Terug naar overzicht

e-DNA kamsalamander

(foto Yves Adams - Vildaphoto)
(foto Yves Adams - Vildaphoto)

Details

Met deze opdracht wordt invulling gegeven aan doelstelling 3 van het soortbeschermingsprogramma (SBP) kamsalamander, namelijk het vergroten van de kennis over de huidige toestand van de resterende kamsalamanderpopulaties.

Om op een efficiënte en gestandaardiseerde manier inzichten te bekomen in de aanwezigheid van kamsalamander in alle potentieel geschikte waterlichamen binnen de 14 kamsalamanderpopulaties, wordt eDNA-onderzoek uitgevoerd. Deze methode laat toe om erg lage DNA-concentraties van een organisme in de omgeving te detecteren (het zogenaamde eDNA of environmental DNA). Dit maakt het, zeker voor zeldzame organismen die in beperkte dichtheden voorkomen of soorten met een verborgen levenswijze, tot een uiterst geschikte methode om hun aanwezigheid in het landschap in kaart te brengen. INBO heeft voor de detectie van kamsalamander een erg gevoelig eDNA-protocol ontwikkeld, dat zijn kracht en betrouwbaarheid reeds heeft bewezen. Met deze methode is het mogelijk om de aanwezigheid van één individu in een poel te detecteren. Op basis van de eDNA signaalsterkte kunnen we bijkomend ruwe inschattingen bekomen rond het aantal individuen dat in een waterpartij aanwezig is. Deze bijkomende info is uitermate bruikbaar om verdere stappen richting beheer te kunnen onderbouwen.

In het voorgestelde onderzoek zullen alle wateren die in aanmerking komen als kamsalamanderhabitat worden getest op de aan- of afwezigheid van de soort met ruwe inschatting van het aantal aanwezige individuen. Zo krijgen we een beter beeld van de status van die 14 populaties en kan er in de toekomst gerichter ingezet worden op habitatontwikkeling en beheer.
Status In uitvoering
Effectieve start/einddatum 14/03/2023 - 02/02/2026

Teams

INBO Onderzoeksdomein(en)

  • Water

Tags

  • DNA
  • amfibie
  • eDNA