Interne vacature

Enkel medewerkers van de Vlaamse overheid kunnen solliciteren voor deze vacature.

De functie in het kort

Je ondersteunt de regiomanagementwerking binnen de vervoersregio Leuven of/en de vervoersregio Vlaamse Rand.

Dit betekent dat je in samenspraak met de regiomanagers de interne werking opvolgt. Concreet houdt dit het volgende in:

  • Minder Hinder: je maakt een inschatting van de hinder van projecten en probeert deze tot het minimum te beperken. Hiervoor stem je projecten af op de fysieke omgeving, gelijktijdige evenementen, andere projecten en dergelijke en ga je met de betrokken interne en externe collega’s op zoek naar oplossingen.
  • Je bedenkt (samen met onze interne specialisten) oplossingen met een beperkte financiële impact (max. €500.000) voor vastgestelde knelpunten en bespreekt ze met experten en betrokken partners op de maandelijkse commissie (PCV[1]). Belangrijk is om hierbij draagvlak te vinden voor de finale verkeersveilige oplossing.
  • Adviezen en vergunningen: vanuit je rol ben je op de hoogte van de verschillende lopende projecten in de regio. Vanuit deze expertise geef je input rond vergunningsaanvragen en projectvoorstellen die invloed hebben op gewestwegen. Hierdoor bewaak je de nodige ruimte voor toekomstige mobiliteitsoplossingen.
  • Evaluaties van project(doelstellingen): je gaat op kritische wijze na of uitgevoerde projecten voldoen aan de vooraf opgestelde mobiliteitsdoelstellingen en evalueert het proces dat daarbij doorlopen werd.
  • Je neemt deel aan het intern overleg (Pl+S-overleg) waarbij teams met verschillende expertise onderling op de hoogte gebracht worden van de stand van zaken en inhoud van lopende projecten. Je stemt mee de timing en fasering af tussen projecten. Aangereikte noden worden volgens prioriteit gerangschikt en ingepland binnen de beschikbare kredieten.

Om bovenstaande taken in te vullen, betrek je telkens de verschillende teams binnen de afdeling en binnen de organisatie om zo steeds een overkoepelende visie uit te werken.

Samenwerking, overleg en afstemming staat centraal in je takenpakket om te komen tot oplossingsgerichte antwoorden die tot concrete realisaties leiden.

Je rapporteert aan het afdelingshoofd van de afdeling.

In eerste instantie blijven de  huidige regiomanagers het aanspreekpunt voor externe stakeholders en vertegenwoordigers van AWV in de vervoerregioraden.

Op termijn kan je takenpakket mogelijks evolueren tot het uitgebreider takenpakket van regiomanager (als vervanging).
Concreet houdt dit volgende taken in:

  • Fungeren als aanspreekpunt voor de partners van AWV: je beantwoordt hun vragen of verwijst ze door naar experten binnen de organisatie.
  • Je helpt mee bij de uitwerking van de prioriteiten en de prioriteitstelling van de programma’s. Je waakt erover dat de visie/wensen/verwachtingen van de stakeholders meegenomen worden bij het uitwerken van het programma.
  • Je bent verantwoordelijk voor het voor– en natraject van een project. Je doet de opmaak van de probleemanalyse, het variantenonderzoek en de projectdefinitie in nauw overleg met alle betrokkenen, in de eerste plaats de gemeenten. Daarna wordt het project overgedragen aan de projectmanager die het volledige eigenaarschap opneemt en alle projectgerelateerde taken opneemt.
  • Je zorgt voor een goede coördinatie en opvolging van alle investerings- en onderhoudswerken binnen de regio. De regiomanager neemt als het ware de rol op van “minder hinder” coördinator op tactisch niveau. Op strategisch niveau ligt de verantwoordelijkheid bij de directeurs (opmaak programma’s, planning op langere termijn, …).

Wie zoeken we?

Op uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarden:

Statutaire deelnemingsvoorwaarden via horizontale mobiliteit

Je bent (statutair) ambtenaar in rang A1 of een hogere rang binnen het Agentschap Wegen en Verkeer.
Of je bent (contractueel) tewerkgesteld in een betrekking met een salarisschaal van rang A1 en met een overeenstemmende of gelijkwaardige inhoud als die van de vacante functie binnen het Agentschap Wegen en Verkeer én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking.
Of je bent (contractueel) tewerkgesteld in een gelijkwaardige functie (dit is een functie in dezelfde rang met een salarisschaal die overeenkomt met de salarisschaal van de graad van de vacature) binnen het Agentschap Wegen en Verkeer en je hebt een vrijstelling voor het generieke gedeelte bij aanwerving voor de graad van deze vacature (VPS art. III 22).

Je hebt een masterdiploma.

Je hebt minstens 1 jaar ervaring in het onderhouden van klantencontacten en het samenwerken met belanghebbenden (interne experten, projectmanagers, districtchefs, mobiliteitspartners, nutsmaatschappijen, gemeentes,…) in het kader van infrastructuurprojecten.

Je technische competenties

  • Kennis van de technische voorschriften en regelgeving gangbaar voor de wegenbouw in het Vlaamse Gewest (Standaardbestek 250, wetgeving op overheidsopdrachten, vergunningen, ….) vormt een sterke troef.

Wat bieden we?

Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft. • Je wordt overgeplaatst in de graad van adjunct van de directeur (rang A1) met de bijbehorende salarisschaal A111. Je aanvangssalaris bedraagt minimaal € 3.538,15. • De functie wordt opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing. • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning betreft onder meer door ons digitaal leerplatform. Je eerste 6 maanden vormen een proefperiode met individueel opleidingsprogramma. De proeftijd is niet van toepassing indien je reeds als Vlaams ambtenaar in dezelfde of een hogere rang bent tewerkgesteld.

De werkplek

Adres

Diestsepoort 6, Leuven 3000 BEL

Routeplanner(opent in nieuw venster)

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Yasmine Bauters

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: