Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vermindering van het verkooprecht voor een enige woning (Abattement)

Vermindering van het verkooprecht voor een enige woning (Abattement)

Als u een huis of bouwgrond aankoopt en op dat moment (samen of apart) geen andere woning bezit, moet u geen verkooprecht betalen op de eerste 15.000 euro van de aankoopsom. Deze vermindering wordt het 'abattement' of de 'voetvrijstelling' genoemd. 

Voorwaarden

Opmerking: Sinds 1 juni 2018 werd het abattement vervangen door de gunstregeling voor de aankoop van de enige eigen woning. Als u in het verleden het abattement genoot, dan moet u wel aan alle voorwaarden blijven voldoen om de vermindering definitief te behouden.

Om van het abattement te kunnen genieten moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Bovendien moeten alle kopers aan deze voorwaarden voldoen wanneer u een onroerend goed koopt met meerdere kopers. Als een van de kopers niet aan de voorwaarden voldoet, gaat het voordeel van het abattement immers voor alle kopers verloren.

Of aan de voorwaarden voldaan is, wordt beoordeeld op het ogenblik van het totstandkomen van de koop. Dit is het ogenblik van de de notariële akte.

De voorwaarden zijn:

  • de koper is een natuurlijk persoon, geen vennootschap of vzw.
  • de woning of bouwgrond moet in het Vlaamse Gewest gelegen zijn.
  • de woning is de enige woning van de koper(s). De koper(s) mogen noch afzonderlijk, noch gezamenlijk eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond in België.
  • de aankoop moet zuiver zijn. Er moet dus een echte prijs zijn betaald. Dit geldt niet voor een ruil.
  • de koper moet moet de volle eigendom verwerven (alleen vruchtgebruik of blote eigendom is onvoldoend).
  • het moet de bedoeling zijn van de koper om er zijn hoofdverblijfplaats te vestigen. Dat moet effectief gebeuren binnen de 2 jaar (woning) of de 5 jaar (bouwgrond) na de datum van registratie van het document dat tot de heffing aanleiding geeft (de verkoopsovereenkomst, de notariële akte of de fiscale verklaring), of na de uiterste datum van tijdige aanbieding ter registratie van dit document. De Vlaamse Belastingdienst controleert drie maanden voor het verstrijken van de deadline of het onroerend goed effectief wordt bewoond. Als dat niet het geval is, dan zal de Vlaamse Belastingdienst een herinneringsbrief sturen om u te waarschuwen dat de deadline bijna verstreken is.

Het abattement is niet eenmalig. Als u aan alle voorwaarden voldoet kunt u van het abattement genieten, ook als u voor een vorige woning al van het abattement hebt genoten.

(Bij-)abattement en meeneembaarheid zijn niet combineerbaar. Maak de voordeligste keuze. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw notaris.

Ook bij de aankoop van een bouwgrond, een onroerend goed dat na verbouwing tot woning kan worden bestemd of een nieuwbouwwoning (als het verkooprecht op de grondwaarde wordt geheven), kunt u van het abattement genieten:

Gevolgen van het niet voldoen aan de voorwaarden tot behoud van het gunstregime

Als de voorwaarde tot behoud van het abattement niet wordt nageleefd, zijn de kopers, behalve bij overmacht, naast de aanvullend rechten, hoofdelijk gehouden tot betaling van een belastingverhoging op de aanvullende rechten.

Bedrag

Het abattement of de voetvrijstelling is een vrijstelling van registratierechten op 15.000 euro van het aankoopbedrag van de woning of bouwgrond. In de praktijk komt dat neer op

  • een vermindering van 750 euro bij de aankoop van een bescheiden woning (5% registratierechten)
  • een vermindering van 1.500 euro bij de aankoop van een andere woning (10% registratierechten).

Procedure

Er zijn ook enkele vormvoorwaarden te vervullen. Uw notaris kan u hierbij begeleiden. Raadpleeg hem dan ook vóór u een koopovereenkomst sluit. Het is immers belangrijk de juiste beslissing te nemen indien u de keuze heeft tussen het abattement en de meeneembaarheid.

Uw notaris vraagt in de akte uitdrukkelijk dat het abattement wordt toegepast.