De functie in het kort

Heb jij een interesse voor waardevolle en impactvolle energie- en klimaatprojecten? Heb je al ervaring met dossierbehandeling en de hierbij horende administratieve taken? Pak je de dingen efficiënt, correct en klantvriendelijk aan? Dan is deze vacature vast en zeker iets voor u.

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) vervult een centrale en coördinerende rol wat de energieprestatieregelgeving en de energieprestatiecertificatenregelgeving betreft. Je zal hierin een belangrijke rol spelen door het ondersteunen van de dossierbehandeling in verband met de erkenningsregelingen.

Je analyseert en verwerkt dossiers en/of aanvragen met als doel omtrent deze dossiers en/of aanvragen een (voorstel van) beslissing te kunnen formuleren. Het gaat meer specifiek om het behandelen van erkenningsaanvragen van opleidings- en vormingsinstellingen voor het organiseren van opleidingen en permanente vormingen van verslaggevers en energiedeskundigen, conform met de procedures, wetgeving, regelgeving, … en binnen de doelstellingen van het beleid. Een belangrijk deel van je takenpakket zal bestaan uit de monitoring van de verplichte vorming die energiedeskundigen en verslaggevers jaarlijks
moeten volgen. Voor verslaggevers en energiedeskundigen die niet voldoen aan de jaarlijkse verplichte vorming zal een handhavingsprocedure tot intrekken van de erkenning worden opgestart.

Een groot deel van de job besteed je aan het behandelen en/of beheren van dossiers. De dossierbehandeling gebeurt aan de hand van duidelijke procedures en richtlijnen.

Daarnaast zal je ook dagelijks meldingen van energiedeskundigen en verslaggevers verwerken over foutieve of ontbrekende gegevens in het gebouwenregister. Deze databank is een authentieke bron voor gebouwen en adressen in Vlaanderen en wordt beheerd door Informatie Vlaanderen op basis van de gegevens aangeleverd via de steden en gemeenten. Je zal de meldingen moeten onderzoeken en de gemeente hierover contacteren.

Meer info kan je vinden in het selectiereglement. 

Wie zoeken we?

Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarden:

1) Je beschikt over een diploma hoger secundair onderwijs (3de graad) of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau C binnen de Vlaamse overheid.
Of
je beschikt over een geldig toegangsbewijs uitgereikt na een positieve EVC-beoordeling (EVC = erkennen van verworven competenties) door VDAB voor deze functie binnen de diensten van de Vlaamse overheid.

2) Je hebt minimaal 1 jaar beroepservaring in dossierbehandeling.

Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma volledig gelijkwaardig verklaard is met het vereiste diploma. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/
Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald of je hebt geen diploma behaald dat overeenstemt met het niveau van de functie (bijvoorbeeld omdat je in aanmerking komt op basis van een toegangsbewijs), moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).

 Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde:

- Je werkt contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie. Ook wie solliciteert via de horizontale mobiliteit, moet beschikken over het hoger vermelde vereiste diploma en de vereiste relevante werkervaring.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Inge Peeters, inge.peeters@ascento.be, 0497 16 79 94).

Wat bieden we?

  • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
  • Je wordt tewerkgesteld in de graad van Medewerker (rang C1) met de bijhorende salarisschaal C111.
  • Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Zie https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator ((opent in nieuw venster)) om zelf een berekening te maken van je bruto en netto maandsalaris, vakantiegeld en eindejaarstoelage.
  • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: 35 dagen vakantie per jaar en opvang tijdens schoolvakanties. Gratis hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer of fietsvergoeding. Meer details vindt u in het selectiereglement.
  • Je hebt recht op een aanvullend pensioen, betaald door de werkgever.
  • Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. Een deel hiervan wordt door de werkgever betaald; het andere deel door de werknemer via een maandelijkse inhouding op het nettosalaris.
  • De arbeidsvoorwaarden op het vlak van arbeidstijd en -plaats zijn goed afgestemd op de combinatie werk-privé.
  • Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen. Je behoudt ten minste de reeds gevaloriseerde ervaring uit de private sector of als zelfstandige.
  • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

De werkplek

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Inge Peeters

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: