De functie in het kort

Het nieuwe op te richten kenniscentrum Digisprong zal een centrale ondersteuningsstructuur vormen binnen het departement Onderwijs en Vorming en zal verschillende taken opnemen om het onderwijsveld te ondersteunen bij het gebruik van ICT binnen het onderwijs: netwerking tussen stakeholders bevorderen, samenwerking faciliteren, ontsluiten van informatie uit onderzoek, ontsluiten van navormingen en leermiddelen die in het veld georganiseerd en ontwikkeld worden, concretiseren van referentiekaders,  ondersteuning van ICT-coördinatoren, thematische (technische) dossiers en ondersteunende tools bundelen en ontsluiten, projecten en acties in het veld  coördineren, onderhandelen van raamovereenkomsten,...

Het  kenniscentrum Digisprong zal de expertise op het onderwijsveld bundelen, lerende netwerken ondersteunen en externe actoren faciliteren (bijv. het Vlaams Kenniscentrum Mediawijs,...). Het zal ook technische en thematische dossiers ontsluiten zodat scholen mee zijn in de verschillende innovaties die zich de komende jaren aandienen. 

De werking van KlasCement (www.klascement.be),  de  educatieve  portaalsite  van  het  Vlaams  Ministerie  van  Onderwijs  en  Vorming  die leerkrachten aanzet om lesmateriaal en leermiddelen te delen, zal ingebed worden in de werking van het kenniscentrum.

Het kenniscentrum Digisprong zal ook instaan voor het opvolgen van de subsidiëring van diverse organisaties. Het is ook verantwoordelijk voor de vertaling van wetenschappelijke inzichten naar beleidsvoorstellen.  

• Als coördinator stuur je een 25-tal personeelsleden van het kenniscentrum aan. Je stuurt de dagdagelijkse operationele activiteiten aan en je bent verantwoordelijk voor het plannen, organiseren, coördineren, opvolgen en bijsturen van het werk van het kenniscentrum om de doelstellingen op een efficiënte en kwaliteitsvolle wijze te realiseren.
• Je staat in voor de rapportering en overleg met het management.
• Je bent verantwoordelijk voor het beheren van het budget van het kenniscentrum. 
• Je inspireert de personeelsleden en hebt een visie op de toekomstige ontwikkelingen op het vlak van ICT en ICT binnen het onderwijs. 
• Je formuleert, actualiseert, bewaakt en evalueert de doelstellingen in overeenstemming met de afdelingsdoelstellingen en de missie en visie van het departement Onderwijs en Vorming en implementeert ze in alle activiteiten.
• Je vertegenwoordigt het kenniscentrum Digisprong op interne en externe fora (werkgroepen, focusgroepen, overlegorganen, ...) in Vlaanderen en in het buitenland. 
• Je streeft actief naar samenwerking met mogelijke partners en andere beleidsdomeinen en hebt oog voor opportuniteiten die tot nieuwe samenwerkingsverbanden kunnen leiden.

Wie zoeken we?

Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid.  De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.  

Je hebt minimaal 6 jaar functierelevante beroepservaring   waarvan minstens 2 jaar in een leidinggevende functie.

Technische competenties
•Je kan een team aansturen (planning, organisatie, coördinatie, en opvolging).
•Je kan samenwerking bevorderen binnen het team.
•Je ziet kansen en creëert samenwerkingsverbanden met externe partners en  organisaties, diensten binnen de overheid en met andere overheden.
•Je kan terugvallen op een brede achtergrondkennis rond ICT waardoor je over de verschillende thema’s een visie kan ontwikkelen en de impact op het onderwijs kan inschatten. 
•Je bent in staat om een breed extern netwerk uit te bouwen en inspireert je teamleden om dat ook te doen.
•Zeer goede kennis van het Engels (lezen en spreken) is noodzakelijk.
•Je hebt ervaring met het beheer van budgetten.
•Je hebt goede redactionele vaardigheden.

Pluspunten 
•Je hebt voeling met en kennis van de onderwijswereld en het onderwijsbeleid. 
•Je bent vertrouwd met de het gebruik van digitalisering in het onderwijs en het inzetten van ICT binnen leerprocessen. 
•Je hebt een goed zicht op het bestaande ondersteunings- en professionaliseringslandschap m.b.t. ICT in het onderwijs. 

Wat bieden we?

• Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
• Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
• Geen fan van files? Bij de Vlaamse overheid kan je rekenen op gratis openbaar vervoer van en naar je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer. Je kan ook één of 2 dagen van thuis of een satellietkantoor werken bij de meeste functies.
• Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.
• Je hebt recht op een aanvullend pensioen, ook wel ‘tweede pijler’ genoemd, volledig betaald door de werkgever. Je hoeft dus zelf niets bij te dragen.
• Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
• Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van directeur (rang A2, salarisschaal A211. Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 4.951,69 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index en met 6 jaar geldelijke anciënniteit), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator ((opent in nieuw venster)) kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

De werkplek

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Chantal Neyt

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid organiseert selecties voor specifieke functies, met een specifiek selectieproces.
Een vacature gevonden bij de Vlaamse overheid? Deze 6 sollicitatietips helpen je op weg!
Met de salarissimulator kan je jouw bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden.

Volg werken voor Vlaanderen op: