De wettelijke erfgenamen

Als iemand overlijdt, dan wijst de wet de erfgenamen aan. Een wettelijk erfgenaam is iemand die erft op grond van deze wettelijke regels, die rekening houden met de verwantschap tussen de overledene en de nabestaanden.

De wettelijke erfgenamen worden ingedeeld in verschillende categorieën:

Partners:

  • de langstlevende echtgenoot/echtgenote of de wettelijk samenwonende partner

Erfgenamen in rechte lijn:

  • de kinderen - kleinkinderen - achterkleinkinderen (descendenten)
  • de ouders - grootouders - overgrootouders (ascendenten)

Erfgenamen in zijlijn:

  • broers en zusters - neven en nichten - achterneven en achternichten
  • ooms en tantes of hun kinderen.

De algemeen legataris

Als u in uw testament een bepaald goed (een goed, een som geld, ...) nalaat aan een bepaald persoon (testamentaire begunstiging), dan noemt men dit een legaat. De persoon aan wie u iets nalaat is de legataris. De legataris kan een persoon zijn, maar kan ook een organisatie of een instelling zijn, zoals een goed doel.

Als deze testamentaire begunstiging betrekking heeft op de volledige nalatenschap, noemt men de begunstigde een algemeen legataris.

Gezamenlijke of individuele aangifte

U kunt vrij kiezen op welke wijze u de aangifte indient:

  • als een gezamenlijke aangifte.

Dit veronderstelt dat alle erfopvolgers samen de aangifte invullen en ondertekenen. Er wordt een globale afrekening (aanslagbiljet) verstuurd naar het adres van de woonstkeuze.

  • als een individuele aangifte.

In dit geval ontvangt u een individuele afrekening (aanslagbiljet).

Het aangifteformulier is slechts geldig voor de indieners die het formulier hebben ondertekend.