De functie in het kort

De kern van de functie van boswachter is het beheren van terreinen. Boswachters zijn 2/3e van hun tijd op het terrein, het andere derde van hun tijd besteden ze aan overleg en administratie. Zij zijn het alziend oog dat er voor zorgt dat iedereen op elkaar is afgestemd bij het omzetten van beheerplannen in tastbare realiteit.

De boswachters van vandaag zijn de ambassadeurs van het terrein dat zij beheren. Meer dan vroeger werken ze samen met collega’s buiten hun eigen gebied, in voortdurend overleg wordt besproken wat er nodig is om in het eigen gebied, maar ook in dat van collega’s de doelen te realiseren die afgesproken werden.

Het regioteam kijkt uit naar een collega die vlot samenwerkt met collega boswachters, natuurarbeiders en vrijwilligers en goesting heeft voor de job van boswachter in deze regio. Goed netwerken via de klassieke en moderne communicatiemiddelen is van groot belang. Hij/zij gaat resoluut voor een multifunctioneel bos- en natuurbeheer en wil graag de handen uit de mouwen steken om tot afspraken te komen die zich vertalen in terreinrealisaties. Hij/zij is vlot beschikbaar in de regio en dit niet alleen tijdens de kantooruren maar ook tijdens de weekenddiensten volgens een op voorhand vastgelegd rooster.

We zoeken een boswachter voor de omgeving van Brasschaat.

Meer info over het gezochte profiel en de selectieprocedure kan je vinden in het selectiereglement.

Wie zoeken we?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan ofwel de voorwaarden voor bevordering ofwel de voorwaarden voor horizontale mobiliteit

 • Voorwaarden voor bevordering naar een hoger niveau: 

  - Je bent een ambtenaar (op proef of vastbenoemd) binnen de diensten van de Vlaamse overheid in niveau D; Of je bent een contractueel personeelslid al dan niet in proeftijd én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking én tewerkgesteld binnen de diensten van de Vlaamse overheid, in een betrekking waaraan een salarisschaal van niveau D is gekoppeld. 

  - Je bent gedurende minstens twee jaar tewerkgesteld in een betrekking waaraan een salarisschaal van niveau D gekoppeld is. 

  - Je hebt minimaal 1 jaar relevante, professionele ervaring in natuur(beheer)praktijk en aantoonbare ervaring met relatiebeheer bij voorkeur binnen het domein van natuur en/of natuurbeheer
   
  - Je laatste functioneringsevaluatie mag niet besloten zijn met een onvoldoende. 

  - Je hebt een getuigschrift bosbouwbekwaamheid of natuurmanagement (voeg een kopie van dit getuigschrift bij je sollicitatie!). 

  - Je bent in het bezit van rijbewijs B. 
 • Voorwaarden voor horizontale mobiliteit

  - Je werkt als statutair ambtenaar in dezelfde of een hogere rang dan de rang van de vacature binnen de diensten van de Vlaamse overheid. 

  Of je bent contractueel tewerkgesteld binnen de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal van dezelfde rang als de rang van de vacature en met een overeenstemmende of gelijkwaardige inhoud als die van de vacante functie én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking.
   
  Of je bent contractueel tewerkgesteld in een gelijkwaardige functie (dit is een functie in dezelfde rang met een salarisschaal die overeenkomt met de salarisschaal van de graad van de vacature) binnen de diensten van de Vlaamse Overheid en hebt een vrijstelling voor het generieke gedeelte bij aanwerving voor de graad van de vacature (VPS art. III 22). 

  - Je hebt minimaal 1 jaar relevante, professionele ervaring in natuur(beheer)praktijk en aantoonbare ervaring met relatiebeheer bij voorkeur binnen het domein van natuur en/of natuurbeheer 

  - Je hebt een getuigschrift bosbouwbekwaamheid of natuurmanagement (voeg een kopie van dit getuigschrift bij je sollicitatie!). 

  - Je bent in het bezit van rijbewijs B.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke Inge Peeters, inge.peeters@ascento.be. 

Wat bieden we?

 • Je wordt overgeplaatst of bevorderd in de graad van Technicus (rang C1) met de bijbehorende salarisschaal C121.
  Je aanvangssalaris is minimaal 2.028,27 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator ((opent in nieuw venster)) kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie. Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je behoudt ten minste de reeds gevaloriseerde ervaring uit de private sector of als zelfstandige. Als ambtenaar behoud je ook je laatst verworven administratieve anciënniteiten.
 • De functie of bevorderingsbetrekking wordt opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing.
 • Je eerste 6 maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma. De proeftijd is niet van toepassing indien je reeds als Vlaams ambtenaar in dezelfde of een hogere rang bent tewerkgesteld.
 • Je wordt pas definitief bevorderd nadat je met goed gevolg de proeftijd hebt doorlopen (VPS art. VI 36).

De werkplek

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Inge Peeters

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Volg werken voor Vlaanderen op: