De functie in het kort

Het Departement Buitenlandse Zaken is verantwoordelijk voor:
- de voorbereiding en evaluatie van het beleid van de Vlaamse Regering op het vlak van buitenlandse zaken, toerisme, ontwikkelingssamenwerking en internationaal ondernemen;
- de internationale vertegenwoordiging van de Vlaamse Regering;
- de communicatie over het internationale beleid van de Vlaamse Regering;
- de coördinatie van de Vlaamse positiebepaling en belangenbehartiging in EU- en internationale dossiers;
- de financiering en ondersteuning van projecten, programma’s en organisaties ter uitvoering van het Vlaams regeringsbeleid voor zover deze niet is toevertrouwd aan de agentschappen van het beleidsdomein internationaal Vlaanderen;
- de controle op de internationale handel in strategische en militaire goederen;
- de omzetting en monitoring van de naleving van internationale engagementen en verbintenissen;
- de bewaking van de interne samenhang van het internationaal Vlaams overheidsoptreden. 
Het departement is voor de realisatie van deze doelstellingen ingedeeld in 4 afdelingen. De afdeling Coördinatie, waarbinnen deze vacature zich situeert, coördineert de relaties met buitenlandse overheden, de interactie tussen de Vlaamse overheid en de Europese Unie, de opvolging van het Europees en internationaal handelsbeleid, de omzetting van Europese regelgeving en de instemmingsprocedures met verdragen, de ontvangst van officiële delegaties uit het buitenland, en de voorbereiding van ministeriële zendingen naar het buitenland. De afdeling verzorgt ook de externe beleidscommunicatie van het departement. 
Het team EU houdt zich binnen de afdeling specifiek bezig met de interactie tussen de Vlaamse overheid en de Europese Unie, in het bijzonder met o.a. de algemene coördinatie en inhoudelijke voorbereiding van de Brexit-onderhandelingen, het MFK, enz.
Vul hier de vacaturetekst in het kort in

Wie zoeken we?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden: 
1) Je werkt als statutair ambtenaar in dezelfde of een hogere rang dan de rang van de vacature binnen het Departement Kanselarij & Buitenlandse Zaken. 
Of Je bent contractueel tewerkgesteld binnen het Departement Kanselarij & Buitenlandse Zaken in een betrekking met een salarisschaal van dezelfde rang als de rang van de vacature en met een overeenstemmende of gelijkwaardige inhoud als die van de vacante functie én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking . 
Of Je bent contractueel tewerkgesteld in een gelijkwaardige functie (dit is een functie in dezelfde rang met een salarisschaal die overeenkomt met de salarisschaal van de graad van de vacature) binnen het Departement Kanselarij & Buitenlandse Zaken en hebt een vrijstelling voor het generieke gedeelte bij aanwerving voor de graad van de vacature (VPS art. III 22). 
2) Je hebt minimaal 6 jaar relevante beroepservaring . Daaronder verstaan we 6 jaar ervaring met betrekking tot interdepartementale coördinatie en behandeling van EU-dossiers waarvan minstens 1 jaar als leidinggevende.

Wat bieden we?

  • Je wordt overgeplaatst in de graad van directeur (rang A2) met de bijbehorende salarisschaal A2111 (bij 0 jaar anciënniteit).

    Je aanvangssalaris is minimaal 4.226,28 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator ((opent in nieuw venster)) kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie. Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je behoudt ten minste de reeds gevaloriseerde ervaring uit de private sector of als zelfstandige. Als ambtenaar behoud je ook je laatst verworven administratieve anciënniteiten. In contractueel verband geleverde prestaties tellen mee voor de dienstanciënniteit.

  • Je eerste 6 maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma. De proeftijd is niet van toepassing indien je reeds als Vlaams ambtenaar in dezelfde of een hogere rang bent tewerkgesteld.

  • De functie wordt opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be ((opent in nieuw venster))

De werkplek

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Louise Vandenberghe

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: