De functie in het kort

Heb jij zin in een nieuwe uitdaging binnen het Agentschap Binnenlands Bestuur? Hou je ervan om aan de slag te gaan met een gemotiveerd team en samen te werken aan een goed beleid? Dan is onderstaande vacature misschien iets voor jou!

Als Teamverantwoordelijke Beleid en Transversale acties sta je aan de wieg van een nieuw team. Samen ga je de uitdaging aan om tal van transversale beleidsacties in goeie banen te leiden. Je komt daarbij in aanraking met meerdere afdelingen en verschillende entiteiten. Als teamverantwoordelijke is het belangrijk om deze beleidsacties te coördineren en een helikopteroverzicht te behouden. Aan de hand van programmamanagement kijk je wat de prioriteiten zijn en waar er meer moet ingezet worden op vlak van personeel en financiële middelen. We zoeken iemand die zin heeft om de leiding te nemen en zelf de nodige inhoudelijke kennis van de materie aan boord kan leggen. De klemtoon ligt in deze functie op het leidinggeven, aansturen, prioriteren en behouden van het overzicht. Als teamverantwoordelijke is het jouw taak om te kijken waar het team zich kan verbeteren. Klinkt dit als de geknipte job voor jou? Aarzel dan niet en lees hieronder meer over het gezochte profiel en de selectieprocedure.

Wie zoeken we?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan ofwel de voorwaarden voor bevordering ofwel de voorwaarden voor horizontale mobiliteit

 

- Voorwaarden voor **bevordering** binnen niveau :

 

1) Je bent een ambtenaar (op proef of vastbenoemd) binnen het Agentschap Binnenlands Bestuur in alle graden van rang A1 of je bent een contractueel personeelslid (al dan niet in proeftijd) binnen het Agentschap Binnenlands Bestuur én geslaagd  voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking en je wordt betaald in een salarisschaal in alle graden van de rang A1.

 

2) Je hebt **minimaal 6 jaar relevante** beroepservaring waarvan minimum **3 jaar leidinggevende ervaring** (hiërarchisch en/of functioneel). Om relevant te zijn als beroepservaring toon je aan op welke manier de kennis, vaardigheden en competenties die je in voorgaande functies hebt verworven relevant zijn voor deze vacature door de link te leggen naar het takenpakket en de competenties uit de functiebeschrijving.

 

3) Je laatste functioneringsevaluatie mag niet besloten zijn met een onvoldoende.

 

- Voorwaarden voor **horizontale mobiliteit**:

 

1) Je werkt als statutair ambtenaar in dezelfde of een hogere rang dan de rang van de vacature binnen het Agentschap Binnenlands Bestuur. Of je bent contractueel tewerkgesteld binnen het Agentschap Binnenlands Bestuur in een betrekking met een salarisschaal van dezelfde rang als de rang van de vacature en met een overeenstemmende of gelijkwaardige inhoud als die van de vacante functie én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking. Of je bent contractueel tewerkgesteld in een gelijkwaardige functie (dit is een functie in dezelfde rang met een salarisschaal die overeenkomt met de salarisschaal van de graad van de vacature) binnen het Agentschap Binnenlands Bestuur en hebt een vrijstelling voor het generieke gedeelte bij aanwerving voor de graad van de vacature (VPS art. III 22).

 

2) Je hebt **minimaal 6 jaar relevante** beroepservaring waarvan minimum **3 jaar leidinggevende ervaring** (hiërarchisch en/of functioneel). Om relevant te zijn als beroepservaring toon je aan op welke manier de kennis, vaardigheden en competenties die je in voorgaande functies hebt verworven relevant zijn voor deze vacature door de link te leggen naar het takenpakket en de competenties uit de functiebeschrijving.

Wat bieden we?

  • Je wordt overgeplaatst of bevorderd in de graad van directeur (rang A2) met de bijbehorende salarisschaal A211 (bij 0 jaar anciënniteit).

  • Je aanvangssalaris is minimaal 4.226,28 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator ((opent in nieuw venster)) kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie. Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je behoudt ten minste de reeds gevaloriseerde ervaring uit de private sector of als zelfstandige. Als ambtenaar behoud je ook je laatst verworven administratieve anciënniteiten.

  • De functie of bevorderingsbetrekking wordt opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing.

  • Je eerste 12 maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma. De proeftijd is niet van toepassing indien je reeds als Vlaams ambtenaar in dezelfde of een hogere rang bent tewerkgesteld.

  • Je wordt pas definitief bevorderd nadat je met goed gevolg de proeftijd hebt doorlopen (VPS art. VI 36).

De werkplek

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Louise Vandenberghe

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: