Gedaan met laden. U bevindt zich op: Voorwaarden om te slagen, en examenresultaten van de toelatingsexamens arts, en tandarts en dierenarts

Voorwaarden om te slagen, en examenresultaten van de toelatingsexamens arts, en tandarts en dierenarts

Om te kunnen starten met de opleiding geneeskunde moet u gunstig gerangschikt zijn voor het toelatingsexamen arts. Om te kunnen starten met de opleiding tandheelkunde moet u gunstig gerangschikt zijn voor het toelatingsexamen tandarts. Om te kunnen starten met de opleiding diergeneeskunde moet u gunstig gerangschikt zijn voor het toelatingsexamen dierenarts.

Gunstige rangschikking toelatingsexamens 2024

De Vlaamse Regering nam op 23/02/2024 de princiepsbeslissing om deelnemers die zich inschrijven voor meerdere toelatingsexamens een voorkeursopleiding te laten aanduiden op het moment van de inschrijving.

Je kan slechts voor één opleiding gunstig gerangschikt worden.

Bij inschrijving voor een tweede of derde toelatingsexamen duid je aan welke opleiding je eerste, tweede of derde keuze voor gunstige rangschikking wegdraagt. Indien je voor je voorkeursopleiding gunstig gerangschikt wordt, kan je niet starten met de andere opleidingen.
Deze voorkeur is bindend en kan je tot en met 30 juni 2024 aanpassen.

Na definitieve goedkeuring van deze beslissing door het parlement zal het werkings- en examenreglement worden aangepast. De inschrijfmodule houdt al rekening met deze drievoudige bindende voorkeur. Het gewijzigde reglement komt later ook op de website.

Voorwaarden om opgenomen te kunnen worden in de rangschikking

Om opgenomen te worden in de rangschikking, moet u in eerste instantie voldoen aan 2 voorwaarden:

  • minstens de helft van de punten behalen voor het onderdeel Kennis en inzicht in de wetenschappen (KIW)
  • minstens de helft van de punten behalen voor het onderdeel Generieke competenties (GC).

Als u niet voldoet aan de 2 voorwaarden wordt u niet opgenomen in de rangschikking. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.

Enkel opgenomen worden in de rangschikking is niet voldoende. Daarvoor moet u ook gunstig gerangschikt zijn.

Gunstige rangschikking

Enkel deelnemers die aan de voorwaarden voor gunstige rangschikking voldoen, worden gerangschikt. De rangschikking gebeurt op basis van de behaalde resultaten. Per opleiding is er een startquotum dat bepaalt hoeveel deelnemers gunstig gerangschikt worden en hoeveel deelnemers dus mogen starten aan de opleiding.

  • Voor het toelatingsexamen arts zijn de eerste 1723 deelnemers gunstig gerangschikt (tenzij ze bij inschrijving aangegeven hebben om niet gerangschikt te worden).
  • Voor het toelatingsexamen tandarts zijn de eerste 252 deelnemers gunstig gerangschikt (tenzij ze bij inschrijving aangegeven hebben om niet gerangschikt te worden).
  • Voor het toelatingsexamen dierenarts zijn de eerste 240 deelnemers gunstig gerangschikt (tenzij ze bij de inschrijving aangegeven hebben om niet gerangschikt te worden).

Alle gerangschikte deelnemers die dezelfde punten behalen als de deelnemer op plaats 1723 (toelatingsexamen arts), plaats 252 (toelatingsexamen tandarts) of plaats 240 (toelatingsexamen dierenarts), worden ook gunstig gerangschikt. Het kan dus zijn dat er meer studenten mogen starten aan de opleiding dan het quotum aangeeft.

U kunt niet gunstig gerangschikt zijn voor meerdere toelatingsexamens. Als u voor meerdere examens in aanmerking komt om gunstig gerangschikt te zijn, zult u enkel gunstig gerangschikt worden voor de opleiding van uw voorkeur die u bij uw inschrijving hebt opgegeven. U kunt dan niet starten met de andere opleiding.

Uw bewijs van gunstige rangschikking voor het toelatingsexamen arts, tandarts of dierenarts is enkel geldig als u uw diploma secundair onderwijs behaalt ten laatste op 30 september van het kalenderjaar waarin u gunstig gerangschikt bent voor het toelatingsexamen arts of het toelatingsexamen tandarts.

Resultaten

Op 15 juli 2024 kunt u een gedetailleerd over­zicht van uw resultaat raadplegen via het digitaal platform van de toelatingsexamens. U kunt uw resultaten enkel raadplegen als u aan alle examenonderdelen hebt deelgenomen. U verneemt

  • of u gunstig gerangschikt bent
  • uw punten.

Als u gunstig gerangschikt bent, kunt u het bewijs van gun­stige rangschikking downloaden via het digitaal platform. Dit formele bewijsstuk moet u voorleggen bij uw inschrij­ving aan de universiteit.

Er staat geen vervaltermijn op de toelating om u in te schrijven als u gunstig gerangschikt bent en ook ten laatste op 30 september 2024 het diploma secundair onderwijs behaalt. Uw ticket blijft dus onbeperkt geldig. Ook als u bijvoor­beeld een jaar naar het buitenland gaat voortstuderen.

Geen wachtlijst

Wanneer u uw resultaat krijgt in juli, weet u of u kunt starten met de opleiding of niet. Er is gekozen om niet met een wachtlijst te werken, maar wel om het Vlaamse startquotum op een niveau te zetten dat onder andere rekening houdt met het aantal mensen dat niet start met de opleiding of de uitval tijdens de opleiding.

Beroepsprocedure

Als u een fout ontdekt in de verbetering van uw examen of u bent niet akkoord met een beslissing van de Examencommissie, dan kunt u een intern beroep starten.

Er zijn 2 procedures:

  • Beroep tegen een materiële vergissing
  • Beroep tegen een individuele beslissing: over uw rangschikking of een vaststelling bij onregelmatigheden tijdens het examen.

Op de website van de toelatingsexamens vindt u meer informatie over de beroepsprocedures(opent in nieuw venster).