Voorwaarden

Om erkend te worden als bodemsaneringsdeskundige moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voor waarden staan beschreven in VLAREL, art. 25/1 en 25/2. Er zijn onder meer voorwaarden op het gebied van:

  • diploma's
  • kennis van het bodemdecreet, zijn uitvoeringsbesluiten of andere Vlaamse wetgeving
  • het volgen van een aanvullende vorming voor bodemsaneringsdeskundigen
  • aantal jaar beroepservaring.

U vindt meer informatie over de erkenningsvoorwaarden op de website van de OVAM.

Procedure

U dient uw dossier samen met het aanvraagformulier in bij de OVAM.

De OVAM onderzoekt of de aanvraag en het dossier ontvankelijk en volledig zijn.

Als het dossier volledig en ontvankelijk is, wordt het verder ten gronde beoordeeld. Vervolgens neemt de OVAM een beslissing binnen de 90 dagen na indiening van het volledige dossier.

Wetgeving

  • Bodemdecreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming.
  • Besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2007 houdende de vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (Vlarebo).
  • Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).

Veelgestelde vragen

Lees deze pagina in: