoeken we?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan volgende voorwaarden:

-Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid, met uitzondering van de interne kandidaten die al tot niveau A of een gelijkgesteld niveau behoren. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.
-Je hebt 6 jaar relevante beroepservaring. Voor de berekening van die ervaring worden deeltijdse prestaties als voltijds beschouwd. Onder relevante beroepservaring verstaan we leidinggevende ervaring in het aansturen van een team, opnemen van leiderschapsrollen in zelfsturende teams of ervaring met het leiden van strategische projecten binnen een complexe omgeving.
-Je hebt ervaring in minstens één van volgende werkvelden: de werking van een overheid, beleidsprocessen, optimalisatie van interne werking, protocol.

Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/

Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald of je hebt geen diploma behaald dat overeenstemt met het niveau van de functie, moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Shari Meskens, 0499 774 683).

Wat bieden we?

• Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
• Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
• Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
• Geen fan van files? Bij de Vlaamse overheid kan je rekenen op gratis openbaar vervoer van en naar je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer. Bovendien hanteren wij de principes van tijd- en plaatsonafhankelijk werken.
• Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.
• Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
• Je wordt aangewezen in de graad van afdelingshoofd (rang A2A) met de bijbehorende salarisschaal A285 (bij 0 jaar anciënniteit).
• Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator ((opent in nieuw venster)) kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
• De geselecteerde kandidaat wordt toegelaten tot een proeftijd in de graad van hoofdadviseur met de rang A2M (tenzij men reeds benoemd is in de graad van hoofdadviseur) en aangewezen in de vacant verklaarde functie van afdelingshoofd (rang A2A). Na gunstig gevolg van de proeftijd wordt de titularis vastbenoemd in de graad van hoofdadviseur.

De werkplek

Adres

Havenlaan 88, Brussel 1000 BEL

Routeplanner(opent in nieuw venster)

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Download documenten

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Shari Meskens

De Vlaamse overheid wil de diverse samenleving weerspiegelen en selecteert op basis van kwaliteiten en vaardigheden los van geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Heb je bepaalde aanpassingen nodig? Weet dat de Vlaamse overheid redelijke aanpassingen voorziet in het selectieproces.

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: