De functie in het kort

De VMM jaar heeft het afgelopen jaar zijn diensten en kerntaken geëvalueerd en een heroriëntering opgezet via het Traject 2030.Binnen dit Traject 2030 werken we aan de VMM van morgen. Het Traject 2030 is een complex maar noodzakelijk proces voor onze organisatie. Iedereen wil zo snel mogelijk duidelijkheid, maar doordachte beslissingen vragen ook tijd. Het traject is een geleidelijke transitie waarbij we sommige activiteiten opstarten of uitbouwen, en andere activiteiten anders aanpakken of afbouwen. Dat is nodig om mee te kunnen in een veranderende omgeving.
Het thema project en programmamanagement werd in het kader hiervan opgestart.

Het thema buigt zicht over de uitrol van projectmanagement binnen de VMM en richt zich tevens op het definiëren van projecten die nodig zijn om de veranderingen binnen de VMM en op het op een duurzame manier implementeren van de projectresultaten in de reguliere werking.
Jij zal binnen dat team een groep van nieuwe projecten opvolgen. 
Als medewerker programmamanagement zal je de betrokken projectleiders ondersteunen in de projectuitrol en de afstemming met de interne en externe collega’s verzekeren.
Bij deze ondersteuning gaat ook bijzondere aandacht naar intern en extern samenwerken, innovatie, wendbaarheid en oplossingsgerichte houding.

Het strategisch kader en de lange termijndoelstellingen van de VMM bepalen de richting.

Je evalueert de projectportfolio in relatie tot de uitvoering van dit kader & doelstellingen en formuleert voorstellen ter optimalisatie.

De te ontwikkelen en verder uit te bouwen dienstverlening situeert zich op het niveau van de projectwerking binnen de VMM.
De functie is een belangrijke spil in de opgezette projectwerking en heeft zowel interne als externe contacten om zodoende de richting van de projecten te bewaken, bij te dragen in het succes van de projecten en innovatie binnen de projecten te verzekeren alsook om de resultaten op een duurzame manier te verankeren in de processen van de VMM.

De taken  zijn in grote lijnen de volgende:
·ondersteunt projectleiders in dagdagelijkse werking (aanspreekpunt / rapportering) en detecteert ook proactief eventuele nood aan ondersteuning;
·organiseert de programmastuurgroepen (secretaris) en zorgt voor de interactie tussen de projectleiders enerzijds en programmastuurgroep en de directieraad anderzijds;
·verzekert innovatie en duurzaamheid in projectwerking door projectleiders uit te dagen en aan te zetten om over het muurtje te kijken;
·overziet de keten van projecten (Traject 2030, Strategische projecten, …), beheert afhankelijkheden en stemt de uitrol van die projecten daarop af om zodoende het uiteindelijke doel te bereiken;
communiceert over voortgang van projecten binnen VMM, en waar relevant ook buiten VMM (ook als aanzet voor draagvlak) en verzekert betrokkenheid van stakeholders doorheen projectuitrol;
schat in in welke mate risico’s bepalend zijn dan wel gedragen kunnen worden
denkt mee over een doelmatige implementatie van de projectresultaten in de werking van de VMM.

Wil je weten hoe VMM medewerkers hun taak ervaren?  Lees op onze website:  
https://www.vmm.be/jobs/jobs-in-de-kijker

Wie zoeken we?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden:

Voor deze functie komen zowel licentiaten/master als ingenieurs in aanmerking.  Diegenen die een masterdiploma behaalden, zullen aangeworven worden als adjunct van de directeur.  Kandidaten met een ingenieursgraad worden aangeworven als ingenieur.

Je kunt ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert en binnen de 6 maanden na de uiterste inschrijvingsdatum het gevraagde diploma behaalt. Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.

Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma volledig gelijkwaardig verklaard is met het vereiste diploma. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: https://www.naricvlaanderen.be/nl

Als je het vereiste diploma in een ander taal dan het Nederlands hebt behaald of je hebt geen diploma behaald dat overeenstemt met het niveau van de functie (bijvoorbeeld omdat je in aanmerking komt op basis van een toegangsbewijs), moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be )  Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Meer info mbt de gevraagde competenties vind je in het selectiereglement.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je mailen naar vacatures@vmm.be.

 

Wat bieden we?

Het gaat over een contract van onbepaalde tijd.

Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.

Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets wordt vergoed door de werkgever.
Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.

Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
Op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator ((opent in nieuw venster)) kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?
www.werkenvoorvlaanderen.be ((opent in nieuw venster))

De werkplek

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Ann Meert

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: