De functie in het kort

Je bent verantwoordelijk voor:

De juridische ondersteuning bij het toepassen van de wetgeving inzake de heffing op waterverontreiniging en grondwaterwinning en inzake de aanrekening van de saneringskosten
De juridische ondersteuning bij het ontwikkelen van nieuwe beleidsvoorstellen
Het uitwerken van wetswijzigingen gerelateerd aan de nieuwe beleidsvoorstellen of aan obstakels in de wet ten gevolge van nieuwe wendingen of praktische belemmeringen
Het aansturen van het proces rechtsgeschillen en het opvolgen van de rechtspraak m.b.t. de heffingen, o.a. door het opmaken van besluiten en het bespreken van de gerechtelijke uitspraken

De verantwoordelijke Rechtsopvolging Heffingen werkt hiertoe zelfstandig en rapporteert rechtstreeks aan het diensthoofd Heffingen.

Wie zoeken we?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarde(n):

Je werkt als statutair ambtenaar in dezelfde of een hogere rang dan de rang van de vacature binnen de eigen entiteit.
Of
Je bent contractueel tewerkgesteld binnen de eigen entiteit in een betrekking met een salarisschaal van dezelfde rang als de rang van de vacature en met een overeenstemmende of gelijkwaardige inhoud als die van de vacante functie én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking[1].
Of
Je bent contractueel tewerkgesteld in een gelijkwaardige functie (dit is een functie in dezelfde rang met een salarisschaal die overeenkomt met de salarisschaal van de graad van de vacature) binnen de eigen entiteit en hebt een vrijstelling[2] voor het generieke gedeelte bij aanwerving voor de graad van de vacature (VPS art. III 22).
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Meer dan 2 jaar ononderbroken in dienst zijn (ongeacht of het over verschillende functies ging, of over verschillende niveaus).
Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je mailen naar vacatures@vmm.be.


[1] Contractuele selectieprocedures werden algemeen bekend gemaakt indien ze gepubliceerd werden in het Belgisch Staatsblad en/of de website van de VDAB en/of de website van Jobpunt Vlaanderen (tussen 1 januari 2006 en 31 oktober 2014), op de website van VDAB (tussen 1 november 2014 en 31 december 2017), op de website van de VDAB en/of www.werkenvoorvlaanderen.be (vanaf 1 januari 2018).  Voor de contractuele personeelsleden die vóór hun indiensttreding of overheveling geslaagd zijn voor een selectie bij een andere overheid moet de contractuele selectieprocedure vanaf 1 januari 2006  bekend gemaakt zijn op de website van Selor, de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, de VDAB of Jobpunt Vlaanderen  (VPS art. III 31). 

[2] Je hebt die vrijstelling behaald naar aanleiding van een selectieprocedure binnen de diensten van de Vlaamse overheid.

Wat bieden we?

Functierelevante privé-ervaring kan worden in aanmerking genomen voor de berekening van de geldelijke anciënniteit (artikel VII 2, §1 VPS).

Meer info over het niveau en salaris vind je op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator ((opent in nieuw venster)).

De werkplek

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Ann Meert

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: