De functie in het kort

De specialist applicatiebeheer zorgt samen met collega’s voor de eerstelijns-ondersteuning van een brede groep aan reeds operationele monitoring- en modelleringstoepassingen. Vanuit deze applicaties wordt gezorgd voor een correcte opvolging en afhandeling van bugmeldingen en upgrades.  Vragen van een 25-tal gebruikers binnen de afdeling, een zelfde aantal gebruikers binnen andere afdelingen en externe gebruikers, partners of leveranciers dienen behandeld te worden. Bovendien wordt meegewerkt aan nieuwe projecten of optimalisatieprojecten binnen en buiten de afdeling.

De specialist applicatiebeheer wordt ingeschakeld binnen de afdeling Operationeel Waterbeheer, die instaat voor de online waterkwantiteitsmetingen, de real-time voorspellingen van hoogwater en droogte, offline modellering en scenario-analyses plus het beheer van aanverwante informatiesystemen als o.a. GIS- & specifieke hydrologische beheertoepassingen, afstandsbewakings- & alarmeringssystemen en de portaalsites https://www.waterinfo.be & https://klimaatportaal.vmm.be . De dienst beschikt hiertoe over een ICT-omgeving die bestaat uit een 200-tal servers (fysiek+virtueel) met vnl. Windows-besturingssystemen die gehost zijn in de VMM datacenters in Aalst en Gent.

In eerste instantie is het de taak om te zorgen voor een stabiele en performante ICT-omgeving door mee te werken aan het onderhoud (preventief en curatief), de planning en de verdere uitbouw van deze ICT-omgeving.  Dit omhelst het operationeel houden van alle applicaties die de dienst gebruikt of host alsook het onderhouden en migreren van onderliggende IT-systemen (netwerk, SAN-storage, Oracle- en Microsoft SQL databanken, Hyper-V en Citrix-omgevingen, back-up, firewall, antivirus, …). Om een zo hoog mogelijke beschikbaarheid van deze hoog bedrijfskritische systemen te garanderen, zijn de werkzaamheden ook onderdeel van een permanentie-regeling met wekelijkse beurtrol.

Een tweede taak, betreft het actief bijdragen aan business-, functionele en  technische analyses voor informatiesystemen die worden uitgebreid, nieuw worden opgezet of gemigreerd naar de centrale VMM-omgeving. Dit houdt in dat er wordt afgestemd op de centrale ICT-referentie-architectuur. Er  wordt mee gewerkt aan het ontwikkelen van software-code en scripts (bv. Python) of het instellen van bij voorkeur open databanken (bv. PostGreSQL) en het waar nodig het integreren in bestaande of nieuwe (open) systemen voor geografische en sensor-data en Content/Document Management Systemen. In samenwerking met de dienst Informatica bekijk je welke werkzaamheden het best worden uitgevoerd om  bestaande - meestal licentie-gebaseerde - informatiesystemen te moderniseren met open en herbruikbare componenten.  Je wordt geassisteerd door externe IT-dienstverleners. De administratieve voorbereiding en opvolging van deze projecten maakt ook onderdeel uit van het takenpakket.

Deze werkzaamheden dienen ook uitgevoerd te worden in het kader van de permanentie-regeling. Dit houdt in dat volgens een wekelijkse beurtrol (in principe vroeger 1/5 weken, in de toekomst mogelijk frequenter) de applicatiebeheerder als eerste oproepbaar is voor het uitvoeren van IT-interventies buiten de normale werkuren en in het weekend.

Aanvullende informatie over de resultaatgebieden en de gedragscompetenties lees je in het selectiereglement.

Indien je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met mevrouw Inge De Jongh tel:
0499 80 88 51 of via e-mail i.dejongh@vmm.be

Wie zoeken we?

Deze vacature wordt opengesteld als een knelpuntfunctie. Hierdoor wordt er afgeweken van de diplomavereiste.
1)      Je hebt een masterdiploma in een ICT-richting.
OF
2)     Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid
en
Je hebt minimaal 6 jaar functierelevante ervaring (inclusief stages) in ICT.
OF
3)     Je hebt een bachelorsdiploma in een ICT-richting
en
Je hebt minimaal 6 jaar functierelevante ervaring (inclusief stages) in ICT.  


Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma volledig gelijkwaardig verklaard is met het vereiste diploma. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: https://www.naricvlaanderen.be/nl

Je kunt ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert en binnen de 6 maanden na de uiterste inschrijvingsdatum het gevraagde diploma behaalt. Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.

Als je het vereiste diploma in een ander taal dan het Nederlands hebt behaald of je hebt geen diploma behaald dat overeenstemt met het niveau van de functie (bijvoorbeeld omdat je in aanmerking komt op basis van een toegangsbewijs), moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be )  Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je mailen naar vacatures@vmm.be.

Wat bieden we?

Het gaat over een contract van onbepaalde tijd.

Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.

Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets wordt vergoed door de werkgever.
Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.

Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
Op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator ((opent in nieuw venster)) kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?
www.werkenvoorvlaanderen.be ((opent in nieuw venster))

De werkplek

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Ann Meert

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: