De functie in het kort

Het Kasteel van Gaasbeek, gelegen in Lennik, is méér dan zo maar een kasteel en maakt deel
uit van een uitgestrekte erfgoedsite, op de raaklijn tussen geschiedenis en natuur. Het
huidige kasteel dankt zijn romantische, middeleeuwse uitzicht aan de restauratie van 1887
uitgevoerd in opdracht van de laatste bewoonster, Marie, markiezin Arconati Visconti (1840
1923), die het domein op het einde van haar leven aan de Belgische staat schonk. Sinds 1980
is het kasteel eigendom van de Vlaamse Gemeenschap. De site werd doorheen de eeuwen,
onder invloed van woelige gebeurtenissen en verschillende eigenaren verwoest, geplunderd,
heropgebouwd en gerestaureerd. Vandaag ondergaat het domein opnieuw een aanzienlijke
restauratiecampagne. Sinds 2018 krijgt de hele site binnen de krijtlijnen van een omvangrijk
masterplan een kwalitatieve upgrade. Dit zal het Kasteel van Gaasbeek in staat stellen om
nog intenser te doen waar het voor staat: het meerstemmig presenteren en vertolken van
zijn collectie, geschiedenis en gebouwenpatrimonium.

Het Kasteel van Gaasbeek beschikt over een bibliotheek, waarvan het verzamelbeleid
gebaseerd is op themata als architectuur, archeologie, schilderkunst, keramiek,
wandtapijten, geografie en streekgeschiedenis, geschiedenis, volkskunde,
muziekgeschiedenis, genealogie, familiegeschiedenissen, conservatie, restauratie,
museumstudies, publiekswerking, tentoonstellingscatalogi, catalogues raisonnées,
museummanagement e.a. Deze bibliotheek wordt actief aangevuld met publicaties die onze
werking verreiken. Een scherp afgelijnd bibliotheekprofiel en verzamelbeleid
ontbreken echter.

 

De bibliotheek wordt binnenkort ondergebracht in het nieuwe onthaalgebouw, waar ze,
voorlopig enkel voor interne gebruikers, fysiek beschikbaar wordt gesteld; een uitgelezen
kans om het bibliotheekbeleid op scherp te stellen, en te implementeren binnen
het beleidsplan 2021-2025. Een kerntaak hierbij is het bevragen van de rol
die de bibliotheek zou kunnen spelen en binnen welk breder initiatief de dienstverlening zich
zou kunnen situeren. De bibliotheek dient daarnaast zowel digitaal als fysiek geëxploiteerd te
worden. Hiervoor zijn we op zoek naar een bibliothecaris om het kasteelteam te versterken.
Je ontwerpt een visie over het terug bruikbaar maken van de bibliotheek en gaat aan de slag om dit in de praktijk om te zetten. Je wijzigt indien nodig de structuur, verkent opties voor bibliotheeksoftware en implementeert deze en zorgt voor een raadpleegbaar en goed werkende bibliotheek.

De functie betreft een contract van bepaalde duur voor 16 maanden aan 50% werkregime.

Wie zoeken we?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarde:

Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.

Je kunt ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert en binnen de 2 maanden na uiterste inschrijvingsdatum het gevraagde diploma behaalt. Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt

Wat bieden we?

Je krijgt een contract van bepaalde duur voor 16 maanden.
• Je werkt in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving. Samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
• Je werkdruk kan hoog zijn, maar we proberen om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar (bij een tewerkstellingspercentage aan 100%), je hebt ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
• Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets wordt vergoed door de werkgever.
• Je kunt gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die de werkgever voorziet. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordeling tarief aansluiten.
• Je krijgt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag; 5,91 euro betaalt de werkgever, 1,09 euro betaal je zelf, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
• Je loon valt in de salarisschaal van de graad van adjunct van de directeur (rang A1, salarisschaal A111). De lijnmanager kan op basis van de functievereisten relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige erkennen. Je aanvangssalaris is minimaal 1634 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index, bij een tewerkstellingspercentage van 50%), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator ((opent in nieuw venster)) kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
• Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Als je slaagt, kun je later meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via horizontale mobiliteit.

De werkplek

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Ben Geenens

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: