De functie in het kort

Projectingenieur - ref. 21 05 AOW CGS A

De Projectingenieur staat in voor het exploreren, voorbereiden, ontwerpen en uitvoeren van de bouwprojecten. Pompstations, wachtbekkens, kademuren, dijken, vistrappen, hermeandering en grote oeverwerken zijn voorbeelden van bouwprojecten. Het betreft zowel bouwwerken gericht op de beveiliging tegen overstromingen, projecten die de landschappelijke of ecologische waarde van de waterlopen verbeteren als projecten die de waterbeleving voor burgers verhogen.

De opdracht van de Projectingenieur start bij de planning, probleemverkenning en het vooroverleg en gaat via de opmaak van voorstudies en voorontwerpen over op het definitief ontwerpen van de werken, en de effectieve uitvoering ervan ten velde. Het definitief ontwerpen en uitvoeren van de werken betreft de hoofdmoot van de opdrachten. Alle voorafgaande en begeleidende studies zijn strikt gericht op de realisatie van het concreet project en omhelzen geen breedvoerige algemene (beleids)studies. Het inwinnen van offertes van gegadigde aannemers gebeurt uitsluitend via de wetgeving inzake overheidsopdrachten. Ook het aanvragen van alle vergunningen waaronder de omgevingsvergunning en het aankopen van terreinen om de werken te kunnen op uitvoeren, behoren tot het takenpakket van de Projectingenieur.

Indien je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met de heer Ivo Terrens
tel: 0478 79 51 04 of via e-mail i.terrens@vmm.be

Lees zeker ook het selectiereglement waar de nodige competenties werden opgenomen.
Vragen over het reglement en de procedure stuur je naar vacatures@vmm.be

 

Wie zoeken we?

Je kan deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden:

Je bent in het bezit van een Master diploma (bij voorkeur in civieltechnische richtingen).

Je kunt ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert en binnen de 6 maanden na de uiterste inschrijvingsdatum het gevraagde diploma behaalt. Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.

Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma volledig gelijkwaardig verklaard is met het vereiste diploma. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: https://www.naricvlaanderen.be/nl

Als je het vereiste diploma in een ander taal dan het Nederlands hebt behaald of je hebt geen diploma behaald dat overeenstemt met het niveau van de functie (bijvoorbeeld omdat je in aanmerking komt op basis van een toegangsbewijs), moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be )  Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijken a.meert@vmm.be – 053 72 67 61/ 0473 66 08 35 of a.gyselinck@vmm.be – 053 72 67 73/ 0474 16 02 57 of mailen naar vacatures@vmm.be.

Wat bieden we?

Het gaat over een contract van onbepaalde tijd, op het saldo van de afdeling (vervanging afwezige personeelsleden).

Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.

Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets wordt vergoed door de werkgever.
Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.

Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
Op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator ((opent in nieuw venster)) kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

De werkplek

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Annelien Gyselinck

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Volg werken voor Vlaanderen op: