Sinds 22 april 2019 is de regelgeving gewijzigd voor de erkenning van het beroep van orthoptist-optometrist.

Opticiens of optometristen die de technische prestaties en toevertrouwde handelingen in de oogzorg willen blijven stellen, moeten over een erkenning of voordeel op basis van verworven rechten en een visum van orthoptist-optometrist beschikken.

Een definitieve erkenning op basis van uw diploma, krijgt u:

  • Als u een diploma hebt dat volledig voldoet aan de kwalificatievereisten voor het beroep van orthoptist-optometrist. Het gaat om een diploma van 180 ECTS studiepunten met stage van 600 uren waarvan de inhoud overeenkomt met de domeinen opgesomd in artikel 3 van het koninklijk besluit van 27 februari 2019 betreffende het beroep van orthoptist-optometrist.
  • Als u vóór 22 april 2023 over een graduaat of bachelordiploma beschikt in het domein van de oogzorg van minimum 180 ECTS studiepunten met een stage van 600 uren, komt u in aanmerking voor een erkenning van orthoptist-optometrist. Concreet krijgt u een definitieve erkenning als u uiterlijk voor de datum van 7 juli 2017 een opleiding tot orthoptist hebt aangevat.
  • Als u een graduaat of bachelordiploma hebt in het domein van de orthoptie-optometrie, dat een opleiding bekroont waarvan het niveau, maar niet de volledige theoretische of theoretische en praktische opleiding en stages, overeenstemt met de in artikel 3 bedoelde opleiding.

Komt u niet in aanmerking voor een erkenning op basis van uw diploma, dan kunt u:

Een voordeel op basis van verworven rechtenals u over voldoende ervaring en bekwaamheid beschikt tot het stellen van deze prestaties en/of handelingen. De aanvraag moet gebeuren voor 22 april 2023.
Een bijkomende opleiding volgenzodat u in aanmerking komt voor een erkenning
met het diploma van opticien, bepaalde Syntra-opleiding of ander soortgelijk diploma’ of getuigschrift een erkenningsaanvraag indienenDien uw diploma in via het e-loket en wacht op het advies van de experten in de orthoptie-optometrie.

Hoe een erkenningsaanvraag doen?

Ga naar het e-loket van Zorg en Gezondheid ((opent in nieuw venster)).

  • Kies Beroep ‘Orthoptist-optometrist’.
  • Kies bij Type aanvraag ‘Aanvraag erkenning/registratie’.
  • Kies dan ‘Tewerkstellingsattest gedurende minstens 3 jaar voor de uiterste datum van de verworven rechten + bijkomende bewijsstukken voor het verkrijgen van voordeel verworven rechten’.
Vernietiging Koninklijk Besluit betreffende beroep orthoptist-optometrist door Raad van State

Het agentschap Zorg en Gezondheid heeft vernomen dat het koninklijk besluit van 27 februari 2019 betreffende het beroep van orthoptist-optometrist door de Raad van State werd vernietigd, en dit wordt ook bevestigd op de website van de Raad van State ((opent in nieuw venster)) zelf.

Daarom is beslist om de dossierbehandeling op te schorten (dit geldt voor zowel erkenningsaanvragen als aanvragen voor een voordeel op basis van verworven rechten).

Het Agentschap Zorg en Gezondheid, als erkennende overheid, wacht nu het noodzakelijke overleg met de federale overheid af om te bepalen welke rechtsgevolgen aan deze vernietiging van het Koninklijk Besluit moeten verbonden worden.

Tot op het moment dat deze afstemming heeft plaatsgevonden, blijft de status van de reeds afgeleverde erkenningen en de reeds afgeleverde voordelen op basis van verworven rechten ongewijzigd.