De functie in het kort

In uitvoering van Art. VIII.4.§3. van het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016gaat het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) over tot de aanwerving van deskundigen die de lokale overlegplatforms voor gelijke onderwijskansen ondersteunen.De lokale overlegplatforms zijn opgericht in een aantal gemeenten en/of regio's voor het basisonderwijs en voor het secundair onderwijs. Er zijn 70 lokale overlegplatforms actief. De overlegplatforms zijn samengesteld uit de plaatselijke actoren die van belang zijn voor het onderwijs en het bevorderen van gelijke onderwijskansen: scholen, CLB's, vertegenwoordigers van personeel, ouders, leerlingen, socio-economische en socioculturele partners, organisaties die personen met migratieachtergrond en armen vertegenwoordigen, de integratiesector, onthaalbureaus voor nieuwkomers, het schoolopbouwwerk en het lokale bestuur. De LOP-deskundigen werken er samen met plaatselijke voorzitters. Lees meer over de werking van de LOP’s op: http://www.agodi.be/lop (opent in nieuw venster)

We leggen een bijkomende wervingsreserve aan voor alle regio’s, maar er zijn ook al twee vacatures voor LOP-deskundigen met hoofdopdracht in West-Vlaanderen. Met deze oproep willen we ook kandidaten selecteren met interesse voor een tijdelijke aanstelling als LOP-deskundige (voor vervangingsopdrachten).

Wie zoeken we?

Aanwervingsvoorwaarden

· de deskundige beschikt over een diploma van bachelor of master;

· de deskundige geeft blijk van kennis en inzicht in de gelijke kansenproblematiek in het onderwijs;

· de deskundige wordt aangeworven:

o hetzij als personeelslid dat een verlof wegens opdracht in het belang van het onderwijs geniet (detachering van een vast benoemd personeelslid in het onderwijs of CLB ten behoeve van het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming);

o hetzij als personeelslid met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur;

o hetzij als personeelslid met een tijdelijk contract met het oog op een vervangingsopdracht.

Wijze van kandidaatstelling

Geïnteresseerden stellen zich kandidaat door het indienen van een curriculum vitae samen met een uiteenzetting waaruit hun kennis en inzicht in de gelijke kansenproblematiek in het onderwijs blijkt. Bijzonder aandacht dient daarbij te gaan naar het inschrijvingsrecht. De kandidatuurstelling bevat ook de motivatie waarom voor de functie van LOP-deskundige wordt gesolliciteerd.

De kandidaturen worden tegen uiterlijk 10 november 2020 gestuurd naar volgend adres:

Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI)

Patrick Vanspauwen

Koning Albert II-laan 15 (lokaal 4A29) 1210 Brussel

Of via e-mail naar: patrick.vanspauwen@ond.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)

Wat bieden we?

· In geval van een detachering wordt een salaris toegekend dat gelijk is aan het activiteitssalaris dat je zou genieten als je in het onderwijs in dienst was gebleven, en ook een detacheringstoelage. In geval van een contractuele aanstelling wordt het personeelslid bezoldigd in overeenstemming met het diploma en op basis van de onderwijsbarema’s 301 (bachelor diploma) of 501 (master diploma). Ervaring in de privésector of als zelfstandige kan in aanmerking komen voor de berekening van de geldelijke anciënniteit. Mogelijke relevante beroepservaring wordt erkend door de lijnmanager in functie van de vereisten van de job.

· Verplaatsingskosten in het kader van de uitvoering van de opdracht worden vergoed.

· Voor de vakantie geldt de regeling van de Vlaamse ambtenaren, zijnde 35 verlofdagen, de wettelijke feestdagen en de week tussen Kerstmis en Nieuwjaar.

· Het Agentschap voor Onderwijsdiensten ondersteunt en begeleidt de LOP-deskundigen.

· Kandidaten zijn bereid om vorming en nascholing te volgen over de ontwikkelingen binnen de domeinen Onderwijs en Welzijn op het gebied van (kans)armoede, inschrijvingsrecht, nieuwkomers en over de taakuitvoering.

· Kandidaten stellen zich objectief, neutraal en integer op ten aanzien van de deelnemers van het lokaal overlegplatform.

· Alle informatie met vertrouwelijk karakter, die rechtstreeks of onrechtstreeks via de werking van het lokaal overlegplatform verzameld wordt, uitsluitend en voor zover nodig gebruiken ter behartiging van de gelijke onder­wijs­kansen.

· Kandidaten engageren zich onvoor­waar­delijk om de regelgeving die richting geeft aan de werking van de LOP’s naar de letter en de geest uit te voeren en zich daarbij te gedragen naar de instructies van de voorzitter.

De werkplek

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Procedure

 

Reserve en geldigheid

  • Er wordt naar aanleiding van deze selectie een wervingsreserve aangelegd met kandidaten die in de volledige selectieprocedure slagen. Deze reserve heeft een geldigheid van 2 jaar vanaf de datum van de kennisgeving van je resultaat. Desgevallend kan het Agentschap voor Onderwijsdiensten beslissen om de geldigheidsduur van deze reserve te verlengen.
  • Het Agentschap voor Onderwijsdiensten kan je gedurende deze periode voorstellen om in dienst te komen als LOP-deskundige. Indien je twee keer een vacature weigert, schrappen we je uit de lijst en kom je niet langer in aanmerking voor vacatures, waarvoor deze selectieprocedure geldig is. Ook indien je in eerste instantie een aanbod accepteert, maar nadien je mening herziet en niet in dienst komt, verlies je je plaats in de reserve. Het is evident dat je eenmaal in dienst niet langer tot de reserve behoort.

 Selectieprocedure (timing onder voorbehoud)

  • cv-screening: 12 en 13 november 2020
  • interviews: van 16 t.e.m. 27 november 2020

Na het afsluiten van de fase van schriftelijke kandidatuurstelling zal een selectiecommissie nog een sollicitatiegesprek houden met de geselecteerde kandidaten. Een uur voor dat sollicitatiegesprek plaatsvindt krijgt de kandidaat enkele opdrachten. De meeste opdrachten houden verband met inschrijvingsrecht. De selectiecommissie houdt bij de organisatie van deze selectieprocedure rekening met de dan gangbare veiligheidsvoorschriften (COVID-19).

Voor informatie:

Telefonisch: 02/ 553 04 03 of via e-mail: patrick.vanspauwen@ond.vlaanderen.be  

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Patrick Vanspauwen

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Volg werken voor Vlaanderen op: