crossloginquestion-circlesearchup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Stuur een e-mail
  Terug naar overzicht

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Energieprestatieregelgeving (EPB) voor nieuwbouw en renovatie

  Alle gebouwen in Vlaanderen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd of een melding wordt gedaan, moeten aan bepaalde energienormen voldoen. Die normen worden de EPB-eisen genoemd. EPB staat voor ‘Energieprestaties en Binnenklimaat’.

  • Voor nieuwbouw (of gelijkwaardig) gelden er EPB-eisen op vlak van:
   • thermische isolatie: K-peil (globale warmte-isolatie van het gebouw), U- en R-waarden
   • energieprestatie: E-peil, netto-energiebehoefte voor verwarming, minimumaandeel hernieuwbare energie
   • binnenklimaat: ventilatie, beperken van het risico op oververhitting.
  • Voor renovatie en bij functiewijzigingen zijn er ook EPB-eisen voor thermische isolatie, energieprestatie, binnenklimaat.
   Sinds 2015 zijn er ook EPB-eisen voor technische installaties: verwarming, sanitair warm water, ijswatersysteem, centraal ventilatiesysteem met mechanische toe- en afvoer. In niet-woongebouwen zijn er ook eisen voor de verlichting.

  Voorwaarden

  De energieprestatieregelgeving is van toepassing op alle werkzaamheden aan gebouwen:

  • die kaderen in een vergund geheel waarvoor een stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd of een melding werd gedaan vanaf 1 januari 2006 (dus ook op de niet-vergunningsplichtige werken die samen met de vergunningsplichtige werken worden uitgevoerd)
  • én die verwarmd of gekoeld worden. Elk nieuw of gerenoveerd gebouw is dus EPB-plichtig, behalve
   • gebouwen waarvoor een specifieke vrijstelling geldt
   • industriegebouwen waarvan op het moment van de vergunningsaanvraag of melding zeker is dat geen klimatisatie-installatie zal worden geplaatst.

  Voor bouwaanvragen tot 31-12-2014 zijn de EPB-eisen van toepassing op gebouwen die verwarmd of gekoeld worden ten behoeve van mensen. Elk gebouw (uitgezonderd industrie en landbouw) waarin mensen wonen, werken, logeren, sporten, verzorgd worden, inkopen doen, hun vrije tijd doorbrengen, enzovoort wordt altijd beschouwd als geklimatiseerd.

  De EPB-eisen zijn niet voor alle gebouwen dezelfde. Welke EPB-eisen er gelden voor een bouwproject, is afhankelijk van de:

  • bestemming van het gebouw (voor een woning gelden er andere eisen dan voor een kantoor, school, industrieel gebouw, ziekenhuis, horeca, winkels, ...)
  • aard van de werken (voor nieuwbouw gelden er andere eisen dan bijvoorbeeld voor renovatie)
  • jaar van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning.

  Aan welke EPB-eisen moet mijn bouwproject voldoen?

  Gebruik daarvoor de online EPB-wegwijzer. Na het invullen van een aantal basisgegevens, komt u te weten aan welke specifieke eisen uw bouwproject moet voldoen.

  Op de website energiesparen.be vindt u ook de EPB-eisentabellen per jaar. Het jaar waarin u een stedenbouwkundige vergunning hebt aangevraagd, bepaalt de EPB-eisen en dus niet het jaar waarin de vergunning goedgekeurd is.

  Om de paar jaren worden de EPB-eisen strenger.

  Voor wooneenheden zijn de onderstaande E-peilnormen van toepassing. Het jaar waarin u een stedenbouwkundige vergunning hebt aangevraagd, bepaalt de EPB-eisen en dus niet het jaar waarin de vergunning goedgekeurd is.

  Datum aanvraag bouwvergunning Maximaal E-peil
  van 2006 tot eind 2009 E100
  van 2010 tot eind 2011 E80
  van 2012 tot eind 2013 E70
  van 2014 tot eind 2015 E60
  van 2016 tot eind 2017 E50
  van 2018 tot eind 2019 E40
  2020 E35
  2021 E30

   

  Procedure

  Tijdens het bouwproces moeten er een aantal stappen gevolgd worden. Er zijn verplichtingen voor de aangifteplichtige (bouwheer of opdrachtgever van het bouwproject), voor de architect en voor de verslaggever.

  Vóór de werken

  • Vóór de start van de werkzaamheden moet u als aangifteplichtige een verslaggever aanstellen. Die verslaggever kan de ontwerpende architect van het gebouw zijn, maar ook een andere architect of ingenieur.
  • Vóór de start van de werken moet de verslaggever een voorafberekening maken om te controleren of er met de vooropgestelde maatregelen aan de EPB-eisen voldaan zal worden. De verslaggever maakt hiervoor een berekening (de startverklaring) op basis van het ontwerp, de lastenboeken, de offertes, ... Voor die berekening gebruikt hij het softwarepakket van de overheid. Die voorafberekening moet als startverklaring voor aanvang van de werken elektronisch ingediend worden bij het Vlaams Energieagentschap (VEA). Als de voorafberekening toont dat op basis van het ontwerp de eisen niet behaald worden, maakt de verslaggever één voorstel op waarmee de eisen wel worden behaald. Het staat de aangifteplichtige vrij om dat voorstel uit te voeren en bepaalde materialen en installaties al dan niet bij te sturen om aan de eisen te voldoen. De elektronische startverklaring vermeldt de startdatum van het werk en is ook het bewijs van aanstelling van de verslaggever.

  Tijdens de werken

  • Tijdens het uitvoeren van de werken worden alle zaken die de thermische isolatie, de energieprestatie en het binnenklimaat van het gebouw beïnvloeden nauwkeurig bijgehouden. In deze fase behoudt de aangifteplichtige de vrijheid om bepaalde materiaal- of installatiekeuzes te veranderen. Als de architect merkt dat (door een slechte keuze van materiaal of installatie) de EPB-eisen misschien niet gehaald worden, dan moet hij dat melden aan de aangifteplichtige en de verslaggever.

  Na de werken

  • U moet als aangifteplichtige aantonen dat het gebouw in orde is met de energieprestatieregelgeving en voldoet aan de EPB-eisen. De verslaggever maakt daarvoor een berekening (de EPB-aangifte) op basis van vaststellingen, lastenboeken, facturen, ... Voor die berekening gebruikt hij het softwarepakket van de overheid. Deze EPB-aangifte moet tijdig ingediend worden bij het Vlaams Energieagentschap.
  • Nadat de EPB-aangifte bij het Vlaams Energieagentschap is ingediend, levert de verslaggever u ook het verplichte energieprestatiecertificaat voor nieuwbouw af. Dat certificaat bestaat alleen voor gebouwen waarvoor een E-peil-eis geldt (dus voor nieuwbouw en niet voor verbouwingen).

  Boete

  De aangifteplichtige kan een administratieve boete krijgen als:

  • de startverklaring niet (tijdig) wordt ingediend
  • de EPB-aangifte niet (tijdig) wordt ingediend (na aanmaningsbrief)
  • er niet voldaan is aan één of meer EPB-eisen. Hoe groter de overtreding, hoe hoger de boete.

  Ook de verslaggever kan een boete krijgen als blijkt dat de EPB-aangifte niet overeenstemt met de gebruikte materialen en de toegepaste technieken.

  Uitzonderingen

  Op energiesparen.be vindt u een overzicht van welke gebouwen of werken (gedeeltelijk of volledig) kunnen worden vrijgesteld van de EPB-eisen.

  Voor onderstaande werkzaamheden is de energieprestatieregelgeving niet van toepassing.

  • Werkzaamheden waarvoor volgens de stedenbouwwetgeving geen tussenkomst van een architect vereist is én waarbij het beschermd volume van het gebouw kleiner is dan 3000 m3. De vervanging van ramen (zonder vergunning voor een ander werk aan het gebouw) en het plaatsen van een verwarmingsinstallatie bijvoorbeeld.
  • Aanvragen die ingediend werden vóór 1 januari 2006. Voor deze dossiers gelden de procedures en de eisen van de vroegere isolatieregelgeving.
  • Werkzaamheden in niet-verwarmde vrijstaande garages, plantenserres, stallingen voor dieren, ...
  • Vervangen van ramen (zonder vergunning voor een ander werk aan het gebouw), plaatsen van een verwarmingsinstallatie, ...
  • Een interne verbouwing: bijv. inrichting van een zolderverdieping tot appartement, zonder werken aan de warmteverliesoppervlakten.
  • Aanvragen voor technische werken, terreinaanlegwerken, ...

  Publicaties

  Nieuwe EPB-eisen voor 2015 en 2016 voor nieuwbouw en renovatie (1 exemplaar)

  De brochure licht de energieprestatieregelgeving (EPB) in Vlaanderen toe en bevat informatie over de manier waarop bouwers op een doordachte manier energie kunnen besparen bij het bouwen en verbouwen van een woning.

  Nieuwe EPB-eisen voor 2015 en 2016 voor nieuwbouw en renovatie (20 exemplaren)

  De brochure licht de energieprestatieregelgeving (EPB) in Vlaanderen toe en bevat informatie over de manier waarop bouwers op een doordachte manier energie kunnen besparen bij het bouwen en verbouwen van een woning.

  10 jaar EPB in Vlaanderen - het ABC van EPB

  In 2016 bestaat de regelgeving op het vlak van energieprestatie en binnenklimaat (EPB) tien jaar. De energieprestatieregelgeving leerde Vlamingen energiezuiniger te bouwen. Het ABC laat bouwers en verbouwers kennismaken met de belangrijkste EPB-begrippen. Het bevat ook quotes uit de bouwsector en nuttige en ludieke weetjes.

  Wat zijn de taken van de bouwheer (opdrachtgever) en de verslaggever?

  Wat is mijn taak als bouwheer / opdrachtgever / eigenaar?

  De bouwheer is de persoon die de opdracht geeft om een gebouw te (ver)bouwen. De bouwheer is meestal ook de eigenaar. Hij wordt ook de aangifteplichtige genoemd.

  Taken van de bouwheer:

  • U moet een verslaggever aanstellen.
   • In sommige gevallen is de verslaggever de betrokken architect, maar het kan ook een iemand anders zijn.
   • De verslaggever moet een diploma hebben van architect, burgerlijk ingenieur-architect, burgerlijk ingenieur, industrieel ingenieur, interieurarchitect (met diploma vanaf 2011) of bio-ingenieur.
    Sinds 2015 kunnen mensen met volgende diploma's ook verslaggever zijn:
    • graduaat bouw
    • bachelor bouw
    • bachelor elektromechanica, afstudeerrichting klimatisering
    • architect-assistent of bachelors in de toegepaste architectuur
    • interieurarchitect (zonder beperking in tijd).
  • Voor de start van de werken moet u erop toezien dat uw verslaggever de startverklaring indient bij het Vlaams Energieagentschap (VEA).
  • U geeft alle wijzigingen in materiaalkeuze en/of keuze van maatregelen en installaties door aan de verslaggever en de architect. Die wijzigingen kunnen namelijk een invloed hebben op de energieprestatie van het gebouw.
  • Bij de ingebruikname van het gebouw of na het beëindigen van de werken brengt u de verslaggever op de hoogte. In samenspraak met de verslaggever worden de nodige gegevens verzameld en verwerkt in de EPB-aangifte.
  • U moet er op toezien dat uw verslaggever de EPB-aangifte tijdig naar het Vlaams Energieagentschap (VEA) stuurt als bewijs dat de woning voldoet aan de EPB-eisen. De uiterste indiendatum voor een EPB-aangifte is sinds 28-3-2014
   • zes maanden na de eerste van de volgende twee datums:
    • datum van de ingebruikname van de woning (bij nieuwbouw is dat de datum van domiciliëring)
    • datum van het beëindigen van de vergunnings- of meldingsplichtige werken.
   • en in elk geval uiterlijk vijf jaar na de goedkeuringsdatum van de stedenbouwkundige vergunning of na de meldingsdatum.
  • De aangifteplichtige vraagt de verslaggever om na het elektronisch indienen van de EPB-aangifte een papieren versie te bezorgen van de aangifte. Als het om een nieuwbouw gaat, is er samen met de aangifte ook een energieprestatiecertificaat ter beschikking. U houdt van elk document een ondertekend exemplaar.

  Wat doet de verslaggever?

  1. Vóór de start van de werkzaamheden.
   • Hij registreert zich bij de energieprestatiedatabank van het Vlaams Energieagentschap (VEA).
   • Hij maakt een voorafberekening op basis van het ontwerp, lastenboek, offertes en gebruikt hierbij het software-pakket van de Vlaamse overheid. Dit document is de startverklaring.
   • De verslaggever dient de startverklaring elektronisch in bij het Vlaams Energieagentschap (VEA).
   • Hij ontvangt een afdruk van de startverklaring en laat dat document ondertekenen door de bouwheer, de architect en de verslaggever zelf. Hij houdt het ondertekend document bij. 
  2. Tijdens de uitvoeringsfase.
   • De verslaggever houdt alle zaken die invloed kunnen hebben op de energieprestatie van de woning nauwkeurig bij.
   • Hij houdt ook rekening met eventuele wijzigingen in materiaalkeuze.
  3. Ten laatste 6 maanden na ingebruikname van de woning of binnen de 6 maanden na het beëindigen van de vergunningsplichtige of meldingsplichtige werken:
   • De verslaggever rapporteert waarheidsgetrouw aan VEA over de gebruikte materialen en de uitgevoerde maatregelen. Hij maakt een berekening op basis van de vaststellingen, lastenboek, facturen en gebruikt hierbij het software pakket van de Vlaamse overheid. Dit document is de EPB-aangifte.
   • De verslaggever dient de EPB-aangifte elektronisch in bij het Vlaams Energieagentschap, als bewijs dat de woning voldoet aan de EPB-regelgeving.
   • De verslaggever en de bouwheer ondertekenen de EPB-aangifte.
   • De verslaggever geeft, in geval van nieuwbouw, aan de bouwheer ook het energieprestatiecertificaat van de woning af.

  Bij wie kan ik terecht voor meer informatie?

  Voor meer informatie over de energieprestatieregelgeving kunt u terecht bij uw architect. De overheid heeft de architecten voldoende ingelicht met een specifiek opleidingspakket. Met de software die de overheid ter beschikking stelt, kan een architect of verslaggever berekenen of het ontwerp zal voldoen aan de energieprestatieregelgeving.

  Op de website energiesparen.be vindt u meer informatie over de energieprestatieregelgeving.

  Is een energieprestatiecertificaat of een EPB-verslag ook verplicht in de andere gewesten?

  Op de website van Leefmilieu Brussel vindt u informatie over EPB-regelgeving en EPB-certificaat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  Voor informatie over de regelgeving over het energieprestatiecertificaat en EPB in het Waalse gewest kunt u terecht op de energieportaalsite van het Waalse gewest.

  Hoe kan ik mijn woning ventileren om te voldoen aan de EPB-regelgeving?

  Welke EPB-eisen voor ventilatie van toepassing zijn op uw nieuwbouw- of renovatieproject (met bouwaanvraag vanaf 1-1-2006), kunt u nakijken via de EPB-wegwijzer.

  Op de de website energiesparen.be vindt u algemene informatie over de verschillende mogelijke systemen voor ventilatie in een woning.

  Op de website van het Wetenschappelijk Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf vindt u de ventilatiegids ‘Ventilatie in 12 stappen. Gids van de WTCB’.

  Hoe word ik EPB-verslaggever?

  Om EPB-verslaggever te kunnen worden

  • moet u het juiste diploma hebben
  • moet u zich registreren in de energieprestatiedatabank op de website van het Vlaams Energieagentschap.

  Vereist diploma

  Als verslaggever moet u een van volgende diploma's hebben:

  • architect of master in de architectuur
  • burgerlijk ingenieur-architect of master in de ingenieurswetenschappen - architectuur
  • burgerlijk ingenieur of master in de ingenieurswetenschappen
  • industrieel ingenieur of master in de industriële wetenschappen
  • technisch ingenieur
  • bio-ingenieur of Master in de bio-ingenieurswetenschappen
  • interieurarchitect
  • master in de interieurarchitectuur.

  Sinds 2015 komen ook deze diploma's in aanmerking:

  • interieurarchitect
  • graduaat bouw
  • bachelor bouw
  • bachelor elektromechanica, afstudeerrichting klimatisering
  • architect-assistent
  • bachelor in de toegepaste architectuur.

  Erkenningsregeling voor EPB-verslaggevers

  Sinds 2015 is er een erkenningsregeling voor verslaggevers. Het juiste diploma hebben, is dan niet meer voldoende om zich te kunnen registreren als verslaggever.

  • Alle verslaggevers zullen een verklaring op erewoord moeten naleven en een permanente vorming moeten volgen om erkend te blijven.
  • Nieuwe verslaggevers en bestaande niet-actieve verslaggevers zullen ook nog een aanvullende opleiding moeten volgen en moeten slagen voor een centraal examen.
  • Verslaggevers die tussen 2012 en 2014 een sanctie kregen van het VEA (omwille van kennelijke onbekwaamheid of methodologische fouten) moeten vóór 1 juli 2016 geslaagd zijn voor een centraal examen.

  Wat is het e-peil van een gebouw?

  Een E-peil is een score die aangeeft hoe energiezuinig een gebouw is. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw is.

  Een E-peil wordt enkel berekend bij nieuwbouw, waarvoor er een stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd na 31 december 2005.
  In Vlaanderen krijgt u na de bouw van uw (nieuwbouw)woning van uw verslaggever een certificaat waarop het E-peil wordt weergegeven. Dat certificaat noemt men het ‘energieprestatiecertificaat voor nieuwbouw’.

  Het E-peil van uw nieuwbouwwoning met een bouwaanvraag die ingediend werd in 2014 en 2015 mag maximaal E60 zijn.
  Het E-peil van uw nieuwbouwwoning met een bouwaanvraang die ingediend wordt in 2016 en 2017 mag maximaal E50 zijn.

  Als het E-peil van uw woning hoger is dan het maximale e-peil, dan krijgt u een boete. Die boete is afhankelijk van de overtreding: hoe groter de overtreding, hoe groter de boete.

  Wie zeer energiezuinig bouwt, wordt beloond. Als het E-peil van uw woning lager is dan het maximale E-peil, dan kunt u bij de netbeheerder een  E-peilpremie aanvragen als uw bouwaanvraag ingediend wordt uiterlijk op 31-12-2016. Voor een zeer energiezuinig gebouw krijgt u automatisch ook een vermindering van de onroerende voorheffing.

  Kan een E-peil ook berekend worden voor een bestaande woning?

  Neen. Een E-peil wordt enkel berekend bij nieuwbouw.

  Voor bestaande woningen kunt u wel een energieprestatiecertificaat voor een bestaande woning laten opmaken. Op het energieprestatiecertificaat vindt u ook een score terug, maar die is niet gelijk aan het E-peil.

  Is het E-peil hetzelfde als de score op een energieprestatiecertificaat?

  Een E-peil is niet hetzelfde als de score op het energieprestatiecertificaat (EPC). E-peil wordt enkel berekend voor nieuwbouw.

  Een nieuwbouwwoning heeft zowel een E-peil als een energieprestatiescore. Deze staan beide vermeld op het ‘energieprestatiecertificaat voor nieuwbouw’. Het berekende energieverbruik op het energieprestatiecertificaat wordt uitgedrukt in kWh/m2, het E-peil voor nieuwbouw is een dimensieloos getal. Het ene getal met het andere vergelijken is dus niet mogelijk.

  Contact

  Vlaams Energieagentschap

  Adres
  Koning Albert II-laan 20 Bus 17
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  1700
  Fax
  02 553 46 01
  E-mail
  Website
  Contactpagina
  http://www.energiesparen.be/info