Voorwaarden

Het perceel:

  • is geregistreerd in het geïntegreerd beheers- en controlesysteem van de landbouwadministratie
  • heeft een oppervlakte van ten minste 0,5 hectare of behoort tot een groep getroffen percelen van dezelfde eigenaar met een totale oppervlakte van ten minste 0,5 hectare.

Procedure

De kapitaalschadecompensatie wordt niet automatisch toegekend. De eigenaar die er recht op meent te hebben, dient een aanvraag in bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).

Voor elk plan dat kapitaalschade veroorzaakt, maakt een provinciale kapitaalschadecommissie een kapitaalschaderapport.

De aanvraag moet worden ingediend binnen een jaar na de inwerkingtreding van het plan dat kapitaalschade veroorzaakt.

Op de website vindt u de aanvraagformulieren en informatie over de aanvraagprocedure en de aanvraagtermijn.

Bedrag

De compensatie voor kapitaalschade bedraagt 80% van de in het kapitaalschaderapport geraamde waardevermindering.

Wetgeving

De regeling over de kapitaalschadecompensatie is te vinden in artikel 6.2.1 tot en met 6.3.3 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid.

De voorwaarden, de randvoorwaarden en de wijze waarop de vergoedingen bepaald worden, zijn geregeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 houdende de oprichting van de kapitaalschadecommissies en tot regeling van de kapitaalschadecompensatie.