De functie in het kort

Werftoezichter Ref. 22 32 BIW CGS B - knelpuntfunctie

De Werftoezichter staat samen met de projectingenieur in voor het voorbereiden, ontwerpen en uitvoeren van onze bouwprojecten. Pompstations, wachtbekkens, kademuren, vistrappen,  herinrichting van waterlopen en dijken zijn voorbeelden van bouwprojecten. Het betreft zowel bouwwerken gericht op de beveiliging tegen overstromingen als projecten die de landschappelijke, belevingswaarde of ecologische waarde van de waterlopen verbeteren.

De taken van de Werftoezichter zijn zeer uitvoeringsgericht. De opdracht start bij de planning, probleemverkenning en het vooroverleg en gaat via de opmaak van voorstudies en voorontwerpen over op het definitief ontwerpen van de werken. Bij de uitvoering van de werken heeft de werftoezichter een controlerende rol t.a.v. de aannemers. Ook is hij hun eerste aanspreekpunt.

Lees zeker ook het selectiereglement waar de procedure, data en competenties in opgenomen zijn.

Indien je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met de heer Kris Soete +32 478 79 51 54 of via k.soete@vmm.be

Wie zoeken we?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden:

Je bent in het bezit van een bachelor diploma met voorkeur voor bouw / topografie
Deze vacature wordt opengesteld als een knelpuntfunctie waardoor je ook kan deelnemen indien je beschikt over een diploma of getuigschrift secundair onderwijs EN je beschikt over professionele ervaring (aan te tonen adhv het inschrijvingsformulier).
Deze vacature wordt opengesteld als een knelpuntfunctie. Hierdoor wordt er afgeweken van de diplomavereiste.
1)      Je hebt een Bachelorsdiploma met voorkeur bouw of topografie.
OF
2)     Je hebt diploma of getuigschrift secundair onderwijs dat toegang geeft tot niveau C binnen de Vlaamse overheid
EN
Je hebt minimaal 2 jaar functierelevante ervaring (inclusief stages).

Technische competenties:

- je bent in het bezit van een rijbewijs B;
- goede kennis van de waterbouwkunde langs onbevaarbare waterlopen, met inbegrip van de natuur-technische milieubouw;
- basiskennis van de principes van integraal waterbeheer;
- goede kennis van bouwtechniek, methodes en -codes;
- goede kennis van de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten, opmaak van bestekken, meetstaten en lezen van plannen;
- goede kennis van MS Windows en de meest courante Office-toepassingen.

Pluspunten:

- in staat zijn zelf plannen op te stellen;
- beschikken over kennis inzake topografie;
- overweg kunnen met CAD en GIS pakketten;
- kennis van de relevante wetgeving en reglementering die van toepassing zijn op de functie
(wetgeving inzake water, milieu, ruimtelijke ordening, natuur, veiligheid en gezondheid)

Lees zeker ook het selectiereglement waar de procedure, data en competenties in opgenomen zijn.

Je kunt ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert en binnen de 6 maanden na de uiterste inschrijvingsdatum het gevraagde diploma behaalt. Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.

Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma volledig gelijkwaardig verklaard is met het vereiste diploma. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: https://www.naricvlaanderen.be/nl

Als je het vereiste diploma in een ander taal dan het Nederlands hebt behaald of je hebt geen diploma behaald dat overeenstemt met het niveau van de functie (bijvoorbeeld omdat je in aanmerking komt op basis van een toegangsbewijs), moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be )  Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je mailen naar vacatures@vmm.be.

Wat bieden we?

Het gaat over een contract van onbepaalde tijd.

Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.

Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets wordt vergoed door de werkgever.
Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.

Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
Op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator ((opent in nieuw venster)) kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?
www.werkenvoorvlaanderen.be ((opent in nieuw venster))

De werkplek

Adres

Koning Albert II-Laan 20/16, Graaf De Ferraris - bus 16, Brussel 1000 BEL

Routeplanner(opent in nieuw venster)

Hoe solliciteren?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Annelien Gyselinck

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Volg werken voor Vlaanderen op: