Gedaan met laden. U bevindt zich op: Sinds 1 januari 2022: categorieën, voorwaarden en nodige documenten voor aanvraag eerste beroepskaart

Sinds 1 januari 2022: categorieën, voorwaarden en nodige documenten voor aanvraag eerste beroepskaart

U hebt een beroepskaart nodig als u als buitenlander een zelfstandige beroepsactiviteit wilt uitoefenen in het Vlaamse Gewest. Op 1 januari 2022 trad het nieuwe decreet over beroepskaarten in werking. Dat betekent dat er sindsdien nieuwe toelatingsvoorwaarden gelden. Op deze pagina vindt u alles over de 3 categorieën van activiteiten waarvoor u sinds 1 januari 2022 een eerste beroepskaart kunt aanvragen. Per categorie vindt u ook de voorwaarden en de nodige documenten. 

Drie categorieën

Er zijn 3 categorieën van zelfstandige beroepsactiviteiten waarvoor u een beroepskaart kan aanvragen. Om in aanmerking te komen voor een beroepskaart moet uw zelfstandige activiteit in 1 van deze categorieën passen:

 • zelfstandige beroepsactiviteit met een economische meerwaarde (klassieke onderneming)
 • zelfstandige beroepsactiviteit met een innovatieve meerwaarde
 • zelfstandige beroepsactiviteit met een sportieve, culturele of artistieke meerwaarde.

Nodige documenten voor elke eerste aanvraag

Om uw eerste beroepskaart aan te vragen, hebt u sinds 1 januari 2022 alle van de volgende documenten nodig:

 • kopie van uw buitenlandse identiteitskaart of uw internationaal paspoort
 • kopie van uw geldige Belgische verblijfsvergunning indien u zich op Belgisch grondgebied bevindt. Dit moet 1 van de volgende documenten zijn:
  • bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister (= elektronische verblijfskaart type A)
  • Europese blauwe kaart (= elektronische verblijfskaart type H)
  • Aankomstverklaring (= bijlage 3)
  • bijzondere identiteitskaart voor diplomatiek personeel. We raden aan, alvorens een beroepskaart aan te vragen, na te gaan bij het Protocol (FOD Buitenlandse Zaken) of uw diplomatieke identiteitskaart zal worden ingetrokken bij een eventuele toekenning van de beroepskaart.
  • Voorlopig verblijfsattest (= bijlage 15)
  Het is niet langer mogelijk om een aanvraag in België in te dienen op basis van een attest van immatriculatie omwille van volgende redenen:
  • uw verblijfssituatie valt niet onder de definitie van wettig verblijf volgens het decreet van 15 oktober 2021 over de uitoefening van zelfstandige beroepsactiviteiten door buitenlandse onderdanen
  • uw verblijfssituatie is te precair om in een zelfstandigenstatuut te kunnen starten.
  Als u toch een beroepskaart wilt aanvragen, zult u uw aanvraag moeten indienen via de Belgische ambassade in het land waar u wel een geldig verblijf heeft. In dat geval bestaat het risico dat u uw tijdelijk statuut van gezinshereniger of asielzoeker in België verliest. Bovendien verliest u ook het statuut op basis waarvan het attest van immatriculatie werd bekomen.
 • uittreksel uit het strafregister van maximaal 6 maanden oud, uitgereikt door de bevoegde instanties van het land waar u gemachtigd bent te verblijven
 • kopie van uw diploma minimaal kwalificatieniveau 4 (VKS 4 = niveau secundair onderwijs)
 • bewijs dat u zal beschikken over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen om te voorzien in uw levensonderhoud of in dat van uw gezin (referentiekader is 120% van het leefloon) en dit vanaf toekenning beroepskaart.
 • financieel plan of liquiditeitsprognose. Gebruik hiervoor liefst het “template voor een financieel plan”.

Alle documenten in uw dossier moeten aangeleverd worden in het Nederlands, Frans, Duits of Engels.

Nodige documenten afhankelijk van de categorie van uw zelfstandige activiteit, juridische vorm en functie

Controleer hierboven tot welke categorie uw zelfstandige beroepsactiviteit behoort.

Download overzicht verplichte documenten voor eerste aanvraag beroepskaart

Evaluatie van uw aanvraag

De dossierbehandelaar bepaalt op basis van de ontvangen documenten of u de categorie van uw zelfstandige beroepsactiviteit correct hebt ingeschat en herkwalificeert deze indien nodig.

Is uw dossier onvolledig, dan wordt u op de hoogte gebracht via e-mail. U hebt vanaf de dag volgend op deze kennisgeving 30 dagen de tijd om de ontbrekende documenten of gegevens te bezorgen via e-mail. Indien u deze niet tijdig bezorgt, wordt uw aanvraag onontvankelijk verklaard.

De inhoudelijke beoordeling van de documenten gebeurt op basis van alle bovenstaande informatie.

Uw aanvraag kan geweigerd worden om één of meer van de volgende redenen (deze lijst is niet beperkend):

 • Uw dossier bevat onjuiste, vervalste of onrechtmatig verkregen gegevens, verklaringen of onrechtmatig verrichte aanpassingen.
 • De voorwaarden van de bijhorende categorie werden niet vervuld.
 • De zelfstandige activiteit werd opgestart of wordt uitgevoerd met als hoofddoel:
  • het verkrijgen van een beroepskaart
  • de binnenkomst van buitenlandse werknemers of zelfstandigen te vergemakkelijken.
 • Uw onderneming voert geen economische of maatschappelijke activiteiten uit.
  • Economische activiteiten zijn activiteiten die een financiële bijdrage leveren aan de samenleving. Bijvoorbeeld: als u een onderneming opstart, wordt dit gezien als een economische activiteit want deze opstart brengt fiscale verplichtingen met zich mee, zoals het betalen van btw. De opbrengst hieruit kan de overheid investeren in de samenleving.
  • Maatschappelijke activiteiten zijn alle activiteiten uitgeoefend door een natuurlijk persoon of een rechtspersoon.
 • Uw kredietwaardigheid of die van uw onderneming is ongunstig.
 • Uw onderneming is failliet of in staat van kennelijk onvermogen, zit in een procedure tot faillissementsverklaring of heeft een gerechtelijke reorganisatie aangevraagd of gekregen.
 • U houdt zich niet aan de verplichtingen die zijn opgelegd door de fiscale of de sociaalrechtelijke regelgeving.