Controlemaatregelen

Administratieve controles

Als de aangifte laattijdig, onjuist, onvolledig of helemaal niet is ingediend, kan de belasting ambtshalve gevestigd worden, bijvoorbeeld op het bedrag van de vermoedelijke inzetten. Bovendien wordt een belastingverhoging opgelegd.

Controle ter plaatse

De Vlaamse Belastingdienst voert ook controles ter plaatse uit:

 • de uitbaters moeten vrije toegang geven tot de plaatsen waar de spelen en weddenschappen aangegaan of verwerkt worden;
 • de gegevens op de (elektronische) informatiedrager moeten in een leesbare en verstaanbare vorm ter inzage voorgelegd worden.
Vaststellingen

Als de belastingplichtige niet aan zijn fiscale verplichtingen voldoet, worden bij een fiscale controle de vaststellingen formeel vastgelegd:

 • in een verslag van vaststelling, als het om een administratieve overtreding gaat
 • in een proces-verbaal, als het om een strafrechtelijke overtreding gaat. Een proces-verbaal wordt doorgegeven aan het openbaar ministerie voor verdere vervolging.

Sancties

Als uit controle bleek dat er een overtreding is begaan, wordt er een sanctie opgelegd.

Mogelijke sancties
 • de verschuldigde belasting wordt ambtshalve vastgesteld. Bovendien wordt een belastingverhoging opgelegd.
 • de opbrengsten kunnen verbeurd verklaard worden. Het gaat dan om geld dat bij de spelen en weddenschappen is ingezet of geld dat in het bezit is gevonden van de overtreders, op het ogenblik dat het misdrijf vastgesteld wordt, en dat bestemd is voor de organisatie van de spelen en weddenschappen.
 • de kansspelinrichting kan tijdelijk gesloten worden voor een duur van 10 tot 30 dagen
 • er kan een verbod opgelegd worden om inzetten of weddenschappen aan te nemen voor een duur van 10 tot 30 dagen
Belastingverhogingen

De belasting wordt verhoogd met 20% als:

 • er een ambtshalve aanslag gevestigd wordt omwille van een laattijdige, onjuiste of onvolledige aangifte
 • de elektronische informatiedrager (Spelen en Weddenschappen) onjuiste gegevens vermeldt

De belasting wordt verhoogd met 100% als:

 • de overtredingen gepleegd zijn met de bedoeling de belasting te ontduiken of de vestiging ervan onmogelijk te maken
 • het gaat om verboden spelen en weddenschappen of automatische ontspanningstoestellen, waarvoor dus geen vergunning is verkregen